Løsningene er nær deg!

Foto: Forbo-Flooring, Comitted to the health of one.

Byggenæringen står for 40% Co2 utslipp, energibruk og avfall i verden i tillegg til enorm bruk av arealer, transport, ikke-fornybare ressurser og giftige kjemikalier. Vårt livsgrunnlag behøver strakstiltak for bedre beskyttelse og vi oppholder oss 90% av tiden innendørs. Det er mange forhold som må ivaretas for å minske belastningen for så vel ytre miljø som inneklima.

Materialer er ett av de viktigste området i et helse- og miljøperspektiv, men er ofte utelatt i miljøbygg.

Miljødokumenterte varer blir sjelden etterspurt i miljøbygg.

Løsninger er her

Første steg til forbedring er gjennomsiktighet

Som rasende Erlend Loe sier til Nrk,  «Jeg vil vite hele kostnaden «, er første steg fullstendig innholdsbeskrivelse.

Environmental Product Descripiton (EPD) er basert på livsløpsvurderinger av miljøbelastninger (LCA). EPD sier ingenting om produktet er miljøvennlig men miljøbelastningen er tallfestet og beskrevet. Arbeidet med livsløpsvurderinger er litt over startgropen og mange usikre forutsetninger er tatt. Men det er en god start for gjennomsiktighet for dermed å gjøre det mulig å sammenligne noe. Dette vil kreve økte ressurser til dokumentasjon og kontroll av 3.part.

Miljøsertifiseringer med endel miljøkrav som er kontrollert av 3.part er Svanemerket, Blaue Engel mfl. Kravene er strengt vurdert og kontrollert, men verken kjemikalier eller klimabelastning er vist i dokumentasjonen.

Incentiver – Incentiver – Incentiver

Miljøforbedringer har i dag så godt som kun incentiver for den gode handling.  I offentlige anskaffelser er det satt krav til 30% miljøvekting fra 2017, men det er kompliserte vurderinger i et livsløp av hele bygningsdeler og bygget. Ensidig fokus på energieffektivisering kan gi andre uante miljøkonsekvenser.

Miljødirektoratet mener det er markedet som må gjøre riktige valg.

Hans Rosling hevder på TED talk at den beste mulighet for løsning på klimaproblemene er at de rike finner og tar i bruk løsninger den stadig økende befolkning kan lære av.

  • Miljødokumentasjon vil bli levert ved økte krav i private og offentlige anskaffelser dokumentert levert på byggeplass.
  • Lavere mva. på miljødokumenterte varer og reparasjoner vil forbedre situasjonen betraktelig.
  • Miljøtilsyn etter samme modell som Finanstilsynet, der alle som omsetter varer og tjenester betaler en årlig avgift til tilsynet. Det eksisterer ikke en tilsvarende modell for miljøtilsyn i dag.

«Finanstilsynet krev gebyr for kontroll av prospekt etter verdipapirhandelslova og for behandling av konsesjon til å drive verksemd som betalingsføretak. I 2016 blei ordninga lagd om frå etterskotsbetaling til forskots­betaling for å sikre betaling for utført arbeid. Utgiftene til Finanstilsynet blir etter finanstilsynslova § 9 dekte av institusjonar som er under tilsyn i budsjettåret. Etter lova skal utgiftene fordelast på dei ulike institusjonsgruppene etter omfanget av tilsynsarbeidet. Utgiftene blir derfor kravde inn på etterskot. Stortinget vedtek ei inntekts­løyving som er lik utgiftsløyvinga for fjoråret, men det er rekneskapstala som skal leggjast til grunn. Utgiftene for 2016 vil bli kravde inn i 2017. Tilsynsavgifta blir fordelt på den enkelte institusjonen etter utfyllande reglar i forskrift.»

 Kompetanse – kompetanse – kompetanse

I et komplisert felt gir kompetanse muligheter for rådgivere nasjonalt og internasjonalt. 

Økt kompetanse om livsløpsvuderinger hos beskrivende byggherre og arkitekter.

Økt kompetanse om livsløpsvurderinger av bestillere.

Økt kompetanse for livsløpsvurderinger av analytikere og forskere.

Greenbuilt vil være en åpen kanal for å vise flere miljødokumenterte varer slik at de blir enklere å finne blant over 450 sertifiseringer. Det er foreløpig kun noen få som ønsker å synliggjøre sin miljødokumentasjon i redsel for økte krav.

Vi gir derfor miljøprosjekter med gode materialvalg mulighet for å synliggjøre sine prosjekt her. Les oppskrift her.

Gjør som Moelven, Forbo, Troldtekt, Sigdal Kjøkken mfl og synliggjør ditt viktige miljøarbeid med ditt miljødokumenterte produkt til spisset målgruppe: Arkitekter, byggherrer og entreprenører.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

Se våre kurs og workshop.

Les hvorfor du bør etterspørre miljøbygg