Hvorfor haster det med bevaring av sunne økosystemer og hva må gjøres i dag?

Varige bygg minsker ressursuttaket fra naturen. Feil overflatebehandling gir farlige bygg, viser malermester.
Foto: Bygg i Oslo sist malt i 1896.

Vikki Johansen og Rune Borren
Publisert 16.april 2021. Redigert 10.august 2021

Hvorfor haster det med bevaring av sunne økosystemer?

Naturmangfoldet i sjø og på land sørger for ren mat, rent vann, ren luft, ren jord, oksygenproduksjon, klimagassopptak, overvannshåndtering, medisiner og forhindrer pandemier i et finurlig sammensatt økosystem.

Miljøministere i G7 landene formidler en dyp bekymring for biologisk mangfold og et internasjonalt «Taskforce on Nature-related Financial Disclosures» (TNFD) ble lansert i 2021. Vil Norge og verdens ledere innføre riktige tiltak tilstrekkelig raskt?

Klima- og naturkrisen må løses samtidig. Hvorfor er det ingen politikere som snakker om det? spør Dag O. Hessen et.al i en Nrk kronikk.

Økonomi

Miljøproblemer og tap av natur er blant de største truslene for verdens økonomi, sier en rapport som ble lagt fram på møtet i verdens økonomiske forum i januar 2021. En grønn økonomi innebærer at finansnæringen må ta mer hensyn til klima- og naturrisiko ved investeringer. Det er behov for en betydelig reform der det må iverksettes incentiver som hindrer klima- og naturskader. Hensynet til klima og natur må legges til grunn for alle investeringsbeslutninger, skriver NINA.

Naturvern er svært lønnsomt hevder økonomer og biologer.  Norsk natur binder enorme mengder Co2, viser forskere, men bygges ned i stadig økende grad. Klimatiltak, som er lønnsomme på kort sikt, går ofte på bekostning av naturbevaring.

Helse

Når menneskene bygger ned natur og bygger ut infrastruktur, øker risikoen for pandemier som Covid19.
Mange økologer har mistenkt dette lenge, men en ny studie publisert i Nature hjelper til å avdekke hvorfor. Noen arter utryddes. Andre synes å overleve og trives, som for eksempel rotter og flaggermus. De har større sannsynlighet for å være verter for farlige patogener som kan hoppe over til mennesker.

Planter benyttes i stor utstrekning i medisiner som kreftmedisin og økosystemet er finurlig sammensatt av ulike arter.

Arealendringer

Arealendringer er største årsak til tap av biologisk mangfold og norsk natur bygges også ned bit-for-bit.
Med de faretruende klimaendringer med økt tørke, nedbør og stigende havnivå blir tilstanden til økosystemene forverret fordi en mengde planter, dyr og insekter ikke er tilpasningsdyktige for raske endringer. Med dagens tempo for naturbevaring i Norge vil det ta 750 år å nå målene i følge Greenpeace. Det må endres og nå må tempoet skrus kraftig opp.

Flatehogst av skog med gjenplanting av monokultur skaper artstap i skogen. Det samme gjør kunstgjødsel og skadelige sprøytemidler i både jordbruk og skogbruk. Sertifisering av skogdriften endrer ikke dette, hevder Naturvernforbundet. En økolog hevder flatehogst er den største negative påvirkningsfaktoren for de trude skogartene. Gruvedrift er en annen virksomhet som øker på verdensbasis på land og i havet grunnet økt behov for metaller til fornybar energi, men utvinningen og produksjonen har en stor påvirkning på miljø og lokalsamfunnet. Havforsker slår alarm om økosystemkollaps langs norskekysten.

Bygg og anlegg

Bygg og anlegg bruker ca 40% av alle verdens ressurser, 40% klimagassutslipp, 40% skadelige kjemikalier og 40% avfall på verdensbasis og har store muligheter til forbedring.

Det er fortsatt en liten mulighet til å stanse økosystemkollapsen dersom forbedringer starter i dag.

Hva kan politikere og bedriftsledere gjøre for bevaring av naturmangfoldet?

Stater og selskaper har som de største aktørene naturligvis det største ansvaret fordi selskap ofte bruker naturressurser til eget formål og handler etter lovkrav og kontroll fra myndigheter. De 100 største selskapene i verden står for 71% av forurensningen og hver enkelt forbruker kan sjelden stanse slik forurensning alene og mangler kanskje samtidig kunnskap og politisk påvirkningskraft. Kommunikasjon om faren ved tap av natur og naturens tilstand må økes noe som også er en rettighet i Grunnloven§112.

Politiske incentiver for å regulere tilbudssiden er avgjørende for en grønn framtid. Viljen til å stille krav til klima- og naturtiltak i dag, som de gjorde i kampen mot hull i ozonlaget på 80-tallet eller mot tobakksindustriens markedsføringskampanjer, er helt nødvendig skal man ha noen sjanse. Enkelte bevisste næringslivsledere vil ha strengere krav.

Koronakrisen har skapt et nytt håp om at raske endringer på verdensbasis er mulig når viljen til endring er tilstede hos verdens ledere, skriver forsker fra FNs klimapanel. Billioner av dollar er brukt på koronatiltak som kan ødelegge miljø, skriver The Guardian. Politikere sine holdninger for endringer av samfunnets subsidier til nødvendig omstilling i tide er en avgjørende forutsetning.

Read  Why it’s time to think seriously about cutting off the supply of fossil fuel. 

Illustrasjon om foreslått prioriteringsrekkefølge av FNs bærekraftsmål basert på Maslow`s behovspyramide.

UN sustainable goal pyramide

Bærekraft er blitt enkelte topplederes konkurransefortrinn. Ledere som ikke velger bærekraftig strategi i bedriften virker først og fremst å være et resultat av gammel tenkning om at bærekraft er dyrt, vanskelig og ulønnsomt, skal vi tro undersøkelser. Dette er en mental barriere som må brytes. Bærekraftsagendaen stiller i dag nye krav til topplederen, for å sikre framtidens økonomi og velferdssamfunn. Vilje og kunnskap om bærekraft i styrerommene er en forutsetning for nye prioriteringer, men er samtidig mangelvare i dag. e24.

Les DNB med dyrere lån til brun eiendom fra nå.

Sirkulærøkonomi er et hett tema i EU og Norge

Ombruk av byggematerialer har blitt gjennomført i noen store byggeprosjekter i Europa og i Norge som KA13 i Oslo. De har høstet verdifulle erfaringer som er avgjørende for å utvikle krav i lovverket og gi incentiver til bedre anskaffelser av ombruksprosjekter.

Sirkulærøkonomi kan få flere i arbeid, ifølge SINTEF.

En nasjonal plan for sirkulærøkonomi ble lansert i 2021, men høstet kritikk for lave ambisjoner og konkrete tiltak med finansiering.

«Den mest miljøvennlig kvadratmeter er den som ikke bygges», hevdes det. I det velkjente avfallshierarkiet er første steg til forbedring reduksjon og dernest ombruk før resirkulering. 

Mange utvider nå sirkulær-horisonten med 6r i avfallshierarkiet:

1.Refuse  2.Reduse 3.Repair 4.Reuse 5.Recycle 6.Rot.

Illustrasjon avfallspyramide

waste management

 

Men sirkulærøkonomi tar ikke hensyn til ressursuttaket fra naturen eller holdbarhet når resirkulering ikke kan vare for evig grunnet materialtretthet. Uønskede kjemikalier kan gjøre produktet mer giftig enn opprinnelig produkt. Mer må gjøres og det raskt, hvis vi vil lytte til forskningen.

Skal vi nå mål innen sirkulær økonomi må vi unngå å rive og sørge for å oppgradere, rehabilitere og videreutvikle byggene vi allerede har, hevder Treindustrien.

Fire steg mot sunne økosystemer for politikere og byggenæringen

Det er fortsatt en teoretisk mulighet til å bremse de katastrofale ødeleggelser tilstrekkelig raskt.

«Taskforce on Nature-related Financial Disclosures» (TNFD) ble lansert i 2021.The Guardian

Forutsetningen for å skape en bærekraftig økonomi, er naturregnskap for verdens land. Da trengs det rammebetingelser som setter tydelige forventninger om bærekraft til eiere av næringsvirksomhet og finans.

Det å bevare, restaurere og minimere bruk av ressursene er viktigste grepet mot en grønn framtid. Politikere og næringsliv har flere muligheter til forbedring.

1. Bevare ressursene

Arealreguleringer – identifisere artene – bevaring av bygg

Arealendringer reguleres av myndigheter. Det viktigste er ikke å restaurere naturen, men å la være å ødelegge den, skiver Dag O. Hessen. Nasjonalparker og reservater må få varig vern med minimal menneskelig aktivitet, fastslår The Nature Conservation.

Identifisere artene. For å kunne bevare noe må vi vite hva vi har og verdien av dette. Species Threat Abatement and Restoration (STAR) beregningene fra International Union for Conservation of Nature (IUCN) har til hensikt å identifisere handlinger som har potensiale for å være til nytte for truede arter. STAR støtter etablering av forsker-baserte handlinger for bevaring av biodiversitet.

Problemet med flatehogst og monokulturer kan løses. En svensk professor i skogdrift, Hagner, har gjennom årtier skapt en hel vitenskap om bærekraftig skogbruk. Norsk Treindustri ønsker tverrsektorielt samarbeid om mer bækrekraftig utvikling. Incentiver til agroforestry er et mulig tiltak for kombinasjonen av artsmangfold i skog- og landbruk som benyttes i India i dag.

Gruvedrift for utvinning av mineraler er nok et miljøproblem som må løses. Det jobbes hele tiden for at  Internasjonale standarder utvikles for å finne problemet og å sertifisere virksomheter som bærekraftige. Enkelte myndigheter stiller krav til gruvedriften, men tempo, overholdelsen og kontrollen av kravene kan forbedres.

Bevaring av eksisterende bygg har stort potensial for miljø og samfunn fordi byggematerialene har størst fortavtrykk i hele byggets livsløp fra ressursuttak til produksjon og avfall. I tillegg har materialer helse- og miljøpåvirkninger i form av ressurs uttak, skadelige kjemikalier og avfall. I dag er beregnet levetid for bygg kun 60 år. Til sammenligning er stavkirken i Heddal bygget for 800 år siden og er ennå i bruk som sognekirke.

Start alltid med å spørre om vi kan unngå å bygge nytt, anbefaler leder for by- og samfunnsutvikling Haakon Nordvik.

Illustrasjon. Klimagassutslipp i levetiden til et plusshus. Zero Emission Building.

Klimagassutslipp i et plusshus sin levetid

 

Riktig vedlikehold av eksisterende bygg er avgjørende i denne sammenheng. Malermester Lunde er imidlertid skremt over farlige fasader etter feil type overflatebehandling. God analyse av underlaget er første steg til riktig overflatebehandling. Riktig valg av vedlikeholdsprodukter, som riktig mørtel, er vesentlig for lang holdbarhet og sunt inneklima. Ressursuttak fra naturen spares ved at materialer ikke byttes ut.

Myndighetene må sørge for økt kunnskap i alle ledd for riktig vedlikehold og sunne bygg. Grønn Byggallianse.

Næringslivsledere og myndigheter kan endre sin strategi til bevaring fremfor nybygg.

2. Restituere ressursene

De siste tiår har enorme naturområder blitt nedbygget for ressursuttak, infrastruktur og bygninger. Nå er det et akutt behov for å restituere naturlige habitater for å kunne ha gratis og effektive økosystemtjenester nasjonalt og i verden.

Lovverk og reguleringer for restitusjon av felles ressurser er myndighetenes ansvar. Det samme er et næringsliv som følger lovverket. EU-Taksonomi vil øke bevaring og restaurering av sunne økosystemer og bygninger.

Biologisk mangfold krever alle at alle tilgjengelige redskap benyttes. Bruk OECM, skriver Nature.Kunnskap om riktig restitusjon kan økes når viljen til omstilling er tilstede.

3. Minimere bruk av ressursene

Smartere bestillinger for å minimere avfall er minst like viktig som ombruk i følge Direktoratet for Byggkvalitet og en samfunnøkonomisk analyse i en rapport. Svanemerket bygg har redusert avfallsmengden med prefabrikkerte løsninger i et byggeprosjekt. 

Design for ombruk av bygg og byggematerialer er avgjørende for framtidig ressursbruk blir. Livsløpsanalyser i åpne standarder kan være en mulighet for å kunne vite hva som befinner seg i bygget og for å kunne utnytte ressursene bedre i framtiden. Norge ligger i front med digitalisering i byggenæringen og det kan skape mange nye arbeidsplasser.
Materialbank med justerbare romløsninger bygges på Hasle i Oslo og ferdigstilles i 2022.

Ombruk av materialer er viktig, men med dagens regelverk, materialtretthet og miljøgifter kan det være utfordrende å gjennomføre. Materialer med lav kvalitet må raskt byttes ut og materialer i bygg uten god dokumentasjon kan ha ukjent innhold av miljøskadelige stoffer. Stål og tegl peker seg ut som er best egnet for ombruk. DiBK. Behovet for tørr oppbevaring av materialer og logistikk fra riving til annet bygg kan dekkes av  Sirkulær Ressurssentral.

4. Incentiver, kontroll og tilsyn

Slik fossilnæringen fikk subsidier til utvikling av samfunnet, bør absolutt også ekte grønn næring få subisidier for den nødvendige omstillingen. Men kun 0,2 prosent av korona-pakkene verden over er vinklet for å takle miljøkrisen i tillegg til koronakrisen, skriver Naturepress.

Tilsvarende finansnæringen bør alle næringer ha uavheng kontroll for overholdelse av lovverket med internasjonalt samarbeid og forpliktelser.

Disse tiltakene er selve forutsetningen for at barna som ikke har stemmerett i dag, får et bra liv og vi ser allerede i 2021 den spede begynnelse på de varslede katastrofene med utrygge hjem og krevende jordbruk.

Kom i gang med prosessen for bærekraftig utvikling

Det vil gi et fortrinn å være klar for etterspørselen etter verifisert bærekraft-dokumentasjon.

Riktig kommunikasjon til tidligfase aktørene i prosjekter bidrar til at bedre løsninger for klima og naturmangfold blir valgt i tide.

KONTAKT GREENBUILT

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]