Lønnsomme tiltak for bygg kan frigjøre energi til hele el-bilparken i Norge. Men hvorfor skjer det ikke?

Foto: Vikingtidsmuseet. Statsbygg.

Bygg er en storforbruker av energi. Stortinget har vedtatt et mål om å spare 10 TWh og i regjeringens energimelding blir målet gjentatt. Men EU dobler sine ambisjoner for energieffektivisering, og IEA mener man bør gå enda lenger. Det trengs rett og slett et klimaskift og et temposkifte.

Norge kan spare energi tilsvarende 40 Alta kraftverk ved energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse, men mangler incentiver. TU.

Når myndighetene ikke øker sine ambisjoner, må næringslivet gå foran. Elektroforeningen (EFO), Skift – Næringslivets klimaledere og Statsbygg utfordrer sentrale aktører til å fortelle om sine ambisjoner og løsninger.

Næringslivet sitter med løsningene–og går foran. Hva trengs for å øke tempoet på et området alle er enige om er viktig – men hvor lite skjer.

Miljømål og tiltak for Statsbygg og Skift medlemmer

Anders Fylling er direktør for faglig ressurssenter i Statsbygg som har ambisiøse miljømål og -tiltak. Fylling har ansvar for å lede arbeide med energieffektiviseringsnotatet fra byggenæringen til Skift. Utgangspunktet for notatet er at byggenæringen er en stor og viktig aktør som står for 40% globalt energibruk og 30% globale klimagassutslipp med stort potensial for forbedring.

Ambisjonen til Skift medlemmer fra byggenæringen er å redusere energibruk i bygningsmassen med 50% og samtidig øke utnyttelsesgraden i våre bygg med 50%.

Intensjonen for Skift medlemmene er å bidra til å redusere energi med påvirkning og samarbeid. Alle medlemmer fra byggenæringen i Skift er enten leietakere eller eiere som gir ekstreme muligheter for å påvirke kontrakter, arealbruk og innkjøp knyttet til alt vi eier og leier. Gjennom dette finner vi de største muligheter til å påvirke og til å drive skiftet.

For å få til energireduksjonen vil Skift medlemmene utnytte eksisterende bygg i mye større grad enn i dag, sørge for lengre varighet med bedre bygg og redusere klimagassutslipp i nybygg, rehabilitering og oppgradering.

Krav til Skift medlemmene
 • Still klimakrav i alle areal vi eiere eller leier også for driftslokaler
 • Først vurdere å gjenbruke eksisterende areal
 • Øke arealutnyttelsen og redusere energiutnyttelsen tilsvarende

Medlemmer i byggenæringen har egne premiss for å løse problemer på tvers av næringen.

Skift har utviklet et eget sett premiss for byggenæringen som identifiserer muligheter og utfordringer på tvers av næringen. Deling av data og digitalisering kan øke bærekraft. Vi vil redusere klimagassutslipp i alle egne  prosjekt og sørge for at alle prosjekt kan måle og rapportere klimagassutslipp.

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Kackelugnspannan
Kakelugnspannan 650l er en svært effektiv ovn med en høy virkningsgrad og er laget for å kunne varme et helt hus og varmtvann til dusj og bad.
10 punkt som bør vurderes i alle prosjekt
 1. Kutte klimagassutslipp fra byggeplasser
 2. Redusere utslipp fra materialbruk
 3. Energibehov
 4. Levert energi
 5. Produsere energi på byggene der det er mulig
 6. Redusere kapp og svinn på byggeplass
 7. Redusere behov for areal
 8. Redusere behov for innkjøp av nye material
 9. Forlenge byggets levetid
 10. Tilrettelegge for framtidig ombruk

For å få til disse tiltak stimulerer vi til økt innovasjon og samarbeid for arealbruk og energibruk.

Nettverket i Skift er brukt for å sette i gang det grønne skiftet. Nå samarbeider vi med Microsoft for digitaliering og med ny teknologi som Google design sprint og data fra forskjellige aktører. Dette gir andre data enn de vi allerede har med hvor mye areal og energi hver ansatt braker, ikke per areal. Vi informerer omgivelsene fortløpende om prosjekter, avslutter Fylling.

Energieffektivisering og -renovering av bygg i EU og Norge

Ida Thorendahl er leder for marked i Elektroforeningen (EFO) og viser til at Norge har en ambisjon om å være verdensledende på å bli elektrifisert. Idag er energieffektivisering og energirenovering i bygg nøkkelen for å nå målet om nettonullutslipp i 2050 slik at elektrisitet kan frigis elektrifisering til transport og batteriproduksjon.

EU vil ha fortgang i klimagassreduksjon. Rehabilitering av bygningsmasse for klimagassreduksjon står høyt på agendaen med European Renovation Wave. Et av tiltakene for å øke energirehabiliteringen er Fit for 55 pakken med målsetning om å doble energiøkonomiseringsraten (ENØK) med 1,5% i årlig reduksjon. Virkemidlene i EU er å forbedre ENØK ordning for alle type bygg med dyp energibesparelser i rehabilitering ved å innføre en fast standard for å heve kompetansen. 35 milioner bygninger skal rehabiliteres innen 2030 som er estimert å gi 160.000 nye arbeidsplasser, økt trivsel og velvære for beboere.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Diathonite Acoustix project
Diathonite Aqustic+ er en renoveringsmørtel som inneholder 100% naturlige råstoff som kork, leire, kiselgur jord, cellulose og hydrauliske bindemidler med svært gode lydabosberende egenskaper.
Hva betyr en tilsvarende renoveringsbølge i Norge?

Interessegruppen for Energi Effektivisering (IEE) har bestilt en rapport fra Thema Consulting om Grønn rehabiliteringsbølge i Norge . Hensikten er å utrede hvordan norske myndigheter kan utforme og realisere et mål og foreslå effektive virkemidler for å øke rehabiliteringstakten i bygning med fokus på tekniske tiltak. I 2021 er det ikke et eget nasjonalt mål for å redusere energibehov med økt norsk rehabiliterings rate. 4TWH i besparelser vil skje med dagens virkemidler frem mot 2030. Dersom Norge skulle følge EU sin ambisjon om å doble besparelsene vil potensialet være 8 TWH innen 2030. Norsk vindkraft gir i dag 10TWH. Potensialet med lønnsomme tiltak for bygg er 13TWH som vil kunne elektrifisere hele den norske el-bil parken, og gi 45000 ekstra årsverk innen 2030. Sammen med alternativ kraftproduksjon er potensialet 20TWH.

Hvorfor skjer det ikke mer?

Idag er det mangel på kunnskap om energieffektiviseringstiltak, hvem som sitter på kunnskap og hvordan kunnskap kan overføres. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet beregnes ikke, men kun ordinært regnskap i virksomheter. Det er i tillegg mangelfull koordinering på tvers av bransjer.

Fire tiltak for energieffektivisering av bygg i nasjonale planer
 • Bedre tilpasset energimerkeordning for energieffektivisering og energirehabilitering
 • Skjerpede tiltak i yrkesbygg
 • Tilpassede støtteordninger som faktisk fungerer i praksis
 • ENØK21 – mer krav om energieffektive bygg

-Vi må speede opp og få fart på dette. Jeg er trygg på at Skift sine medlemmer går foran med energieffektivisering, avslutter Thorendahl.

Se innlegg og debattene fra dette arrangementet under Arendalsuka 2021 på video her: https://vimeo.com/587991755

KONTAKT GREENBUILT

Miljøledelsekonsulent. Vi bistår gjerne med å finne hvilken sertifisering som passer din bedrift og har gode referanser som miljøledelseskonsulent.

Miljøkommunikasjon. Dersom din virksomhet allerede har anerkjent miljøsertifisering kan du få konkurransefortrinn med riktig kommunikasjon. Vi har lang og bred erfaring med kommunikasjon om anerkjente miljøløsninger med innholdsproduksjon og plassering i digitale kanaler.

+47 47847774
post@greenbuilt.no