Hvorfor velge Svanemerket?

Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning. For å få merket, må en produsent først dokumentere at han klarer alle kravene Miljømerking har stilt, og deretter betale en avgift. Men denne avgiften er ganske lav, og går til å dekke driften av merkeordningen. Vi får ikke prosenter av salget eller noe slikt.

Det er Stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerket i Norge. Vi er stiftet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og får en begrenset støtte til drift via en egen post i Statsbudsjettet.

De miljøkravene Miljømerking stiller, er utarbeidet av nordiske fageksperter og blir vedtatt av en uavhengig nemnd. Nemnda er det regjeringene i alle de nordiske landene som oppnevner. Fagekspertene er biologer, ingeniører og kjemikere som kan mye om produkt, produksjonsteknikk og de ulike miljøaspektene.

Vi kjører åpne høringsprosesser på alle krav i alle nordiske land. Alle kan gi høringssvar, og vi tar all respons alvorlig: Vi lager offentlige høringssammenstillinger som viser hvilke innspill vi tar hensyn til og begrunner valgene våre. Til slutt legger vi ut alle krav og bakgrunnsdokumenter på nettet så alle som vil kan lese dem.

Svanemerket vurderer hele produktets livssyklus

Når vi skal avgjøre om et produkt er et godt miljøvalg, må vi se på hele livsløpet det har. Blir råvarene tatt ut på en bærekraftig måte? Sløser produsenten med energien? Bruker de mye skadelige kjemikalier? Behandler de arbeiderne bra? Er produktet trygt og godt å bruke? Varer det lenge? Kan vi gjenbruke eller gjenvinne deler av produktet, når det er utslitt eller utbrukt?

Svanemerket er et multikriterie-merke

Når vi skal peke på hva som er det beste miljøvalget helhetlig sett, må vi vurdere alle de relevante sidene ved alle fasene produktet går gjennom. Vi må se på hvordan det biologiske mangfoldet blir påvirket når vi tar ut ressursene som er nødvendige for å lage varen. Vi må se på utslipp av klimagasser, og hvor mye energi og kjemikalier som går med i fabrikken. Vi må vurdere brukskvalitet, trygghet og gjenvinnbarhet – bare for å nevne noe. Vi må gå hele prosessen etter i sømmene, fra råvare via produksjon og bruk til avfall. Vi spør hele tiden noe kunne vært gjort annerledes for å bruke ressursene mer effektivt og belaste miljøet mindre. Det er fordi vi gjør alt dette at Svanemerket et multikriterie-basert miljømerke. Vi gjør den tunge jobben, sånn at du kan gjøre et enkelt valg.

Svanemerket er en nøytral tredjepart

Det er svært viktig for merkeordningens troverdighet at Svanemerket er en nøytral tredjepart.

Hvis en produsent vil svanemerke produktet sitt, må hun dokumentere at det tilfredsstiller alle miljøkravene vi stiller til den aktuelle produktgruppen. Vi kontrollerer deretter alle opplysingene, og hvis alt er i orden, får produsenten lisens til å bruke Svanemerket i de årene det aktuelle kravdokumentet er gyldig.

Svanemerket strammer jevnlig inn kravene

Hvert tredje til femte år strammer vi inn på kravene. Kanskje stiller vi enda strengere krav til energibruk eller vi forbyr et kjemikalium som har vist seg å gi allergi. Når vi strammer inn, må alle produsentene i den aktuelle produktgruppa søke om merket på nytt, og bare de som klarer de nye og strengere kravene, får beholde merket. De får litt tid på å omstille seg, de nye kravene blir kjent minst ett år før levetiden til de gamle kravene går ut.

Vennlig hilsen

Tormod Lien

Markedsrådgiver

http://www.svanemerket.no/om-svanemerket/

Spør etter Svanemerket også for husmaterialer: Du får et bedre inneklima og utemiljø som i tillegg gjør at du er sikret holdbarhet! Arbeidskraften er den dyreste innsatsfaktoren i bygge- eller renoveringsprosessen.

svanemerket

MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket sertifisert produkt
M1 (det strengeste inneklimamerket i Europa)
Miljøfyrtårn (Miljøledelse)
LCA (LifeCyckleAssessment) – livsløpsanalyse linoleum
Les mer om Forbo sitt miljøarbeid