Mangler miljøvennlige byggevarer i Norge?

Foto: Helen&Hard Arkitekter, I-Park i Stavanger

Treindustrien, Helen&Hard arkitekter, Norsk Betongbetongforening svarer Urbanium boligutvikler.

Kun 18% av Breeam-Nor bygg hadde valgt materialemnet til 2017. Vi spurte Urbanium, Treindustrien, Norsk Betongforening og Helen&Hard arkitekter om hvorfor ikke flere velger helse- og miljøvennlige byggevarer i Norge.

Urbanium har fokus på miljø og bokvalitet

Urbanium eies av familien Pay og er en av landets ledende boligutviklere med erfaring fra sentrumstransformasjon og kvartalsutbygginger, samt enkeltstående leilighetsbygg og rekkehusprosjekter. Urbanium er i fremtidsrettet og satser på Breeam-Nor miljøsertifiserte bygg.

Vi spør eier og administrerende direktør i Urbanium boligutvikler, Espen A. Pay

Hva er selskapets policy når det gjelder miljøbygg?

– Vi har fokus på miljø og bokvalitet, og er medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC). Urbanium prosjekterer BREEAM-NOR sertifisering for flere eiendommer, sier markedssjef Mona Bjørkli Eriksen i Urbanium AS. Hun arbeider også med prosjektutvikling, og er tett på ambisjonene som selskapet ønsker å følge i miljøspørsmål.

 Miljøvennlige byggevarer

Hva er utfordringen i dag når det gjelder byggevarer?

-Vi ønsker å bruke mer miljøvennlig betong, men det er ikke lett å få tak i. Industrien klarer ikke å levere alternativer til dagens energikrevende betongprodukter. Skandinaviske produsenter klarer enda ikke å levere god nok kvalitet og volumer på massivtre. Vi må kjøpe fra Østerrike, som betinger stor og miljøbelastende transport. Vi regner med at norsk industri kommer etter. Dette handler mye om politisk tilrettelegging også; vi vil jo helst handle lokalt, fremholder Pay. Les hele artikkelen.

 Treindustrien – Markedet har ensidig fokus på massivtre

Heidi Finstad, Adm.dir i Treindustrien, hevder det er en kjensgjerning at det ikke er tilstrekkelig produksjon av massivtre i Norge. Ved å stille avgrensende og eksplisitt krav til kun en type trebasert løsning, massivtre, ekskluderes muligheter andre innovative løsninger i tre.

Kun deler av tømmerstokken er egnet til produksjon av Massivtre. Ved å åpne muligheter for at alle deler av tømmerstokken kan utnyttes, legges det til rette for at miljøaspekter totalt sett kan ivaretas. I Tyskland og Østerrike er det andre forutsetninger knyttet til skogressursene og dermed grunnlaget annerledes i forhold til produktsetninger.

Heidi Finstad vil understreke at når massivtre kun benytter en del av treet kan det ha begrensende effekt for miljø ved å redusere annen mulig bruk av hele treet. Massivtre er ett mulig godt valg, men det finnes uante muligheter for bruk av trevirke.

Markedet har lite kunnskap om konsekvenser for den ensidige bruken av deler av treet.

Norsk Betongforening – Lavkarbonbetong og smarte konstruksjonsløsninger

Steinar Røine, medlem miljøkomiteen i Norsk Betongforening svarer:

Miljøvennlig betong er et vidt begrep. Betong har en rekke miljøvennlige egenskaper, og vi henviser til brosjyren «Visste du dette om betong og miljø» fra Norsk betongforening sin miljøkomite.

Vi har gjennom Norsk Betongforening, som eneste land i Europa, utarbeidet en publikasjon  som omtaler og definerer uttrykket «Lavkarbonbetong». Denne publikasjonen  viser ulike lavkarbonklasser, og den beste klassen har utslippsverdier ned mot halvparten av de verdier som benyttes som referanse i Statsbygg sitt planleggingsverktøy Klimagassregnskap.no.

En stor andel av den betongen som leveres fra norske betongstasjoner i dag er innenfor definisjonen lavkarbonbetong, og vi har eksempler på prosjekter som har benyttet betong med halvert utslipp fra den laveste lavkarbonklassen.

Det norske betongmiljøet har også utarbeidet et brukervennlig verktøy for å utarbeide epd  (Environmental Product Daclaration)  i henhold til ISO-standarder.

Vi kan dermed både definere lavkarbonbetong, og alle leverandører av betong og betongprodukter kan dokumentere sine produkter med EPD. Vi viser til en rekke EPD på EPD-Norge som viser gode miljøbetonger.

Etter vår mening er det norske betongmiljøet blant de ledende i Europa på dette området.

Betongbransjen vil vise de beste bærekraft- og miljøegenskapene i forbildeprosjekter i BETONGløftet og vi håper at prosjekter hos Urbanium også vil stå på denne listen.

Vi vil også understreke behovet for å benytte smarte konstruksjonsløsninger, hvor man etterstreber maksimal utnyttelse av ytelse og bæreevne ved bruk av minimal mengde betong, og ved bruk av riktig betong for oppgaven, avslutter Røine.

Helen & Hard Arkitekter – Vanvittig at Skandinavia ikke ser mulighetene for å bygge i tre

Den internasjonalt anerkjente arkitekten Reinhard Kropf fra Helen & Hard Arkitekter mener det er helt vanvittig at Skandinavia som har så mye skog og tilvekst ikke bygger i tre og ikke ser disse mulighetene for så vel miljø, helse, næringsutvikling som industrialisering.

Det er en feil utvikling i dag at massivtre sees på som eneste mulighet for å bruke tre i høyhus. Det viktigste i et miljø- og helseaspekt er å øke oppmerksomheten for de allsidige mulighetene for å bygge med tre. Dersom noe importeres fra Europa har transport en minimal betydning i et klimaperspektiv. Transport står for kun 1/3 av Co2 utslippet i livsløpsanalyser. Det er produksjon av byggevarene som har den største miljøbelastning og som har større miljøpåvirkning enn energieffektivisering i bygget.

Massivtre og prefabrikkerte bjelker er ikke alltid beste løsning, Det er mange forskjellige måter å bygge med tre avhengig av type prosjekt. Det er et systemvalg. Andre system kan egne seg bedre i de ulike prosjekt. Selv om hele verden ikke kan bygges i tre burde det i Skandinavia være et selvfølgelig valg.

Det er et stort næringspotensial også for industrialisering. Den norske metoden for vertikal og horisontal last, som er en fin måte å bygge i tre, kan godt industrialiseres. Kombinasjonen med hulldekker og trevirke er andre muligheter. Massivtre er blitt kjent som eneste løsning. Det er en feil utvikling. Det gjelder å finne riktige løsninger tilpasset de ulike prosjektene. Det er ikke nødvendigvis dyrere, men viljen og kunnskap det står på, avslutter Kropf.

Tverrsektorielt samarbeid etterlyses

Les mer fra Treindustrien «Byggenæringen en driver i det grønne skiftet. Synergier mellom sektorer»

Les også Hva er beste materialvalg for et sunt, vedlikeholdsvennlig bygg?

Mijøsertifiserte byggevarer

Byggevarer