Forbo-Flooring Comitted To The Health Of One

GreenBuilt vil undersøke hva miljøsertifiseringer faktisk bidrar til og vi intervjuer ulike aktører i byggenæringen.

«Brenner for å overbevise om at det er mulig med enkle grep»
Hvem er Morten Aarhus og hvorfor har du et miljøfokus?

-Jeg har jobbet som daglig leder for Forbo Flooring i 16 år og har i alle disse årene hatt stor interesse for miljøet. Allerede i 2001 hadde vi med miljøet som et viktig budskap i kundemøter og foredrag.

Forbo.Morten mars 2017
Morten Aarhus, adm.dir, Forbo-Flooring Norway

-I 2010/2011 var jeg prosjektleder for Forbo Floorings globale miljøprosjekt og bestemte meg for å sette meg mye dypere inn i begrepene bærekraft og miljø.

-For meg personlig har miljøspørsmålet blitt utrolig viktig og jeg virkelig brenner for å overbevise andre om at vi faktisk kan bidra til en bedre verden med enkle grep.

Reduksjon 37% klimagassutslipp og 23,1% miljøbelastning

Har ditt og Forbo Floorings miljøarbeid medført faktisk reduksjon av miljøbelastninger?

Ja, definitivt! I  Forbos globale miljøprosjekt involverte vi samtlige ansatte i divisjonen og inviterte alle til å komme med ideer som kunne bidra til å redusere vår totale miljøbelastning.

-Vi satte et mål om å redusere vårt totale fotavtrykk med hele 25 % i perioden 2009 til 2015, og vi klarte 23,1 %. I samme periode reduserte vi klimagassutslippene med hele 37,7 %!

Comitted to the Health of One

Hva er Forbo Floorings visjon 5 år fram og hvordan arbeider dere får å nå visjonen?

Forbo.Comitted-Vi har siden 2003 jobbet med begrepet «creating better environments». For 2 år siden satte divisjonen ned en prosjektgruppe som fikk i oppgave å utvikle en visjon som skulle ta vårt arbeid videre og den fikk navnet «committed to the health of ONE».

-Det er en visjon som bygger på at våre gulv skal bidra til «en bedre helse for alle»! Vi ønsker at alle som benytter våre gulv til daglig skal føle seg trygge på at våre materialer er produsert med den laveste miljøbelastningen, innen alle områder, og bidra til et sunnere innemiljø. Vi forplikter oss til å ikke benytte farlige stoffer, hverken i produksjonen eller i materialene. Vi reduserer bruk av nye råvarer så langt det er mulig, fokuserer på materialer med stor andel av fornybare råvarer, gjenvinner alt vi kan og benytter avfall fra et produkt til et annet der det er mulig.  

Svanemerket og livsløpsanalyser

Mange mener miljøsertifiserte varer vil gjøre at vi når ambisiøse miljømål og Forbo har flere miljøsertifiseringer.
Hvilke miljøsertifiseringer har hatt størst betydning for miljø og inneklima for dere?

-Hvis du mener miljøsertifisering så er svaret Svanemerket, uten tvil! Kravene som stilles for å få et produkt svanemerket er ekstremt høye og troverdigheten til sertifiseringen er stor, også internasjonalt.

Forbo-Cocoa2

-Som produsent må man dokumentere hvordan produktene fremstilles og hvilke kjemikalier og råvarer man benytter, både i produksjon og i materialene. Alle våre linoleumsgulv er svanemerket.

-Hvis du i tillegg mener miljødokumentasjon så har våre EPDer (livsløpsanalyser) hatt stor betydning de senere årene.

-Vi har utarbeidet livsløpsanalyser i mange, mange år og har lang erfaring i å dokumentere miljøbelastningen til de enkelte materialene. I dag har vi EPDer på alle våre produkter og det har vi fordi vi mener at det er viktig å være transparente og vise de faktiske miljøbelastningene ved våre materialer.

Hvorfor har dette hatt positiv virkning og hva har dere fått til?

-Hvis jeg svarer på svanemerket først så setter en slik sertifisering krav til oss som leverandør om å hele tiden forbedre våre metoder, prosesser og råvarer.

-Resultatet slår jo også positivt ut når vi dokumenterer vår totale miljøbelastning i våre EPDer, så det å ha program for å kontinuerlig forbedre seg kommer miljøet og våre kunder til gode.

Enormt store forskjeller på miljøbelastning i varer med EPD

Har noen etterspurt miljødokumentasjon i Norge eller i andre land?

-Etterspørselen av EPDer har startet i Norge og foreløpig i mindre grad i andre land. Årsaken til at vi i Norge opplever en økt etterspørsel er innføringen av BREEAM NOR som miljøsertifisering av bygg. Det gis poeng for å dokumentere bl.a. miljøbelastningen via EPD og etterspørselen bare øker.

-Vi opplever også en etterspørsel etter EPDer selv om byggherre ikke har tenkt å sertifisere bygget sitt, men rett og slett ønsker en 3. parts verifisert dokumentasjon på de materialene de skal benytte i et bygg. Det er bra!

-I tillegg gir BREEAM NOR poeng for bruk av klimagassregnskap og dette er kanskje et at av de aller viktigste områdene å fokusere på i dag (Breeam-Nor gir kun poeng til enkelte material grupper og det er ikke et krav for å oppnå Breeam-Nor sertifisering red.anm).

-Det er enormt store forskjeller i klimagassutslipp for ulike materialer og her må man enten sjekke EPDene eller benytte et verktøy som ECOproduct.

-ECOproduct er en metode som oppsummerer resultatene fra en EPD på en meget enkel måte slik at man ikke behøver å være ekspert for å forstå resultatene.

Be om 3.parts verifisert dokumentasjon!

Hva bør byggherrer, arkitekter og interiørarkitekter be om i dag og hvorfor?

-For det første bør de be om 3. parts verifiserte (spesifikke) EPDer. Hvis man synes at det blir vanskelig å forstå, så bør de be om resultatet fra ECOproduct.

– I ECOProduct ser man resultatet fra EPDen oppsummert i 4 områder; klimagassutslipp, emisjoner til innemiljø, ressurser (materialer og energi) og helse- og miljøfarlige stoffer. Du får alt servert på en enkel måte med ECOproduct.

Har du en oppfordring til myndigheter eller byggherrer for at miljøprodukter blir mer etterspurt?

-Det er lansert en nordisk miljøveileder for anskaffelse av miljøvennlige byggevarer, den kan lastes ned hos NGBC (Norwegian Green Building Council). Den gir gode råd og tips til hvordan man kan sikre seg materialer med lav miljøbelastning.

– Materialguiden operer med de samme 4 miljøindikatorene som ECOproduct og har strukturert opp ambisjonsnivåer i tabeller som er meget enkelt å forstå. Ved å benytte denne miljøveilederen så blir arbeidet enkelt for alle som jobber med innkjøp av miljøvennlige byggematerialer.

Et litt kritisk spørsmål:

Alle deres varer er ikke miljøsertifisert. Hva er grunnen til det?

-Etter vårt skjønn så er det kun en sertifisering som er god nok, Svanemerket.

-For belegg så er det kun linoleum som kan svanemerkes i dag og det har blant annet sammenheng med at sertifiseringen krever at minimum 50 % av råvarene må være biologisk fornybare. Det kravet klarer hverken vinyl eller gummi.

-Vi har en rekke andre produkter som markedet etterspør som vinylbelegg og tepper, og da er det spesifikke EPDer som vil gi svar på miljøprofilen.

-Hvis man ønsker å legge listen like høyt som Svanemerket gjør (bortsett fra 50 % fornybare råvarer), så kan man benytte den nordiske miljøveilederen og ambisjonsnivået «beste nordiske praksis» som utgangspunkt.

-Spør man da etter grønt symbol på alle områder i ECOproduct så får man et godt alternativ til svanemerket.

Har du noe helt spesielt å fremheve?

-Jeg anbefaler alle som jobber med innkjøp å benytte de verktøyene jeg har nevnt over, det vil gjøre det enklere og sikre et godt resultat.

-Den nye nordiske miljøveilederen bør brukes som utgangspunkt og da «beste nordiske praksis», spør etter spesifikke EPDer, og be om resultat fra ECOproduct. Da kan man gjøre gode miljøvalg.

-Skal man sertifisere bygget etter BREEAM NOR så er det en større prosess, men de samme prinsippene bør gjelde for valg av materialer og her er igjen ECOproduct unikt.

-Det å ta gode miljøvalg betyr at man prioriterer miljøegenskapene fremfor noe annet.

Annet du mener er viktig å få frem?

-Jeg oppfordrer alle som ønsker å vite mer å ta kontakt med meg, så skal jeg sørge for å gi en nøytral og objektiv forklaring på dette omfattende temaet.

-Vi tilbyr informasjon om dette på generell basis over hele landet og stiller gjerne opp for å bistå arkitekter, konsulenter, entreprenører, byggherrer med flere.

Les mer om «Comitted to the Health of One»

Spesialtilpass designet med linoelum.

00-forbo-flooring-prosjekt marmoleum marmoleum4 Forbo_Solid cocoa 3584_3581_3370 1