“En jungel å finne ut om kjemikalier” – miljøsjef i Omsorgsbygg

Vi er 90% av tiden innendørs og det er ofte uønskede kjemikalier i varer som gir skadelig avgassing til inneklima og giftig spesialavfall. En mengde kjemikalier medfører allergi, kreft, skader på arvematerialet, reproduksjon og miljø i større utstrekning enn de fleste er bevisst på. Forskning og tilsyn fra myndighetene er mangelfull.

“En del helse- og miljøfarlige stoffer har egenskaper som gjør at de selv i små konsentrasjoner kan gi skadeeffekter – fordi de er giftige og kan oppkonsentreres til skadelige konsentrasjoner i næringskjeden og/eller har særlig lav nedbrytbarhet, eller andre iboende egenskaper som gir tilsvarende grunn til bekymring. Disse stoffene utgjør en alvorlig trussel for helse og miljø og settes på den nasjonale prioritetslista.” Miljøstatus

Erdetfarlig.no  viste i 2015 at det ble benyttet ca.136 tonn prioriterte giftige kjemikalier i byggevarer produsert i Norge i 2014. “Det er en jungel å finne ut om kjemikalier” hevder Miljøsjef Evje i Omsorgsbygg. Les mer fra intervjuet her

Over 100.000 ulike kjemikalier skal kontrolleres i over 55.000 byggevarer i Norge. Stadig flere nye kjemikalier ser dagens lys med mangelfull konsekvensutredning av helhetlig påvirkning. Forskning på langtidskonsekvenser av kjemikalier for helse og miljø er mangelfull og alle byggevarer blir ikke kontrollert for giftige kjemikalier.

Tilsyn og kontroll

Direktoratet for Byggkvalitet har ansvar for tilsyn av dokumentasjon for byggevarer og hevder at Miljødirektoratet har ansvar for tilsyn av miljøskadelige stoffer. Miljødirektoratet gjør sporadiske kontroller, men mener markedet har ansvar for konsekvenser og overholdelse av regelverket. Produsenter og leverandører mener myndighetene har ansvaret for å sette grenser for innhold og utføre konsekvensutredninger.

Flere av byggevarene er unntatt pliktig kontroll. Klima- og Forurensingsdirektoratet har laget denne veiledningen om kontroll av kjemikalier for bygg og byggevarer. Dersom varen ikke er miljøsertifisert av 3.part, som Svanemerket, må du selv be om å få Sikkerhetsdatablad fra produsent/leverandør og kontrollere innholdet mot en kjemikalieliste.

BreeamNor sertifiserte bygg er kontrollert av en uavhengig sertifisør for de mest skadelige stoffer.

Langtidseffekter og konsekvensutredning

“Det er store usikkerheter i dataene for utslipp av prioriterte miljøgifter. Det er særlig vanskelig å beregne bruks- og utslippsmengder av disse stoffene fra faste bearbeidede produkter og produkter som ikke er registrert i produktregisteret. Mange miljøgifter sprer seg også over store avstander med luft- og havstrømmer fra utslipp i produksjonsland og de sprer seg via eksport og import av produkter. Dette er det også utfordrende å skaffe gode tall for.” Miljøstatus

Det tok mange år fra konsekvensutredning av for eksempel asbest til det ble forbudt. Mange får fortsatt kreft grunnet asbest støv fra bygninger når det blir revet.* Asbest er mye mer skadelig enn antatt viser dansk forskning.**

Farlig avfall og ombruk av byggevarer

Avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet består av store mengder farlig avfall. Feil håndtering av dette avfallet kan være en kilde til forurensning fordi avfallet inneholder miljøgifter. “Prøvetaking og testing av avfallet skal utføres av uavhengige og kvalifiserte personer ved institusjoner med nødvendig kompetanse. Laboratoriene skal ha dokumentert et effektivt kvalitetssikringssystem gjennom en akkreditering eller tilsvarende. […] (Avfallsforskriften, kapittel 9, vedlegg II, 3.)”  Labtjenester.

For å sikre god ombruk av byggevarer er riktig dokumentasjon av byggevarenes egenskaper avgjørende.For at materialene skal kunne ombrukes på en forsvarlig måte, er det derfor avgjørende at det finnes dokumentasjon på blant annet branntekniske og konstruksjonstekniske egenskaper og om materialene inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.Les mer “Krevende med ombruk av byggematerialer?” Direktoratet for Byggkvalitet

Dette tror Arkitekt PhD og Miljørådgiver Anne Sigrid Nordby på (fra Futurebuilt innlegget)

•    Hensyn til folkehelse og føre var- prinsipp foran hensyn til næringsinteresser i støttebevilgninger og politikkutforming
•    Forskning på byggematerialer som avdekker muligheter og begrensninger i et livssyklusperspektiv
•    Gjennomgang og avvikling av juridiske hindringer for å forby salg av produkter med innhold av stoffer på prioritetslista
•    Stopp uønsket kjemi i bygg – først som sist

I vår nedtrekksmeny finner du flere troverdig helse- og miljødokumenterte varer fra leverandører i Norge fordi de er tidkrevende å finne.

*Urovekkende asbestsanering (Arbeidstilsynet)

**Les om dansk forskning her (abcNyheter 2015).

 

 

MILJØDOKUMENTASJON

Svanemerket sertifisert produkt
M1 Inneklimamerket
Vugge-til-vugge
Blaue Engel
ECO-Product tolker EPD basert på LCA (LifeCyckleAssessment)
Miljøledelse: ISO14001 / EMAS / Miljøfyrtårn