Hvordan blir en barnehage plusshus og koster det skjorta?

Foto: Byggeindustrien/ Trond Joelson. Kistefossdammen barnehage i Heggedal i Asker.

Norges første plusshus barnehage og Futurebuilt+ prosjekt

Kistefossen barnehage huser 100 barn og 40 ansatte i naturskjønne omgivelser med en kort rusletur fra jernbanestasjonen. Det er hovedsakelig brukt trevirke i bygget, miljødokumenterte byggevarer og takhattene på bygget gir god hellning for best effekt av solcellepanelene.

Koster det egentlig mer for et plusshus?

«Asker kommune har en kostnadsramme på 77,6 millioner kroner for prosjektet. Merinvesteringen med å bygge denne barnehagen kontra en ordinær TEK10-barnehage, er på cirka 8 millioner kroner. Hovedkostnaden ligger i arkitekturen og takhattene, som det koster å bygge, men som ikke kan tas med som kostnad i kvadrat-meterprisen. Hadde kommunen tatt dem med i arealoppsettet ville det ikke utgjort så stor forskjell», skriver Bygg.no

Hva gjør denne barnehagen til et plusshus?

For å regnes som plusshus, må vi produsere 2 kWh per kvadratmeter BRA per år.

Futurebuilt+ beskrivelsen av prosjektet

Futurebuilt skriver at barnehagen med seks avdelinger skal være helt i front når det gjelder pedagogikk, teknologi og bygningsmessig utforming. Prosjektet inngår i FutureBuilt+, en konkurranseserie som skal vise at det er mulig å bygge plusshus innenfor alle bygningskategorier og uavhengig av kontekst.

Barnehagen skal lage mer fornybar energi enn den forbruker gjennomsnittlig per år. Bygget blir forsynt med 100 prosent lokal fornybar energi. Byggets tak er formet med «takhatter» som huser solceller og vinduer, og utformingen er et sentralt element i bygningens energidesign med solen som sin primære ressurs, skriver Futurebuilt.

Det er i stor grad benyttet trevirke  i konstruksjoner og flater. Deler av taket består av elementer i massivtre. Bruk av betong er begrenset mest mulig.

Økonomi og finansiering

Asker kommune har valgt Kommunalbankens grønne lån for å finansiere FutureBuilt-prosjektene Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehage. På ti år vil kommunen spare tre millioner kroner i renteutgifter. Les mer om finansieringen av Holmen svømmehall og Kistefossdammen barnehage på Futurebuilt sin hjemmeside her.

Klimagassutslipp
Klimagassutslippet for «som bygget» er 60 prosent lavere enn referansebygget, som er beregnet etter TEK10. Sammenlikningsgrunnlaget er et standard referansebygg som ikke er tilpasset barnehagens geometri og terreng.
De viktigste klimagasstiltakene for prosjektet har vært:
  • Plusshusbarnehage: lavenergistandard, solceller, energibrønner, behovsstyrte og effektive tekniske systemer. Tilrettelagt for naturlig ventilasjon sommerstid
  • Miljø- og klimavennlig materialbruk: utstrakt bruk av tre, minimal bruk av betong, lokal omdisponering av overskuddsmasser
  • God tilrettelegging for sykkel og sykkelvogner. Prøveprosjekt for miljøvennlig transport for ansatte og familier
  • Redusert parkeringsdekning for biler
  • Lokalisering nær Heggedal stasjon og den nye sentrumsutviklingen i Heggedal
zeb definition
Illustrasjon: ZEB viser hvor stor andel Co2 utslipp materialer kan ha i et plusshus
Konstruksjoner og materialbruk

For å spare materialmengder og tilhørende klimagassutslipp ble bygningskroppen endret fra passivhusstandard til lavenergistandard. En del av lavenergikravene overoppfylles.

Det er benyttet mest mulig trematerialer i bygget. Siden referansebygget for barnehager også er hovedsakelig av tre, gir valg av trematerialer ikke så stor reduksjon av klimagassutslipp hevder Futurebuilt på sine sider.

Svanemerket.Livshjul
Svanemerket illustrerer andre miljøkrav og aspekt ved produkter.

«Gulvkonstruksjonene i bygget var opprinnelig planlagt som helstøpt betongplate. For å redusere betongmengdene i bygget og tilhørende utslipp ble imidlertid en ringmur valgt i stedet. Tomten til barnehagen skråner mot vest. Bygget er trukket lengst mulig mot øst på den flateste delen av tomten slik at ringmuren blir lavest mulig, med minst mulig bruk av betong.

Overskuddsmasser fra tomten ble benyttet til opparbeidelse av utomhusområdet for å begrense massetransport og tilhørende utslipp» skriver Futurebuilt i prosjektbeskrivelsen på sin hjemmeside.

Ønsker du å inspirere eller dele kunnskap om ditt viktige og ambisiøse helse- og miljøriktige prosjekt, kontakt oss gjerne.

Post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

Vis verden ditt viktige prosjekt eller produkt

Forslag til mal