Du er her
Hjem > Alle artikler > Hva er miljøbygg i Norge?

Hva er miljøbygg i Norge?

Høyhuset "Treet" i Bergen

Foto: Treet i Bergen, Moelven

«La oss avkrefte myten først som sist – det er ikke dyrt å bygge miljøvennlig. Det som er dyrt – og risikabelt – for mennesker, samfunn og miljø, er å bygge med lav miljøstandard. Vi observerer at de offentlige ligger bak de private når det gjelder å stille miljøkrav ved rehabilitering og utbygging, og at mange kommuner og mangler kompetanse og virkemidler til å ta gode valg og bestille miljøriktig» Det skriver Kjersti Folvik, tidligere leder i NGBC i deres bilag i DN.

«Skal vi bygge bærekraft i de dimensjonene verden trenger, holder det ikke bare å bremse litt på forbruk. Vi må også tenke helt nytt. Vi trenger kvantesprangene, og vi trenger  alle de små, gradvise forbedringene.» Hege Schøyen Dillner, Styreleder i Grønn Byggallianse.

Byggenæringen står for 40% Co2 utslipp, energibruk og avfall i verden i tillegg til enorm bruk av arealer, transport, ikke-fornybare ressurser og giftige kjemikalier. Vårt livsgrunnlag behøver strakstiltak for bedre beskyttelse og vi oppholder oss 90% av tiden innendørs. Det er dermed mange forhold som må ivaretas for å minske belastningen for så vel ytre miljø som helse og inneklima.

Potensialet for å nå ni av FN’s 17 bærekraftsmål er stort i denne næringen.

Illustration World Green Building Council: Nine of 17 UN Sustainable goals in the building industry

 

Materialer er ett av de viktigste områder i et helse- og miljøperspektiv, men er ofte utelatt i miljøbygg. Les «Mangler miljøvennlige byggevarer i Norge«.(Og se sak under)

10 strakstiltak anbefalt av Grønn Byggallianse for myndigheter og eiendomsaktører til Veikartet for grønn omstiling. Les mer.

Om Breeam

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM –  Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg.

Breeam-Nor er et verktøy for å minske miljøbelastningen for bygg i Norge. Verktøyet har til hensikt å ta hensyn til flere vesentlige forhold for å redusere helse- og miljøbelastningen:

  • Ledelse
  • Helse og innemiljø
  • Energi
  • Transport
  • Vann
  • Materialer* i et livsløp, robusthet og ansvarlig innkjøp
  • Arealbruk og økologi
  • Avfall
  • Forurensning
  • Innovasjon
Breeam ambisjonsnivå og poengsystem

Hvert område består av en rekke emner som beskriver hvordan miljøpåvirkning fra et nytt eller rehabilitert bygg kan reduseres. Hvert emne beskriver i detalj et formål med tilhørende kriterier og dokumentasjonskrav. Kriteriene spesifiserer den eller de ytelsene som valgte løsninger skal innfri. Der prosjektet kan dokumentere at kriteriene er innfridd, kan BREEAM-poeng tildeles.

Kriteriene i BREEAM-NOR-manualen er stort sett strengere enn minstestandardene i byggeforskrifter og annet regelverk. Kriteriene og ytelsesnivåene representerer god eller beste praksis for bærekraftig design og innkjøp.

I Breeam-Nor er det en del minstestandarder som må oppfylles, deretter stilles ulike kriterier for å oppnå poeng innen hvert av områdene over.

Det er ulike krav til poeng som stilles ut fra hvilket ambisjonsnivå byggherre velger og sertifisør i prosjektet godkjenner: PASS – GOOD – VERY GOOD – EXCELLENT – OUTSTANDING.

Minimumskrav

Det er minimumskrav i flere av områdene innen de ulike ambisjonsnivå, som må oppfylles for å få godkjent sertifisering. Blant annet stilles det krav til lav avgassing til inneklima og minimalt med miljøgifter i byggematerialene. Det er i tillegg minimumskrav innen områdene: Ledelse, Energi, Vann og Avfall.

Miljødokumenterte materialer har stort potensiale 

Illustrasjon Zero Emission Bulding

«Helt vanvittig at Skandianvia ikke bygger mer i tre»  Les uttalelsene fra Reinhard Kropf, Helen & Hard arkitekter her

Forskningsrapporter finner at materialene ofte står for en større miljøbelastning enn energibruk i bygget. Se analyse fra Asplan Viak her.

Det er få Breeam-Nor prosjekter som velger miljødokumenterte materialer (18%). Les mer her.

Prosjekter i Norge med høye miljøambisjoner har medført at etterspørselen etter miljødokumentasjon verifisert av 3.part har økt noe.  Dette er vesentlig for at flere varer med miljødokumentasjon kommer på markedet og dermed gjøre det mulig å sammenligne miljøbelastningen i et livsløp*. Gjennomsiktighet er første steg mot forbedring.

Det tar tid å få et tilfredsstillende system for å beregne og sammenligne miljøbelastning til byggematerialene i et helt livsløp*.

*Vugge-til-Grav: Uttak av ressursene og ivaretagelse av biologisk mangfold – Transport – Produksjon med kjemikalier- og klimagassutslipp – Transport – Avgassing til inneklima – Resirkulering – Avfall. Vugge-til-Vugge: Avfall er en sunn ressurs.

Slike beregninger er krevende såvel for produsent som arkitekt eller byggherre og dermed er det til hjelp med 3.parts verifisering av forbedringer.

En god utvikling av miljøbygg i Norge

Siden det første BREEAM-NOR sertifikatet ble utstedt i 2013 har 70 prosent av de nye kontorbyggene i Oslo oppnådd eller er i ferd med å oppnå en BREEAM-sertifisering, viser en analyse gjennomført av Union Gruppen.

Arbeidet med miljøbygg er godt i gang i Norge med så vel forskning som pilotprosjekt og at verktøyene tas i bruk, men det er fortsatt en del arbeid som gjenstår. Systemene er ikke perfekte og vil justeres når kunnskapen og sammenligningsgrunnlaget øker.

Undersøkelser viser at bestillere og utførende behøver økt kunnskap.

Andre tiltak for miljøbygg

Vi har andre gode tiltak for miljøforbedrede bygg i Norge, men disse tiltakene gir ikke et system med helhetlige verktøy som kan følges av andre prosjekt eller med krav som godkjennes av en uavhengig revisor.

Futurebuilt

ZEB  – Forskningssenter for Zero Emission Building

ZEN – Zero Emission Neighbourhood

OneClickLCA – benyttes av Statsbygg

Gaia arkitekter – Internasjonalt nettverk for økologisk byggeskikk

SINTEF Byggforsk

Følg vårt Nyhetsbrev (nederst på siden) for å holde deg oppdatert om miljødokumenterte bygg og –byggevarer.

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende møte!

Post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

Se våre konferanser.
Top