Veileder for byggherrer om felles klimakrav til leverandører

Foto: Høegh Eiendom – Materialbank med justerbare romløsninger ferdigstilles i 2022

Felles klimakrav kan løfte hele bygg- og eiendomsbransjen. Ved at flere selskaper stiller like krav til leverandører tror vi på en raskere og større endring i bransjen i positiv retning. Felles klimakrav er et verktøy og virkemiddel for å løfte hele bygg- og anleggsbransjen med et mål om at leverandørene skal lykkes med å oppfylle de nye kravene.

Etter initiativ fra Møller Eiendom våren 2020, gikk en gruppe eiendomsselskaper og eiendomsforvaltere sammen i en arbeidsgruppe for å definere relevante klimakrav i innkjøpsprosesser. Kravene har til hensikt å stimulere til økt kompetanse og bedre virksomhetsstyring på klimaområdet.

Verktøyet gir eiendomsbesittere konkrete klimakrav de kan stille til leverandører. En bransjeinitiert redaksjonskomite har utarbeidet veilederne og forankret kravene via høringsrunder. Grønn Byggallianse har hatt en faglig- og sekretærrolle.

Redaksjonskomitéen har hatt ambisjon om å påvirke bransjen i en mer bærekraftig retning og å stille tydelige krav. Samtidig åpnes det opp for mulighet til å vurdere leverandører som ikke har kommet like langt med sitt miljøarbeid dersom de kan vise til en plan for sitt miljøarbeid.

Verktøyet skal kunne benyttes fritt av alle virksomhetene helt eller delvis, og kan fritt innrettes etter måten virksomheten gjennomfører innkjøpsprosessen.

Verktøyet består av:

 

Diasen logo

Annonse: DIATHONITE DEUMIX+
Makroporøs mørtel som dehydrerer fukt og tillater fuktpassering. Inneholder naturlige materialer som kork, NHL leire og naturlig hydraulisk kalksten.

Byggherre veileder

Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel til eiendomsbesittere som ønsker å ta i bruk klimakrav til sine leverandører. Grønn Byggallianse har i denne prosessen hatt en sekretærrolle og bistått redaksjonskomiteen med faglige råd. Norsk Eiendom har bistått med å distribuere dette verktøyet gjennom sine nettsider.

Redaksjonskomitéen har jobbet med et mandat med mål om å sørge for at klimakravene:
• Bidrar til at leverandørene styrker sin kompetanse og sin virksomhetsstyring på klimaområdet (f.eks. klimamål og identifisering av viktigste klimapåkjenning).
• Er enkle å forstå og ikke for detaljerte, slik at disse kan anvendes av store og små leverandører.
• Kan innrettes til hva leverandørene kan tilby (ikke skal tilby) da dette kan bidra til å rette fokus mot noen særlig viktige områder.
• Innrettes slik at de har mål om å bidra til reduksjon av klimafotavtrykk i leveransene.

Forbehold – felles klimakrav

Det er viktig å understreke at klimakravene er på virksomhetsnivå dvs. krav som er relevante å stille til leverandørens interne klimaarbeid, kompetanse mv. Prosjektspesifikke krav som BREEAM-NORsertifisering, energiklasse, tekniske ytelser mfl. vil komme i tillegg og omfattes ikke av dette dokumentet.

Klimakravene er frivillige og kan benyttes helt, delvis eller som et utgangspunkt, og den enkelte virksomhet må selv beslutte hvordan kravene benyttes og tillegges vekt i en innkjøpsprosess. Hver virksomhet som tar i bruk klimakravene må selv vurdere hvor kravene plasseres i en anskaffelsesprosess avhengig om dette er kontraktskrav, kvalifikasjonskrav eller krav til ytelsen. Egen tilpasning av dokumentet kan for eksempel være aktuelt dersom virksomheten driver med spesifikke tjenester og ikke finner alle kravene relevante.

Alle virksomheter oppfordres likevel til å ta dokumentet i bruk i størst mulig grad slik det er. Dersom din virksomhet har andre klimakrav eller egne mål som eventuelt stiller strengere krav enn i dette forslaget, kan virksomheten velge å bruke egne innkjøpsbetingelser der dette er relevant.

Dersom flere eiendomsbesittere velger å ta i bruk klimakravene, kan dette bidra til markedsendring.

Hollenderkvartalet i Oslo er Breeam-Nor miljøsertifisert

Annonse
Gilje vinduer og dører, som ble valgt til Breeam-Nor sertifiserte Hollenderkvartalet i Oslo, har EPD, Eco-Product og Svanemerket.
Les erfaringer og hva det innebærer.

 

Hvordan bruke klimakravene?

Det er viktig at virksomheten som stiller kravene er rustet for mulighet til å følge opp disse. Før man tar i bruk klimakravene, anbefales det at man sjekker hvilke klimamål virksomheten har og hvilken klimabelastning anskaffelsen medfører.

I klimakravene stilles det egne krav til tekniske rådgivere. For å sikre at disse tilegner seg erfaring med prosjekterte løsninger, oppfordres alle eiendomsbesittere til å ha med tekniske rådgivere lenger i prosessen.

Reduksjon av klimagassutslipp

Direkte utslipp er utslipp som skjer her og nå og som virksomheten er ansvarlig for. Det kan være utslipp knyttet til produksjon av et produkt, utslipp fra bilparken eller fra flyreiser.

Indirekte utslipp kommer fra varer og tjenester som lages utenfor virksomheten.

De fleste analyser peker på følgende sentrale tema for å oppnå klimagassreduksjoner i bygg:

  • Lav energibruk i drift
  • Lave klimagassutslipp fra materialer og i byggeprosess
  • Tilrettelegging for transport i driftsfasen som gir lave klimagassutslipp

Eksempel

Et bygg med lavere energibehov enn det som følger av byggteknisk forskrift (TEK) vil være energieffektivt og dermed ha lavere klimagassutslipp. Samtidig vil valg av materialer med lave klimagassutslipp, og å minimere bruk av nye ressurser bidra positivt. Ved å legge til rette for fremtidig ombruk av materialer ved nybygging eller ombruk ved rehabilitering eller riving, vil man redusere bruk av nye ressurser som igjen bidrar positivt i klimagassregnskapet. Det samme gjelder for avfallsminimering- og sortering. Et annet eksempel er tilrettelegging for transport med lave utslipp i driftsfasen, ved for eksempel installasjon av ladestasjoner for elbiler og sykkelparkering utover fastsatt norm eller forskrift.

Det finnes en rekke merkeordninger og standarder som kan være gode hjelpemidler for å redusere et byggs klimagassutslipp, for eksempel: • Energimerkeordningen (energikarakter A eller B). • BREEAM-NOR og BREEAM In-Use. • Forbildeprosjekter i “FutureBuilt”. • Passivhus iht. NS 3700 og NS 3701. • Svanemerket.

Listen er ikke uttømmende.I tillegg vil nybygg- og rehabiliteringsprosjekter som har vesentlig grad av ombrukte materialer og produkter og/eller som er designet for fremtidig ombruk, telle positivt.

Hvilke krav stilles til dokumentasjon av relevante klimakrav?

Per dags dato har hver virksomhet selv ansvar for å utarbeide et system for evaluering av innkommende tilbud/dokumentasjon. Dette for å unngå samarbeid på tvers av organisasjoner og konkurransevridning.

Det er utarbeidet et eget Excel-ark (arket finnes her), «Selvangivelse», som har til hensikt å gjøre det enkelt for leverandører å svare ut kravene, og som skal gjøre det enklere for byggherrer å evaluere besvarelsen.  Selvangivelsen vil danne et «første blikk» på hvordan de forskjellige leverandørene scorer med hensyn til avgitte svar.

Dersom eiendomsbesitteren ønsker å stille andre/ytterliggere krav til dokumentasjon er dette opp til virksomheten.

Noen virksomheter kan ha strengere krav til dokumentasjon eller tilgang til et større apparat som har anledning til å kontrollere innkommende tilbud. Se klimakrav for mer informasjon om brukte definisjoner i selvangivelsen samt utfyllende informasjon. For behov for nærmere vurdering, skal leverandøren kunne legge frem dokumentasjon som bekrefter samsvar ved forespørsel.

Sertifisert miljøstyringssystem (Miljøfyrtårn, ISO14001, EMAS) er relevant dokumentasjon for rådgivere og entrerprenører i selvangivelsen.

Miljøstyringssystem

Hensikten med dette kravet er å sikre at det jobbes systematisk med klima og miljø i enhver virksomhet. Et miljøledelses- og styringssystem er forankret i ledelsen og er en viktig del av en virksomhets interne styringssystem. Et miljøstyringssystem sikrer at selskapet har klart definerte miljømål og en systematikk for å etterprøve og stadig forbedre disse målene.

Annonse: Troldtekt A/S- Er miljøsertifisering grønnvasking?

Et miljøstyringssystem bør inneholde en miljøhandlingsplan med for eksempel et årshjul med ulike aktiviteter og en årlig rapportering med en vurdering av resultatene. Det er normalt at rapporteringen er offentlig tilgjengelig.

Hvis virksomheten har opprettet en dedikert miljørolle er det hensiktsmessig at ansvaret er ivaretatt hos denne.

Alle virksomheter har ifølge Internkontrollforskriften et pålegg om systematisk miljøarbeid. Miljøledelsesystemet bør være 3. parts sertifisert for å være troverdig utad. En jevnlig gjennomgang av eksternt fagmiljø kan gi en nyttig påminnelse om å følge opp egne ambisjoner. De tre vanligste miljøstyringssystemene en kan sertifisere seg etter er Miljøfyrtårn, ISO 14001 og EMAS. Dersom leverandøren ikke er sertifisert eller ikke har et eget miljøstyringssystem skal det fremlegges en spesifikk plan med tidsfrister for når sertifisering eller eget system skal være på plass.

KONTAKT GREENBUILT FOR

  • Miljøstyring konsulent tjeneste. Vi tilbyr Zoom, Teams eller Skype møter etter behov.
  • For publisering av din anerkjente miljøløsning fra kr 0,-
  • Finn byggevarer med anerkjent miljødokumentasjon, på Facebook, Instagram, Twitter

Hold deg oppdatert på vårt Nyhetsbrev.!

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]