Du er her
Hjem > Miljøbygg prosjekt > Hvordan blir en barnehage plusshus og koster det skjorta?

Hvordan blir en barnehage plusshus og koster det skjorta?

Foto: Byggeindustrien/ Trond Joelson. Kistefossdammen barnehage i Heggedal i Asker.

Norges første plusshus barnehage og Futurebuilt+ prosjekt

Kistefossen barnehage huser 100 barn og 40 ansatte i naturskjønne omgivelser med en kort rusletur fra jernbanestasjonen. Det er hovedsakelig brukt trevirke i bygget, miljødokumenterte byggevarer og takhattene på bygget gir god hellning for best effekt av solcellepanelene.

Koster det egentlig mer for et plusshus?

«Asker kommune har en kostnadsramme på 77,6 millioner kroner for prosjektet. Merinvesteringen med å bygge denne barnehagen kontra en ordinær TEK10-barnehage, er på cirka 8 millioner kroner. Hovedkostnaden ligger i arkitekturen og takhattene, som det koster å bygge, men som ikke kan tas med som kostnad i kvadrat-meterprisen. Hadde kommunen tatt dem med i arealoppsettet ville det ikke utgjort så stor forskjell», skriver Bygg.no

Hva gjør denne barnehagen til et plusshus?

For å regnes som plusshus, må vi produsere 2 kWh per kvadratmeter BRA per år.

Futurebuilt+ beskrivelsen av prosjektet

Barnehagen med seks avdelinger skal være helt i front når det gjelder pedagogikk, teknologi og bygningsmessig utforming. Prosjektet inngår i FutureBuilt+, en konkurranseserie som skal vise at det er mulig å bygge plusshus innenfor alle bygningskategorier og uavhengig av kontekst.

Barnehagen skal lage mer fornybar energi enn den forbruker gjennomsnittlig per år. Bygget blir forsynt med 100 prosent lokal fornybar energi. Byggets tak er formet med «takhatter» som huser solceller og vinduer, og utformingen er et sentralt element i bygningens energidesign med solen som sin primære ressurs.

Det er i stor grad benyttet trevirke  (Se Malm100 i faktaboks) i konstruksjoner og flater. Deler av taket består av elementer i massivtre. Bruk av betong er begrenset mest mulig.

Økonomi og finansiering

Asker kommune har valgt Kommunalbankens grønne lån for å finansiere FutureBuilt-prosjektene Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall. Asker kommune gjennomførte en anbudskonkurranse for å skaffe finansiering til disse to prosjektene, som er kvalifiserte for såkalt grønn rente. I konkurranse med en rekke andre finansinstitusjoner kunne Kommunalbanken tilby den billigste og beste finansieringen. På ti år vil kommunen spare tre millioner kroner i renteutgifter. Les mer om finansieringen av Holmen svømmehall og Kistefossdammen barnehage her.

Prosjektet har fått også fått følgende tilskudd:

  • MNOK 1, 1 fra Enova (Energieffektive nybygg)
  • NOK 400 000 fra Husbanken (kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet)
  • NOK 150 000 fra Klimasats
Klimagassutslipp
Klimagassutslippet for "som bygget" er 60 prosent lavere enn referansebygget, som er beregnet etter TEK10. Sammenlikningsgrunnlaget er et standard referansebygg som ikke er tilpasset barnehagens geometri og terreng.
De viktigste klimagasstiltakene for prosjektet har vært:

  • Plusshusbarnehage: lavenergistandard, solceller, energibrønner, behovsstyrte og effektive tekniske systemer. Tilrettelagt for naturlig ventilasjon sommerstid
  • Miljø- og klimavennlig materialbruk: utstrakt bruk av tre, minimal bruk av betong, lokal omdisponering av overskuddsmasser
  • God tilrettelegging for sykkel og sykkelvogner. Prøveprosjekt for miljøvennlig transport for ansatte og familier
  • Redusert parkeringsdekning for biler
  • Lokalisering nær Heggedal stasjon og den nye sentrumsutviklingen i Heggedal 
zeb definition
Illustrasjon: ZEB viser hvor stor andel Co2 utslipp materialer kan ha i et plusshus
Energi

Bygget er et såkalt plusshus basert på FutureBuilts definisjon, hvor barnehagen skal produsere minimum 2440 kWh fornybar overskuddsenergi per år.  
Utgangspunktet er at bygget skal ha et minimalt behov for tilført energi og at energien som brukes er lokal og fornybar. Solceller skal bidra til at bygget produserer overskuddsenergi.

Bygningskroppen er prosjektert med lavenergistandard som utgangspunkt, men overoppfyller en del av kravene. Varmepumpe tilknyttet energibrønner gir vannbåren energi til ventilasjon, oppvarming og varmtvann. Barnehagen har effektive, behovsstyrte tekniske systemer med seksjonering av ventilasjons- og varmesystem. Behov for frisk luft, oppvarming og belysning kan justeres til hver avdelings behov. I fyringssesongen blir varmluft gjenvunnet.

På barnehagens "takhatter" er det montert solceller mot sør. Cirka 300 m² med solceller er nøye plassert for å gi optimale solforhold med minimal skygge, selv ved lav vintersol. Beregnet strømproduksjon fra solcellene er cirka 47 000 kWh/år. Vinduer mot nord gjør det mulig med naturlig ventilering sommerstid.

Konstruksjoner og materialbruk

For å spare materialmengder og tilhørende klimagassutslipp ble bygningskroppen endret fra passivhusstandard til lavenergistandard. En del av lavenergikravene overoppfylles.

Det er benyttet mest mulig trematerialer i bygget. Siden referansebygget for barnehager også er hovedsaklig av tre, gir valg av trematerialer ikke så stor reduksjon av klimagassutslipp.

Svanemerket.Livshjul
Svanemerket illustrerer andre miljøkrav og aspekt ved produkter.

Gulvkonstruksjonene i bygget var opprinnelig planlagt som helstøpt betongplate. For å redusere betongmengdene i bygget og tilhørende utslipp ble imidlertid en ringmur valgt i stedet. Tomten til barnehagen skråner mot vest. Bygget er trukket lengst mulig mot øst på den flateste delen av tomten slik at ringmuren blir lavest mulig, med minst mulig bruk av betong.

Overskuddsmasser fra tomten ble benyttet til opparbeidelse av utomhusområdet for å begrense massetransport og tilhørende utslipp.

Bymiljø og arkitektur

Barnehagen ligger på en naturskjønn tomt som skråner ned mot Kistefossdammen i øst. For øvrig er tomten omgitt av boligbebyggelse og hager. Bygningen og omgivelsene gir gode forutsetninger for å lære barna om energi og miljø, noe som kan gjøre dem til viktige ambassadører for et mer bærekraftig samfunn.

Tomtens kvaliteter har gitt klare føringer for bevaring av vegetasjon i skråningen mot Kistefossdammen, som er et viktig område for fugler. Utearealet er delt opp i én sone for små barn, og én sone for større barn som stimulerer til vilter lek for større barn.
 
Bygget er organisert i et sammenhengende volum for å skape god kontakt mellom avdelingene og gi fleksibilitet på tvers, samtidig som bygningskroppen blir effektiv og kompakt. Barnehagen er organisert som en liten landsby hvor avdelinger og personalområde er utformet som egne ”hus” som tilpasser seg topografien. Byggets utforming stimulerer til nysgjerrighet, utforskerlyst og en følelse av magi. Overalt er det kriker og kroker og rom i barnas målestokk – større rom dedikert til fellesskapet – rom for mange – og ikke minst, rom for få.

Over alle fellesrom, grupperom, og de indre torg, er de karakteristiske takformene, som gir bygningen en hel egen identitet, og som tilpasser bygningen til størrelsen av omkringliggende bygg. Les hele prosjektbeskrivelsen.

Ønsker du å inspirere eller dele kunnskap om ditt viktige og ambisiøse helse- og miljøriktige prosjekt, kontakt oss gjerne.

Post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

Vis verden ditt viktige prosjekt eller produkt

Forslag til mal
Top