GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

10 kvalitetsprinsipper for bygg fra Bygg21

Foto: Futurebuilt prosjektet Kistefossdammen plusshus barnehage

Bygg skal både ivareta brukernes behov og helse – og de skal ha minst mulig påvirkning på klima og miljø, beskriver Bygg21 i rapporten om gode bygg og områder.

Bygg21 sin arbeidsgruppe for kvalitet og bærekraft i bygg har hatt en bred sammensetning. Deltagere med forskjellig bakgrunn, blant annet en overlege og to økonomer i tillegg til ingeniør, arkitekt, megler og eiendomsutviklere har gitt et bredt perspektiv. Målet er 20 % reduksjon i byggekostnader som ikke skal gå på bekostning av helse og trivsel for brukere, byggets livsykluskostnader for å nå nasjonale og internasjonale miljømål.

Kvalitetsprinsippene er underbygget av en rekke eksempler og forskning. For god gjennomføring er det viktig å ta de i bruk på et tidlig stadium i planleggingsprosessen

Gode bygg og områder:

  1. Stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser
  2. Gir gode lysforhold og utsyn
  3. Gir god luftkvalitet og lav støybelastning
  4. Ivaretar sikkerhet
  5. Ivaretar god tilgjengelighet til og på stedet
  6. Har lang levetid
  7. Gir smart utnyttelse av arealene
  8. Utnytter energien godt
  9. Er bygget med god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp
  10. Har lave drifts- og vedlikeholdskostnader

1.Stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser

Gode bygg og områder stimulerer til kontakt med andre mennesker. De legger til rette for både fysisk og sosial aktivitet, og gir oss opplevelser, enten som hendelser eller sanseinntrykk. En viktig trivselsfaktor er at sansene stimuleres av variasjon i omgivelsene, slik som temperatur, lukt, farger, former og lyder. Uten slik stimuli reduseres livskvaliteten.

2.Gir gode lysforhold og utsyn

Tilgang til dagslys og utsyn fremmer helse, trivsel, læring og produktivitet- Lysforhold handler om samspillet mellom dagslys og kunstig belysning. God dagslyskvalitet innebærer mer enn målbar dagslysfaktor. Redusert og manglende tilgang på dagslys kan skade helsen. Utsyn er muligheten til å se utover fra en bygning eller lukket område, og skaffe seg oversikt i omgivelsene. Utsyn er ikke det samme som utsikt. Et eksempel kan være utsyn til noe som kan gi en god følelse, eksempelvis vegetasjon. Utsyn mot natur, grøntarealer og vegetasjon er godt for helsen.

3.Gir god luftkvalitet og lav støybelastning

God luftkvalitet betyr tilstrekkelig tilgang til ren luft og regulerbar temperatur. Forskning viser at kreativitet og produktivitet øker med en romsligere komfortramme. Mulighet til å påvirke eget inneklima har stor positiv effekt på hvordan vi opplever innemiljøet. Lav støybelastning og gode akustiske forhold er også viktig for helsen.

4.Ivaretar sikkerhet

Bygg og områder må være tilrettelagt for å hindre brann, brannspredning, skadeverk, tyveri og ulykker. Sikkerhet for gående og syklister må også ivaretas. Følelse av trygghet og sikkerhet er avhengig av at man greier å balansere forebyggende og beskyttende tiltak mot inntrykk av åpenhet og vennlighet.

5.Ivaretar god tilgjengelighet til og på stedet

Bygg og områder skal kunne brukes uavhengig av funksjonsnivå, og ha miljøvennlig adkomst både til fots, på sykkel og med kollektivtransport. Lokalisering og tilrettelegging i og rundt bygget er avgjørende.

6.Har lang levetid

Bygg og områder må være fleksible og kunne tilpasses store og små behovsendinger, slik at de kan utnyttes i hele sin funksjonelle levetid. Konstruksjoner og materialer må tåle påkjenning både fra normal bruk og forventede endringer i klimaet uten å miste funksjon eller estetikk.

7.Gir smarte utnyttelser av arealene

Bygg og områder må være arealeffektive. Økt tilflytting til byer og tettsteder vil kreve at vi bygger tett og arealeffektivt. Fortetting må gjøres med hensyn til øvrige kvaliteter.

8.Utnytter energien godt

Bygg må være energieffektive og ha et jevnt effektbehov. Områder bør ha tilgang til lokale energisystemer og god interaksjon med overordnede energisystemer.

9.Bygget med god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp

Stadig flere skal dele på en begrenset tilgang til råvarer og vann. Det krever mer bruk av fornybare ressurser, mindre avfall og sløsing med drikkevann, og økt gjenbruk og gjenvinning. Det er et stort potensial for å redusere klimagassutslipp både under produksjon og transport av materialer til bygget og i byggeprosessen.

10. Gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader

Gode bygg har driftssikre tekniske systemer og er laget av robuste materialer som er lette å rengjøre og vedlikeholde. Sammen med høy energieffektivitet bidrar dette til lavere driftskostnader og lengre levetid.

Anbefalt bruk av kvalitetsprinsippene

Bygg21 mener mange ulike grupper kan ha glede og nytte av kvalitetsprinsippene.

Byggherrer, både offentlige og private, kan bruke kvalitetsprinsippene som grunnlag når de definerer krav for et bygg eller område. Kvalitetsprinsippene kan danne grunnlag for prosjektets kvalitetsprogram og kvalitetsoppfølgingsplan. For å sikre kostnadseffektivitet, er det viktig å definere ambisjonsnivå og løsninger tidlig i prosessen. Godt samarbeid og forankring mellom byggherre, entreprenør og rådgiver er avgjørende.

Byggherren bør også, hvis mulig, trekke bruker med i vurderingen av hvilke kvaliteter prosjektet skal ha.

Bruker, for eksempel en boligkjøper eller en som skal leie et kontorlokale, kan bruke kvalitetsprinsippene som sjekkliste når de skal vurdere kvaliteten til et bygg. De kan med dette få hjelp til å definere hvilke krav og forventninger de bør ha til et bygg som både er helsefremmende, bra for miljøet og gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Næringsmeglere og privatmeglere er i tett dialog med brukere og har et særskilt ansvar for å gjøre brukere kjent med kvalitetsprinsippene.

Planmyndigheter kan bruke kvalitetsprinsippene som en sjekkliste og inspirasjon når de formulerer spesifikke bestemmelser i reguleringsplaner. De kan også bruke prinsippene som sjekkliste for å vurdere kvalitet i forbindelse med byggesaksbehandling.

Regulerende myndigheter kan bruke kvalitetsprinsippene når de skal utforme forskrifter for bygg og områder, for eksempel Teknisk Forskrift til Plan- og bygningsloven (Byggeforskriften).

Bransjeorganisasjoner og foreninger som KS, NKF, EBA, RIF, NAL,

Arkitektbedriftene, Grønn Byggallianse, Norwegian Green Building Council og FutureBuilt bør gjøre seg kjent med kvalitetsprinsippene og inspirere næringen og myndighetene til å ta dem aktivt i bruk.  Les hele rapporten her.

 

Kontakt oss

Post@greenbuilt.no