Veileder til leverandører – felles klimakrav fra byggeiere

Foto: Troldtekt Akustikk. Les også: Er miljøsertifisering grønnvasking?

Felles klimakrav kan løfte hele bygg- og eiendomsbransjen. Ved at flere selskaper stiller like krav til leverandører tror vi på en raskere og større endring i bransjen i positiv retning. Felles klimakrav er et verktøy og virkemiddel for å løfte hele bygg- og anleggsbransjen med et mål om at leverandørene skal lykkes med å oppfylle de nye kravene.

En bransjeinitiert redaksjonskomité har utarbeidet veiledere og forankret kravene via høringsrunder. Grønn Byggallianse har hatt en faglig- og sekretærrolle. Norsk Eiendom distribuerer verktøyet til sine medlemmer. Verktøyet gir eiendomsbesittere konkrete klimakrav de kan stille til leverandører.

Veilederen for å utdype klimakravene til leverandørene

Denne veilederen er laget for å utdype leverandørkravene fra byggherrer, og kan hjelpe deg til å forstå hvordan kravene kan møtes. Det er viktig å understreke at klimakravene er på virksomhetsnivå, dvs. krav som er relevante å stille til deres interne klimaarbeid. Noen krav gjelder for alle leverandører og noen gjelder spesifikt for enkelte bransjer. Det er derfor lurt å lese gjennom hele veilederen.

Det er i utgangspunktet lagt opp til at det skal leveres lite dokumentasjon. Det er utarbeidet et Excel-ark,(arket finner du her) «Selvangivelse», som har til hensikt å gjøre det enkelt for dere å svare ut kravene med minimalt med dokumentasjon. Byggherrene står for øvrig fritt til å kreve ytterligere dokumentasjon.

Kravene gjelder tekniske rådgivere, rådgivere, entreprenører, banker og forsikringsselskap.

1. Krav som gjelder for alle leverandører:

 • Virksomheten skal dokumentere et miljøstyringssystem.
 • Virksomheten skal ha identifisert hvilke av sine aktiviteter som i størst grad bidrar til klimagassutslipp.
 • Virksomheten skal ha satt mål for å redusere sine klimagassutslipp.
 • Virksomheten skal identifisere hvilke aktiviteter som bidrar mest til virksomhetens klimagassutslipp.

Videre skal det vurderes hvordan virksomheten kan redusere sine utslipp og sette årlige mål. Dette vil naturlig nok variere stort basert på hvilke tjenester virksomheten tilbyr. Alle virksomheter skal som minimum sette mål knyttet til sine direkte utslipp. Det er positivt om virksomheten også har mål knyttet til sine indirekte utslipp.

Eksempler

For et elektrofirma kan virksomhetens største direkte klimagassutslipp knyttes til utslipp fra eksisterende bilpark som i hovedsak består av bensin- og dieselbiler. Et mål kan derfor være å bytte til elbiler.

For et rådgivende selskap kan virksomhetens største direkte klimagassutslipp knyttes til antall flyreiser. Likeledes kan det settes årlige reduksjonsmål. Et tiltak kan være å gjennomføre flere møter på video.

For en teknisk rådgiver knyttes gjerne de direkte utslippene til transport og energibruk. Innkjøp av varer gir indirekte utslipp. En annen måte å se indirekte utslipp på for denne gruppen er knyttet til rådgivingen og hvilke anbefalinger og løsninger de foreslår for prosjekter.

Les om
Entra Eiendom, Storebrand, Nordea deler praktisk erfaring med bærekraft arbeidet

2. Krav til spesifikke leverandører

Krav til tekniske rådgivere

Tekniske rådgivere er rådgivere som deltar med utredninger eller prosjektering av teknisk art i planlegging av et bygg eller i en byggeprosess. Arkitekter og ingeniører inngår i denne gruppen. Aktuelle rådgivere er (ikke uttømmende): ARK, IARK, RIV, RIE, RiBfy, RIM, RiEN, RiAut, RiO osv.

 • Tekniske rådgivere skal kunne vise til kunnskap om eller erfaring fra prosjekter med lave klimagassutslipp.
 • Virksomheten skal kunne legge fram en beskrivelse av intern metodikk og organisering som sikrer erfaringsoverføring fra prosjekter og utveksling av kompetanse på klima og miljø i organisasjonen.
 • Kravet om kunnskap og erfaring kan dokumenteres ved at leverandøren beskriver eller henviser til sin deltagelse i relevante byggeprosjekter de siste fem årene. Se definisjonen «reduksjon av klimagassutslipp» for en veiledning av hvilke temaer som svarer opp kravet.
 • Beskrivelse bør inneholde kort informasjon om prosjektet, rådgiverens rolle og ambisjoner i prosjektet.

Videre er det positivt om faktiske resultater fra prosjektet synliggjøres, og at det fremkommer om ambisjonene i prosjektet ble oppnådd. Kravet relatert til kunnskapsdeling på tvers i organisasjonen kan dokumenteres ved å vise til metodikk/interne prosesser som sikrer kunnskapsdeling innad i organisasjonen.

Last ned pdf:krav og veiledning til tekniske rådgivere side 9 og 14

Krav til rådgivere

Alle rådgivere (unntatt tekniske rådgivere) i virksomheter som jobber med oppdrag hvor kjennskap til byggtekniske kvaliteter er relevant for å løse oppdraget. Dette kan for eksempel være meglere eller tilretteleggere som skal bistå oppdragsgiver med utleie/salg av lokaler. Innunder rådgivere ligger også advokatselskap som bistår oppdragsgiver med å løse kontrakter.

 • Virksomheten skal kunne vise til kunnskap om eller erfaring fra prosjekter med lave klimagassutslipp.
 • Virksomheten skal kunne redegjøre hvordan de vektlegger lave klimagassutslipp i rådene de gir sine kunder.

Last ned pdfveilder for krav til rådgivere side 12

Krav til entreprenører

Store virksomheter er (etter EUs definisjon) virksomheter med mer enn 250 årsverk, og som har en årlig omsetning som overstiger EUR 50 mill. og en balanse som overstiger EUR 43 mill.

Entreprenørens innkjøp har stor betydning for markedsutviklingen. Det er derfor viktig at entreprenøren etterspør løsninger, materialer og produkter med lave klimagassutslipp og har en systematisk tilnærming til dette i sin innkjøpspraksis.

Dette kan dokumenteres med beskrivelse av rutine/standardmal for å etterspørre og vurdere EPD’er, klimagassregnskap, miljøsertifiserte produkter eller annen relevant miljødokumentasjon.

Last ned pdf – veilder for krav til store og små entreprenører s.15

Krav til banker

Banken skal tilby grønne lån til nye og eksisterende bygg eller eiendommer.

Banken skal kunne redegjøre for hvordan rammeverket for grønne lån fremmer reduksjon av klimagassutslipp i bygg, og hvordan disse planlegges harmonisert med EUs handlingsplan for bærekraftig finans.

Dokumentasjon

Oppfyllelse av kravet kan dokumenteres ved å oppgi lenke(r) til nettside(r) hvor slike produkter beskrives og de vurderinger som er utført.

Last ned pdf veiledning til krav til banker og forsikringsselskap side 10 og 11.

Miljøstyringssystem

Hensikten med dette kravet er å sikre at det jobbes systematisk med klima og miljø i enhver virksomhet. Et miljøledelses- og styringssystem er forankret i ledelsen og er en viktig del av en virksomhets interne styringssystem. Et miljøstyringssystem sikrer at selskapet har klart definerte miljømål og en systematikk for å etterprøve og stadig forbedre disse målene.

Et miljøstyringssystem bør inneholde en miljøhandlingsplan med for eksempel et årshjul med ulike aktiviteter og en årlig rapportering med en vurdering av resultatene. Det er normalt at rapporteringen er offentlig tilgjengelig.

Hvis virksomheten har opprettet en dedikert miljørolle er det hensiktsmessig at ansvaret er ivaretatt hos denne.

Alle virksomheter har ifølge Internkontrollforskriften et pålegg om systematisk miljøarbeid. Miljøledelsesystemet bør være 3. parts sertifisert for å være troverdig utad. En jevnlig gjennomgang av eksternt fagmiljø kan gi en nyttig påminnelse om å følge opp egne ambisjoner. De tre vanligste miljøstyringssystemene en kan sertifisere seg etter er Miljøfyrtårn, ISO 14001 og EMAS. Dersom leverandøren ikke er sertifisert eller ikke har et eget miljøstyringssystem skal det fremlegges en spesifikk plan med tidsfrister for når sertifisering eller eget system skal være på plass.

Start bærekraft-arbeidet i styrerommene i dag er tydelige anbefalinger fra Entra Eiendom, Storebrand og Nordea!

Kontakt oss gjerne for en presentasjon om hvilket system som er mest egnet for deres virksomhet!

post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

Reduksjon av klimagassutslipp

Direkte utslipp er utslipp som skjer her og nå og som virksomheten er ansvarlig for. Det kan være utslipp knyttet til produksjon av et produkt, utslipp fra bilparken eller fra flyreiser.

Indirekte utslipp kommer fra varer og tjenester som lages utenfor virksomheten.

De fleste analyser peker på følgende sentrale tema for å oppnå klimagassreduksjoner i bygg:

 • Lav energibruk i drift
 • Lave klimagassutslipp fra materialer og i byggeprosess
 • Tilrettelegging for transport i driftsfasen som gir lave klimagassutslipp

Eksempel

Et bygg med lavere energibehov enn det som følger av byggteknisk forskrift (TEK) vil være energieffektivt og dermed ha lavere klimagassutslipp. Samtidig vil valg av materialer med lave klimagassutslipp, og å minimere bruk av nye ressurser bidra positivt. Ved å legge til rette for fremtidig ombruk av materialer ved nybygging eller ombruk ved rehabilitering eller riving, vil man redusere bruk av nye ressurser som igjen bidrar positivt i klimagassregnskapet. Det samme gjelder for avfallsminimering- og sortering. Et annet eksempel er tilrettelegging for transport med lave utslipp i driftsfasen, ved for eksempel installasjon av ladestasjoner for elbiler og sykkelparkering utover fastsatt norm eller forskrift.

Det finnes en rekke merkeordninger og standarder som kan være gode hjelpemidler for å redusere et byggs klimagassutslipp, for eksempel: • Energimerkeordningen (energikarakter A eller B). • BREEAM-NOR og BREEAM In-Use. • Forbildeprosjekter i “FutureBuilt”. • Passivhus iht. NS 3700 og NS 3701. • Svanemerket.

Listen er ikke uttømmende.I tillegg vil nybygg- og rehabiliteringsprosjekter som har vesentlig grad av ombrukte materialer og produkter og/eller som er designet for fremtidig ombruk, telle positivt.

Synliggjør deres erfaring med ankerkjente miljøløsninger

Vi publiserer kostnadsfritt deres beskrivelser i digitale kanaler og på vårt Nyhetsbrev.

Dersom dere har behov for bistand til beskrivelse av prosjekter med miljøtiltak, bistår gjerne vår erfarne journalist med det og pressemeldinger som kan tilbys fagpresse, dagspresse og i våre digitale kanaler.

KONTAKT GREENBUILT

 • Miljøstyring konsulent tjeneste. Vi tilbyr Zoom, Teams eller Skype møter etter behov.
 • For publisering av din anerkjente miljøløsning
 • Finn byggevarer med anerkjent miljødokumentasjon, på Facebook, Instagram, Twitter

Hold deg oppdatert på vårt Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]