GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Finnes miljøvennlige bygg og byggevarer i Norge og hva kan du se etter?

Foto: Tove Lauluten. Hollenderkvartalet i Oslo

Byggenæringen står for 40% Co2 utslipp, – ressursuttak, – skadelige kjemikalier og – avfall fra materialproduksjon, oppføring og avhending av bygget med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål.  Byggeprosjekter er imidlertid sammensatt av mange elementer og prosesser med ulike aktører fra strategi til prosjektering , innkjøp, oppføring, renovering og til avhending av bygget. .

For å kunne forbedre byggets og byggevarenes påvirkning av innemiljø og ytre miljø i hele levetiden er det ulike metoder som benyttes idag. Noen av de mest anerkjente metoder for mer helse- og miljøvennlige bygg og byggevarer, som benyttes i Norge og Europa, presenteres kort her.

 • Miljøstrategi med gode beskrivelser er vesentlig for forbedring i byggeprosjekter. Prosjekterende finner egenskaper og erfaringer med mange anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyene og artikler på forsiden til Greenbuilt.no.

Miljøsertifisering av bygget som helhet

Breeam-Nor miljøsertifiseringsverktøy for bygninger

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer utover myndighetenes standard (TEK); Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ti kategorier.

 • Ledelse
 • Helse og innemiljø
 • Energi
 • Transport
 • Vann
 • Materialer* i et livsløp (LCA), robusthet og ansvarlig innkjøp
 • Arealbruk og økologi
 • Avfall
 • Forurensning
 • Innovasjon
Svanemerket hus, leilighetsbygg, skoler og barnehager
Et svanemerket hus tar hensyn til miljøet under hele byggeprosessen fra råvare til ferdig hus. Det stilles krav til materialer, god ventilasjon og material- og kvalitetskontroll for å unngå fuktskader.

Et svanemerket hus:

 • er godt isolert og trenger lite energi
 • gjør at du bidrar til å redusere den globale klima- og miljøbelastningen
 • gir deg godt inneklima med miljødokumenterte materialer og god ventilasjon
 • sikrer deg en seriøs boligleverandør

Både Husbanken og Cultura bank gir gode lånevilkår til bygging av svanemerket hus.

Andre ordninger for mer miljøvennlige bygg

Vi har i tillegg andre viktige tiltak for miljøtilpassede bygg i Norge.
Disse  tiltakene gir ikke nødvendigvis et system med en dokumenterbar «oppskrift» som kan følges av andre prosjekt.

Miljøsertifiserte og -dokumenterte byggevarer

Valg av byggematerialer har en stor påvirkning på byggets totale miljøpåvirkning over levetiden. Miljøpåvirkning, som blant annet gir en klimaeffekt, oppstår i produksjon, transport og avhending av materialene, og kan variere mye mellom ulike materialtyper. Difi

Det vrimler av miljørelaterte merkeordninger. For å finne ut om en merkeordning holder vann, kan du sjekke ut fem ting:
 • Kan en produsent selv avgjøre om produktet skal merkes?
 • Gir merket åpen informasjon om hvilke krav man må klare for å få merket?
 • Gir merket åpen informasjon om pris?
 • Gjelder merket for mer enn ett miljøproblem?
 • Gjelder merket for hele produktets livssyklus?
Svanemerket / EU-Ecolabel

Svanemerket er den offisielle og en ikke-kommersiell merkeordning. For å få merket, må en produsent først dokumentere at han klarer alle kravene vi har stilt, og deretter betale en avgift. Men denne avgiften er ganske lav, og går til å dekke driften av merkeordningen. Det er Stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerket i Norge. Vi er stiftet av Barne- og likestillingsdepartementet, og får en begrenset støtte til drift via en egen post i Statsbudsjettet.

Svanemerket vurderer hele produktets livssyklus

Når vi skal avgjøre om et produkt er et godt miljøvalg, må vi se på hele livsløpet det har. Blir råvarene tatt ut på en bærekraftig måte? Sløser produsenten med energien? Bruker de mye skadelige kjemikalier? Behandler de arbeiderne bra? Er produktet trygt og godt å bruke? Varer det lenge? Kan vi gjenbruke eller gjenvinne deler av produktet, når det er utslitt eller utbrukt? Svanemerket

Svanemerket har, som eneste sertifiseringsorgan, anledning til å kontrollere kjemikalier benyttet i produksjon.

Her illustreres hvilke områder som dokumenteres, kontrolleres og stadig forbedres med Svanemerket.

EPD-Norge (Environmental Product Declaration)

En EPD er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 900 EPDer fra over 170 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Byggherre må stille krav til redusert klimagassutslipp i et livsløp for bygget for at denne dokumentasjonen har en miljø-effekt utover at det er behov for flere EPD på markedet slik at det blir større sammenligningsgrunnlag. OneClickLCA og EPD benyttes av Statsbygg for klimagassreduksjon i levetiden til deres bygg.

Blaue Engel

«The Blue Angel is the ecolabel of the federal government of Germany since 1978. The Blue Angel sets high standards for environmentally friendly product design and has proven itself over the past 40 years as a reliable guide for a more sustainable consumption.»

Cradle-to-Cradle

«Cradle to Cradle is a design framework for going beyond sustainability and designing for abundance in a Circular Economy. » This label is commonly used in Breeam projects in The Netherlands.

Inneklima

Helserelaterte effekter fra byggevarer til inneklima er et problem som kan unngås ved at varene er kontrollert for avgassing av helseskadelige kjemikalier av en uavhengig tredjepart.

M1 – Finsk inneklimamerke

EMISSION CLASSIFICATION OF BUILDING MATERIALS (M1) The aim of the classification is to enhance the development and use of low-emitting building materials so that material emissions do not increase the requirement for ventilation. The classification presents requirements for the materials used in ordinary work spaces and residences. For air-handling components there is a separate Cleanliness Classification of Air-handling Components. Learn more: M1 Emission Classification of Building Materials websiteExternal Site

Miljøsertifisert ledelsesystem

Miljøledelse brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø. Det innebærer at en virksomhet formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter, produkter og tjenester. Dette foregår ofte integrert i bedriftens andre styrings- og ledelsesfunksjoner.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

 

 

ISO14001

Kravene til miljøledelse og tilhørende hjelpemidler er gitt i standardene i ISO 14000-serien.
God miljøpolitikk er god økonomisk politikk. Her er alle standardene i 14000-serien nyttige hjelpemidler. Les mer

EMAS – Europeisk standard for miljøledelse

EMAS bygger direkte på ISO 14001, men det stilles i tillegg krav om en årlig miljørapport fra den EMAS-sertifiserte bedriften. De fleste EMAS-sertifiserte bedriftene er således også ISO 14001-sertifisert.

En god utvikling av miljøbygg i Norge

Siden det første BREEAM-NOR sertifikatet ble utstedt i 2013 har 70 prosent av de nye kontorbyggene i Oslo oppnådd eller er i ferd med å oppnå en BREEAM-sertifisering, viser en analyse gjennomført av Union Gruppen.

Arbeidet med miljøbygg er godt i gang i Norge med så vel forskning og pilotprosjekt som at verktøyene tas i bruk  i økende grad, men det er fortsatt en del arbeid som gjenstår. Systemene er ikke perfekte, men justeres når kunnskapen og sammenligningsgrunnlaget øker.

Byggherre må først og fremst ha vilje til å stille strengere krav. Kvalitet og leveranse dokumenteres og verifiseres av en uavhengig tredjepart for å gi troverdighet til arbeidet.

Hvorfor miljøtiltak?

«La oss avkrefte myten først som sist – det er ikke dyrt å bygge miljøvennlig. Det som er dyrt – og risikabelt – for mennesker, samfunn og miljø, er å bygge med lav miljøstandard. Vi observerer at de offentlige ligger bak de private når det gjelder å stille miljøkrav ved rehabilitering og utbygging, og at mange kommuner mangler kompetanse og virkemidler til å ta gode valg og bestille miljøriktig» Det hevder Kjersti Folvik, tidligere leder i Norwegian Green Building Council (Grønn Byggallianse).

«Skal vi bygge bærekraft i de dimensjonene verden trenger, holder det ikke bare å bremse litt på forbruk. Vi må også tenke helt nytt. Vi trenger kvantesprangene, og vi trenger  alle de små, gradvise forbedringene.» Hege Schøyen Dillner, Styreleder i Grønn Byggallianse.

Mange finner det imidlertid krevende å finne frem i «jungelen» av informasjon. Derfor er Greenbuilt.no utviklet som portalen for anerkjente miljøløsninger.

Du finner flere anerkjente miljøløsninger til bygg i nedtrekksmenyene, som viser egenskaper, med nyttig informasjon til prosjekterende ledd. Artiklene på forsiden viser erfaringer med anerkjente miljøløsninger i byggeprosjekter.

KONTAKT GREENBUILT

Greenbuilt.no er portalen for anerkjente helse- og miljødokumenterte prosjekter og produkter.

 • Publiser og kommuniser din anerkjente miljøløsning hos oss og til fagpresse
 • Finn prosjekter og produkter med anerkjent helse- og miljødokumentasjon i nedtrekksmenyene
 • Vurderer du miljøsertifisering for din bedrift? Les mer om hvorfor og hvordan her.
Telefon: +47 47 84 77 74
Email: post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]