GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Nasjonal plan for sirkulærøkonomi – «wake-up-call»

Illustrasjon planetens tåleevner. EEA Europa.

På Avfall Norge sin årskonferanse i 2021 åpnet klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn med å legge frem den nasjonale planen for sirkulærøkonomi. Den er basert på EU Green Deal sitt arbeid for en bærekraftig framtid og Norge har ambisiøse mål om å være et foregangsland for sirkulærøkonomi.

Prinsippene for økonomisk utvikling fungerte fint så lenge vi hadde ubegrensede ressurser å ta av. Det har vi ikke lenger, og vi må over fra arbeidskraftproduktivitet til ressursproduktivitet. Det er ikke lenger nok å få mest ut av hver arbeidstime – vinnerne blir de som får mest verdi ut av ressursene, sier Rotevatn.

EU mener alvor

EU-Taksonomi er et stort «wake-up- call» for nå skjer miljøtiltakene svært raskt i en betydelig snuoperasjon. EU mener alvor. 1.januar 2022 er dato for første rapporteringskrav om klimarisiko og klimatiltak i store finansinstitusjoner som vil påvirke alle virksomheter. 1.januar 2023 vil påfølgende krav være rapportering av sirkulærøkonomi og sunne økosystemer.

-Norge skal ifølge planen bli et foregangsland for ressursbevaring i komplekse verdikjeder, giftfrie kretsløp, økt materialgjenvinning og redusert avfall.

Les om Finanstilsynet rapport 2021: Norske bedrifter ligger langt bak i bærekraft-utviklingen.

Fire næringer for sirkulærøkonomi

-Bioøkonomi, bygg og anlegg, industri og varehandel er de fire næringer som blir satsningsområdene til regjeringen for en grønn/blå konkurransekraft for Norge, viser Rotevatn.

Tiltakene blir i første omgang at kommuner og fylkeskommuner bruker sin innkjøpsmakt med styrkede krav, økt kompetanse og et regelverk som forbedres etter felleseuropeiske standarder. Standard Norge og Svanemerket styrkes med økte ressurser.

Virkemidlene er gjennom Enova, innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Skatt og avgiftssystemet vil prise miljøaspektet bedre med miljøavgifter inkludert karbonavgift og for annen forurensing som miljøgifter.

-Det vil bli fornyet digitaliseringspolitikk med produktpass og markedsplasser for effektiv deling av data i regjeringens nasjonale miljøplan, sier Rotevatn.

Tilrettelegging vil være for klyngeprogram med tverrsektorielt samarbeid, digitalisering, krav langt bakover i leverandørkjedene, utvidede garantier for holdbarhet, krav om deler til reparasjoner og økt gjenvinningsgrad til produkter, forklarte Rotevatn.

Mål med konkrete tall for hva som skal oppnås av forbedring ble etterlyst av Ellen Høvik i Circular Norway. Rotevatn forklarte at nedgang i klimagassutslipp, naturbevaring og økt gjenbruksgrad vises i veikart for grønn konkurransekraft som de ulike sektorer har utarbeidet på oppdrag fra Finans Norge.

Les om Gjenbruk 2.0 i Oslo og Norge i front med elektroniske livsløpsvuderinger til materialbanker.

Ressurseffektivitet og gjennomsiktighet

Flere av innledere og debattanter påpekte at ressurseffektivitet, ikke kun avfallshåndteringen er vesentlige miljøaspekt som raskt må på plass grunnet økende råvaremangel i verden. Avfallet må løftes høyere opp i verdikjeden for design av holdbarhet og mer bærekraftig produksjon, påpekte Kjell Olav Maldum fra Infinitum.

Tina Saltvedt fra Nordea utdypet at bærekraftig utvikling er en prosess for forbedring i et komplisert sammensatt system. Gjennomsiktighet er essensielt for å unngå grønnvasking og slik at risiko kan måles og rapporteres på en god måte. Det vil EU-Taksonomi sørge for.

Bedre informasjon om miljøsertifiserte produkter

Bedre informasjon om konkrete tiltak, reparasjonsgrad og problemer er nødvendig for troverdighet overfor forbrukere påpekte Inger Lise Blyverket fra Forbrukerrådet. Fritak av merverdiavgift for reparasjoner og merkeordninger for reparasjonsgrad er avgjørende i tillegg til bedre informasjon fra merkeordninger som Svanemerket.

Mer kraft og fart med pisk og gulrot

NHO etterlyser mer pisk og gulrot samtidig for å øke farten betraktelig. Det er et sterkt ønske hos deres medlemmer, hevder Ole Erik Almlid. De er klare for omstilling dersom kravene blir tydeligere. Offentlige anskaffelser er på omtrent seks milliarder kroner årlig idag og det må bli grønt og innovativt med strengere reguleringer, etterlyste Almlid.

Kritiske røster om ressurseffektivisering og konkrete tiltak

I dag er 70% av ressursene på avveie i Norge og nordmenn forbruker 3,5 ganger mer enn den gjennomsnittlige europeer. Materialtretthet er et velkjent problem i dag og medfører at varer ikke kan resirkuleres til evig tid, men det ikke fokus i regjeringens plan foreløpig. Ressurseffektivitet før råvarer tas ut av naturen til forbruksvarer er nødvendig. Les om biosfæren er den største trussel for planetens tåleevne i dag. Stockholm Resillience Center.

Avfallsbransjen ønsker at regjeringen forpliktet seg tydeligere med mht. implementeringen av nytt regelverk, nye virkemidler og reviderte målsettinger. Avfall Norge

En grønn samfunnsomstilling krever mer enn CO2-avgift. Er klimakrisen en systemfeil eller markedsfeil?  Avallsbransjen.

Opninionen har ulike synspunkt på om den nasjonale planen for sirkulærøkonomi er tilstrekkelige. 

Dette er Rotevatns sirkulære mesterprøve skriver Abelia. 

Veikart til Grønn konkurransekraft

Finans Norge fikk oppdrag av regjeringen om å innhente veikart fra næringer om grønn konkurransekraft. Sammendrag fra Finans Norge er i pdf fil her

Les Eiendomssektorens veikart mot 2050

Les veikartet fra Treindustrien

Les veikartet for grønn prosessindustrien fra Norsk Industri

Les veikartet for grønn handel

Miljøledelse og kommunikasjon

Vi anerkjenner at bærekraftig utvikling er en prosess mot forbedring som stadig utvikles når kunnskap og krav øker. Slik var det i finans med utvikling av Finanstilsynet og elektronisk handel fra 80-tallet til i dag med stadige forbedringer. For å sette igang med prosessen og dokumentere bærekraftig utvikling i virksomheten er det en god start med anerkjente sertifiseringer som Miljøfyrtårn, ISO14001 eller EMAS.

Når sertifiseringen er på plass og tiltakene er i gang er det en konkurransefordel å synliggjøre resultatene slik at flere får tiltro til og vil velge anerkjente miljøløsninger fra tidlig fase.

KONTAKT GREENBUILT

  • Miljøsertifisering konsulent tjeneste. Vi tilbyr Zoom, Teams eller Skype møter etter behov.
  • For publisering av din anerkjente miljøløsning fra kr 0,-.
  • Siste nytt om prosjekter og produkter for sunt inneklima og miljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og på vårt Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]