Om GreenBuiltConference – Miljøbygg i praksis 20.okt i Oslo

GreenBuiltConference – Miljøbygg i praksis 20.oktober i Oslo

Byggenæringen trenger en nasjonal miljøinnovasjon

Ressursknappheten i verden er sterkt økende. Bygg-, eiendoms- og anleggssektoren bruker på verdensbasis nær 40 prosent av alle ressurser, inkludert materialer og energi. 36 prosent av klimagassut­slippene globalt kan skrives tilbake til sektoren. For å nå klima – og miljømål, så må byggenæringen være en del av løsningen. Etter hvert som energimålene nås, må fornybare materialer høyere opp på agendaen for å drive frem miljømål. Offentlige anskaffelser og byggeregelverket er helt sentralt i utviklingen, sa adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien under Green Built-konferansen i Oslo 20. oktober.

Miljøsertifiserte bygg, offentlige innovative miljøanskaffelser inkludert 3.parts miljødokumenterte varer og tverrsektorielt samarbeid i byggenæringen er sentrale virkemidler for å oppnå resultater.

Leverandørutviklingsprogrammet har målsetting om 30 prosent miljøvekting i offentlige innkjøp. Hvordan kan bestillere, arkitekter, entreprenører, byggherrer og utførende forholde seg til grønne bygginnkjøp i praksis?

Transport får stor oppmerksomhet i klimadebattene. Kan et tilsvarende potensial for å nå klimamål og omstilling til grønt næringsliv ligge i byggenæringen? Ved å skifte ut ordinær betong med endel trevirke i nybygg i Norge kan klimagassutslipp reduseres tilsvarende 400.000 personbiler årlig.

Målet for konferansen, som Ecoteria AS arrangerte, var å få frem økt kunnskap om miljøbygg, verktøy og miljøriktige innkjøp for politikere og offentlige og private byggaktører.

Miljørådgiver Lars-Petter Bingh i Statsbygg presiserte i sitt innlegg at Statsbygg er tilhenger av å bruke Breeam som miljøverktøy i flere prosjekter fremover. Han frykter at kravet om 30 prosent miljøvekting vil gå ut over miljøet, da noe må vektes bort og at det blir tatt mer hensyn til pris.

Se programmet her

– Offentlige må gå foran

greenbuilt-politiciansStortingspolitikerne Ola Elvestuen (V), leder av Energi- og miljøkomiteen, og Heikki Holmås (SV), energi-, miljø- og transportpolitisk talsperson for SV, var invitert for å svare på om byggenæringen kan være det store satsningsområdet for klima, miljø og omstilling for norsk industri og grønne arbeidsplasser. Og om miljødokumenterte byggevarer er den glemte mulighet for å nå nasjonale miljømål?

Adm. direktør i Forbo-Flooring, Morten Aarhus, innledet debatten med å peke på at det finnes flere verktøy som hjelper oss til å se om byggevarer har lavere miljøbelastninger enn andre.

– Det er svært viktig at det finnes miljøledelsessystem i verdikjeden, sa Aarhus.

Moderator Svein Tveitdal trakk frem at det er mye fokus på transport og mindre på bygg?

– Transportsektoren er viktig for å nå nasjonale mål om mindre klimaskadelige utslipp. Men byggevarer har en mye lengre horisont, og derfor har Stortinget bedt Regjeringen om å innføre 30 prosent miljøvekting ved offentlige anbud, sa Ola Elvestuen, og la til at Oslo kommune som byggherre har vedtatt passivhus-standard eller tilsvarende.

– Vi må se på hele byggeprosessen, ikke bare energiforbruket, sa Elvestuen.

greenbuilt-samtaleHeikki Holmås understreket at det er viktig å få det riktig når du bygger, og at det er viktig å stille krav til byggematerialene. Han mener at Regjeringen ikke har nok trykk på dette i dag.

Ola Elvestuen fremholdt at det er annerledes å møte representanter fra byggenæringen i dag enn bare for 8-10 år siden.

– Jeg møter flere som har store ambisjoner på vegne av miljøet, men også mange som bare bygger slik de absolutt må, sa han.

Heikki Holmås mener det er en samstemt holdning på Stortinget om at vi må ha bestillere som etterspør en viss type standard og at det offentlige må gå foran og stille krav.

– Det er viktig at de som lager tekniske forskrifter, tenker på at vi skal oppnå klimamål i Norge, sa Holmås, som lovet på vegne av de to politikerne at det skal reises en debatt i Stortinget når forskrift til lov om offentlige anskaffelser skal ut på høring.

Heikki Holmås mener todelingen i byggebransjen er en utfordring. Det er lettere å få til resultater blant byggherrer for næringsbygg enn i det private markedet.

– Boligbygg har et kortere perspektiv. Her er det behov for strengere krav og en strengere regulering fra myndighetene, mente han.

Ola Elvestuen mente at kommunene har makt til å gå foran, til å strekke seg mot høyere mål, slik Oslo har gjort.

– Staten bør følge opp å legge de samme krav til grunn som Oslo kommune har gjort. Det er dramatisk når det fremste byggeprosjektet i Oslo, nytt regjeringskvartal, ikke legger seg på det høyeste miljønivået, sa han.

Strategier og virkemidler for å nå miljømål

Leverandørutviklingsprogrammet har mål om innovasjon. 30 prosent miljøvekting i offentlige anskaffelser gjelder fra i år. Miljødokumenterte varer kan være nøkkelen til å nå miljømålene. Norske offentlige innkjøp beregnes til 400 mrd årlig og vil utgjøre en stor forskjell. Hvordan kan miljøinnkjøp merkes i praksis for byggenæringen og hva har skjedd av innovative løsninger med denne modellen?

Tina Sølvberg, prosjektdirektør for klima og miljø i NHO og leder av Leverandørutviklingsprogrammet, Gro Hagen, fungerende seksjonsleder i Produkttilsynsseksjonen i Miljødirektoratet og Janneke Solem, avdelingsdirektør Produkter og installasjoner i DiBK, Direktoratet for byggkvalitet, var invitert for å diskutere strategier og virkemidler.

– Gjennom innovative løsninger og samarbeid kan vi nå klima- og miljøgevinster. Målet vårt er å tydeliggjøre mulighetene som ligger i offentlige anskaffelser  når man bruker elementer i leverandørprogrammet, sa Tina Sølvberg. Hun oppfordret det offentlige til å tenke nytt.

– Vi har å gjøre med kompliserte spørsmål. Derfor nytter det ikke med gårsdagens løsninger når vi skal løse morgendagens utfordringer, sa hun og pekte på mulighetene som ligger i innkjøpsmakten.

– Den utfordrer markedet, sa Sølvberg, som anbefaler innovasjonspartnerskap i anskaffelsesprosedyren.

– Det kan sikre at vi når målene vi setter oss. Innovative anskaffelser er et strategisk virkemiddelapparat, sa hun blant annet.

– Skaff kunnskap og still krav!

greenbuilt-md-dibkJanneke Solem i DiBK fremhevet at Plan- og bygningsloven er et effektivt virkemiddel for å fremme en bærekraftig utvikling. Byggteknisk forskrift har en rekke krav til miljø. Direktoratet fører tilsyn med at leverandører av byggevarer følger opp krav til dokumentasjon. Hun ønsker mer offentlig styring og kontroll.

Gro Hagen i Miljødirektoratet stilte spørsmål om vi kan få byggevarer helt uten miljøgifter?

– Vi fører tilsyn med at lovkrav blir fulgt og gjennomfører tilsyn av produsenter og importører av produkter, og vi informerer om hvilke regler som gjelder. Direktoratet kan benytte tvangsmulkt som økonomisk virkemiddel for å få virksomheter til å rette ulovlige forhold, og vi kan anmelde virksomheten.

– Det er et generelt forbud mot å plassere produkter som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelser på det norske markedet. Det er et viktig budskap til importører og leverandører. Vårt råd er ellers å skaffe seg kunnskap om regelverket og stille krav til produsentene, sa Gro Hagen i Miljødirektoratet.

Økoinnovasjon i produkt og prosjekt.

Miljøarbeid i byggenæringen kan skape innovative løsninger. Hvilke erfaringer har ulike aktører med sitt miljøarbeid og innovasjon? På konferansen delte leverandører sine erfaringer med miljøarbeid i prosjekt og produkt.

Seniorrådgiver Energi i Skanska, Nils Lassen, redegjorde for arbeidet med forenklet klimatisering i PowerHouse-prosjektene. Arnt Olav Håøya i Ecoloop AS tok for seg ressurser ved sanering og utfordringer med gift og gjenbruk. Steinar Røine leder miljøkomiteen i Norsk betongforening og fortalte om samarbeid med oppsiktsvekkende resultat.Adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien orienterte om samarbeid mellom ulike sektorer, Adm. direktør Morten Aarhus i Forbo-Flooring gav eksempel på effektiv miljøledelse i praksis.

Bærekraftig bruk

– Skanska har et sterkt miljøfokus og satser grønt, fremholdt Nils Lassen. Skanska er en av aktørene i PowerHouse-alliansen, som er et samarbeid for å bygge bygg som produserer mer energi enn det brukes over livsløpet.

– Her teller også materialene med, understreket han, og la også vekt på at prosjektene MÅ være tverrfaglige fra første stund

Arnt Olav Håøya eier og driver Ecoloop AS i Norge. Ecoloop jobber med håndtering av rene og forurensede masser, og med risikovurderinger og miljøutredninger, strategisk rådgivning og prøvetaking og analyser.

– Vi er opptatt av bærekraftig bruk og gjenbruk av ressursene, av avfallsmasser og overskuddsmasser, sa Håøya og trakk opp de store linjene for hvordan dette kan gjøres i praksis. Blant annet viste han til et byutviklingsprosjekt i Stockholm med utstrakt sirkulær håndtering av masser.

– Sirkulær håndtering av masser mellom prosjektene gir redusert uttak av ikke-fornybare ressurser og kortere transportavstand. Det gjelder å håndtere masser på tvers av prosjektene og de ulike aktørene. Og dette kan godt være materialer fra riving av bygg, sa Håøya.

Betongforeningens Steinar Røine slo fast at riktig samspill mellom treverk, betong og stål gir det beste resultatet med hensyn til klimapåvirkning.

Ved produksjon av betong slippes det ut store mengder klimagass, mens ferdig støpt betong binder CO2, og nedknust betong karbonatiserer raskere og binder opp enda mer CO2.

– Ved å bytte sement med andre avfallsstoffer, som flygeaske fra kullfyrte kraftverk, slagg fra stålindustrien eller silika fra aluminiumsindustrien kan vi produsere betong som fyller funksjonskravet, sa Røine blant annet.

heidifinstadAdm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien mener at myndighetene må være pådriver for en meget fragmentert byggenæring.

– Vi har store muligheter i Norge. Vi har ressurser som kan skape konkurransefortrinn og bidra til å løse globale miljø- og klimautfordringer, sa hun blant annet. (Se egen sak)

Miljøledelse i praksis

Forbo-Flooring har i praksis etterlevd sine ambisjoner om å gå lenger enn det myndighetene krever for å levere produkter som ikke skader miljø og klima.

Adm. direktør Morten Aarhus refererte til miljøledelse i praksis og gjennomføringen av et prosjekt i Forbo-Flooring som startet i 2010, der målet var å redusere miljøbelastningen med 25 prosent.

– Prosjektet involverte samtlige ansatte i alle land. det kom inn 1700 ideer til forbedringer og det ble gjennomført 600 små og store prosjekter over hele verden. Vi lyktes med å redusere utslippet av CO2 med 37 prosent på seks år, og reduserte miljøbelastningen med 23 prosent, fortalte Aarhus.

Økte miljøinnkjøp i praksis

Norge er langt fremme med verktøy for miljøbygg, men bestillere og utførende mangler kunnskap. BREEAM viser seg å være et viktig verktøy for realiseringen av miljøbygg.

lars-petter-1Det mente både miljørådgiver Lars-Petter Bingh i Statsbygg og kanskje ikke uventet daglig leder Kjersti Folvik i Norwegian Green Building Council.

– Vi skal være en kompetent rådgiver overfor arkitekter og prosjekterende for å innfri høye miljøkrav, fremholdt Bingh. Statsbygg henviser til klimagassregnskap.no for hvert byggeprosjekt. Det gjør det blant annet mulig å beregne byggets klimaspor.

– Det viser hvordan bygget kan svare til det måltallet som er satt for det enkelte prosjekt. Vi vil benytte oss mer av BREEAM i prosjektene fremover. Det gir oss gjennomføringskraft til de miljøkravene vi setter, sa han.

Bingh er noe tvilende til hvorvidt 30 prosent miljøvekting vil ha noen effekt. Statsbygg viser til dagens minimumskrav til utslipp, og er redd for at miljøvekting vil gå ut over miljøet.

– Jeg frykter at det da vil bli tatt mer hensyn til pris. Vi har gode erfaringer med minimumskrav, der leverandørene konkurrerer om å kunne dokumentere at de er innenfor kravene, sa Lars-Petter Bingh.

Still krav

Kjersti Folvik poengterte at BREEAM er et verktøy som virker.kjersti-folvik_web

– Vi er opptatt av helhetsperspektivet for å nå klimamålene. Vi skal redusere CO2-utslippene med 84 gigatonn, tilsvarende 2200 kullkraftverk. det er hårete mål, og vi må ikke gå oss bort i detaljer når vi globalt skal nå disse målene, fremholdt hun.

– BREEAM er et hjelpemiddel for å gå fra store ord til praktisk handling. BREEM benyttes i 77 land, det er delt ut 550.000 sertifikater og registrert 2,2 millioner grønne bygg. En ny norsk tilpasning av BREEAM ble lansert i august i år. BRREAM handler om at vi skal slutte å snakke om at vi skal ta vare på miljøet. Vi skal dokumentere at vi gjør det, sa Kjersti Folvik blant annet, og kom med en oppfordring til innkjøperne:

Still krav. Det er da påvirkningen skjer!

Avslutningsvis presenterte Arne Hammerstad fra Byggtjeneste Eco-Product. Det er et norsk metode som sammenligner og gir miljøscore fra en EPD (Environmental Product Description). Tormod Lien presenterte de strenge krav Svanemerket stiller til byggevarer.

Det kan være krevende å finne miljødokumenterte byggevarer. Følg med på GreenBuilt.no som oppdateres med en del miljøsertifiserte bygg og byggevarer i meny og artikler.

Vi kan i tillegg tilby workshop med proffesjonelle prosessledere og konferanser i saler som skaper begeistring og økt tverrfaglig kunnskap.

greenbuilt-table

Sponsorer:

00-logoforbo_fs_2935c_black

spenncon-logo_ny

INNLEDERE

Ola Elvestuen, Leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget
Heiki Holmås, Stortingsrepresentant for Oslo SV, Energi-, miljø og transportpolitisk talsperson

Morten Aarhus / Adm.dir / Forbo-Flooring
Gro Hagen Miljødirektoratet
Janneke Solem, Direktoratet for Byggkvalitet
Tina Sølvberg, NHO, Leverandørutviklingsprogrammet
Niels Lassen / Senior Rådgiver Energi / Skanska
Arnt Olav Håøya / Eier / Ecoloop
Steinar Røine / leder Miljøkomiteen / Norsk betongforening/Spenncon
Heidi Finstad / Adm.dir / Treindustrien
Lars-Petter Bingh / Miljørådgiver / Statsbygg
Kjersti Folvik / Daglig leder / Norwegian Green Building Council (NGBC)
Arne Hammerstad / Fagansvarlig plan- og byggeregler Byggtjeneste
Tormod Lien / Markedssjef Miljømerking / Svanemerket

MILJØDOKUMENTASJON

Breeam-Nor
Svanemerket
Eco-Product
Miljøledelse ISO14001
Miljøledelse EMAS