Fornebu kan bli ZEN i Bærum Klimaklok Kommune

Foto: OBOS Fornebu

I februar 2018 fattet kommunestyret strategi, mål og planer for Bærum Klimaklok Kommune.

I strategidokumentet skriver kommunen at «Klimaklok Kommune» skal bidra til et bedre Bærum, til å nå nasjonale mål og til å hindre omfattende global oppvarming. Gjennomføring av Klimastrategi 2030 skal redusere kommunens klimafotavtrykk, gi bedre folkehelse og mer kortreist liv med lavere transportbehov.

Samarbeid med innbyggere og næringsliv, med vekt på involvering, innovasjon og initiativ, er hovedgrepet i strategien.

Strategien legger i hovedsak opp til positive virkemidler, men også virkemidler og tiltak som regulerer atferd der det er nødvendig.

Klimastrategi 2030 med tilhørende handlingsplan har tre hovedtemaer; mobilitet, bygg og ressursbruk.

Bærums klimapåvirkning omfatter både lokale klimagassutslipp i Bærum (direkte) og utslipp som finner sted andre steder i verden (indirekte).

Utslipp knyttet til transport, oppvarming av bygg og anleggsmaskiner utgjør den største andelen av de lokale klimagassutslippene i Bærum.

Indirekte utslipp knyttes til vår adferd og etterspørsel etter varer, slik som mat, forbruksvarer og bygningsmaterialer, produsert andre steder.

De indirekte utslippene utgjør fire-fem ganger så mye som de direkte utslippene.De lokale utslippene utgjør sammen med de indirekte utslippene Bærums samlede klimafotavtrykk.

Bærum må ta grep. Sammen med et næringsliv, som er variert og i stor grad kunnskapsbasert, kan vi skape holdninger og handlinger som bidrar til utslippskutt.

Fornebu som nullutslippsområde

I flere år har det vært arbeidet med å gjøre bygg utslippsfrie det vil si tilnærmet null utslipp av drivhusgasser under bygging og drift av bygningene.

Powerhouse Kjørbo i Bærum er et eksempel et plusshus som produserer mer energi enn det forbruker. Perspektivet utvides nå til å utvikle nullutslippsområder (ZEB – Zero Emission Buildings). Ideen er å arbeide innenfor et geografisk område med ressurseffektive bygninger, overgang til mer fornybar energi, nullutslippstransport og å tilrettelegge for at innbyggerne lett kan velge løsninger som reduserer klimagassutslipp.

Mål om nullutslippsområde innen 2027

Målet om at Fornebu skal være etablert som nullutslippsområde innen 2027 innebærer at kommunen, utbyggere, energi og transportaktører og innbyggere på Fornebu må tilstrebe å delta i og utvikle teknologiske og organisatoriske løsninger. Bærum kommune vil søke om at Fornebu blir tatt opp i forskningsprogram knyttet til ZEN.

Kommunen skal bidra med å legge til rette for at både næringsliv og forskning velger Fornebu som arena for piloter og innovasjon av bærekraftige løsninger. Fornebu kan dermed etableres som utstillingsvindu for piloter og demonstrasjonsprosjekter innen mobilitet, energi og bygg.

Strategier

Kommunen skal være en endringsaktør som gjennom involvering, pilotprosjekter og informasjon, øker innbyggernes bevissthet om hva som gir reduserte klimagassutslipp.

Smart City Samarbeid

De vil invitere til samarbeid om utvikling av nye løsninger, engasjere og vise frem konkrete handlingsalternativer. Vi må gjøre det enkelt for innbyggere å velge klimatilpassede løsninger, skriver de videre.

Tilnærmingen er inviterende og skal åpne for bred deltagelse og konkrete løsninger innenfor alle samfunnsområder.

Vi må legge til rette for at næringslivet kan skape nye forretningsidéer med klimavennlige løsninger og mulighet til å teste disse i kommunen, skriver de i strategidokumentet.

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft viser at reduksjon av klimagassutslipp forutsetter forsert teknologiutvikling og forsert implementering av nullutslippsteknologier og løsninger. Rapporten peker videre på at den globale omstillingen til lavutslippssamfunnet innebærer store samfunnsmessige investeringer, men representerer også betydelige forretningsmessige muligheter.

SmartCity Bærum nettverket og samarbeid med Bærum Næringsråd har potensiale til å nå frem til nye målgrupper gjennom for eksempel å realisere atferdsendring hos arbeidstakere i Bærum, både knyttet til privat og offentlige virksomheter.

Klimastrategien skal gjøre Bærum i stand til å redusere klimagassutslipp, i første omgang de direkte utslippene, men på sikt også det samlede klimafotavtrykket.

Tiltak for mobilitet, bygg og ressursbruk

Klimaklok omfatter tiltak innenfor tre strategiske områder; mobilitet bygg og ressursbruk. Tiltak som er beskrevet retter seg i stor grad mot reduksjon av de direkte klimagassutslippene, med særlig fokus på utslipp fra transport.

Klimastrategiens hovedstrategier (involvering, innovasjon og initiativ) er knyttet til å mobilisere bærumssamfunnet for omstilling, slik at vi kan oppnå bred og langsiktig innsats. Ved revidering av strategien i 2019 vil kommunen vurdere ambisjonsnivået for de mål som er vedtatt for Klimaklok og behovet for mulige nye mål og strategier for å redusere det samlede fotavtrykket fra Bærumsamfunnet (indirekte utslipp).

Les hele strategi, mål og handlingsplan for Bærum Klimaklok Kommune her

Les også: Hva er beste materialvalg for et sunt, vedlikeholdsvennlig bygg

Les om: Hvordan blir en plusshus til i Norge og koster det skjorta?

Les om Fargerik design på Jessheim vgs med økte miljøkrav

Ønsker du å inspirere eller dele kunnskap om ditt viktige og ambisiøse helse- og miljøriktige prosjekt digitalt, kontakt oss gjerne.

Post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

Vis verden ditt viktige prosjekt eller produkt

Forslag til mal