10 strakstiltak fra Veikartet mot grønn omstilling for Eiendomsektoren

10 strakstiltak for byggeiere og myndigheter i Veikartet for Eiendomsektoren mot 2050

Norges 2.største næring er den store mulighet for å nå miljømål og gi grønne arbeidsplasser. Oslo er i verdenstoppen hva gjelder miljøbygg, men 40% næringen (40% Co2 utslipp, energibruk, ressursuttak, kjemikalier, avfall) har fortsatt et stort forbedringspotensiale.

Byggevarene har større miljøpåvirkning enn energieffektivisering i bygget, men det mangler oppmerksomhet og kunnskap om helse- og miljøpåvirkningene. Kun 18% av Breeam-Nor bygg har valgt materialpoeng. La de seriøse aktører få større etterspørsel! Les om den nye «trillion dollar business».

Veikartet for grønn omstilling for Eiendomsektoren.

For å komme videre mot miljøriktige bygg har Grønn Byggallianse utarbeidet 10 strakstiltak for byggeiere og myndigheter til «Veikartet for grønn omstilling»

10 strakstiltak for store og små byggeiere
  • Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  • Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
  • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  • Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
  • Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  • Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  • Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
  • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  • Etterspørre fossilfri byggeplass
10 strakstiltak for myndigheter

Incentiver fra kommunen: Egen byggesaksbehandler, reduserte byggesaksgebyr, lavere eiendomsskatt

Økonomisk støtte fra Enova: Videreutvikle støtte til ambisiøse forbildeprosjekter med krav om måloppnåelse i reell drift, støtte til energiledelse i bygg.

Reguleringer nasjonalt: Rehab TEK, dokumentasjonskrav til materialer, krav om å dokumentere klimagassutslipp fra bygg i TEK inklusive energibruk og materialer.

Les hele Veikartet for Eiendomsektoren.

Ønsker du introduksjon om ulike miljøsertifiseringer eller bli en miljøsertifisert bedrift kan du gjerne kontakte oss:

post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

 

MILJØBYGG I NORGE

Breeam-Nor og miljøbygg

Miljøsertifiseringer byggevarer

Miljøsertifiseringer