Klimatilpasning og herlighetsverdier med åpne bekker i byen

Hovinbekken i Oslo viser seg fram etter mange tiår i rør. Foto og tekst Vikki Johansen, 7.12.2021. 

Oslo er nærmest blitt en internasjonal ledestjerne i disiplinen bekkeåpninger, skriver Oslo kommune på sine sider. Hovinbekken som har vært lagt i rør i flere tiår, er åpnet etter at kommunen endret sine krav til åpen og lokal overvannshåndtering i 2013.

Hovinbekken har sin kilde i Grefsen- og Årvollmarka, renner gjennom Økern, Hasle og Ensjø og har utløp i Oslofjorden. Oslo har siden årtusenskiftet jobbet for å gjenåpne bekker etter at Grøntplanen ble innført i 1993. Fylket har høyest biologisk mangfold i hele landet, på tross av den beskjedne størrelsen, skriver Oslo kommune.

Rapporten Skisseprosjekt for å åpne bekken, viste at området har en omfattende infrastruktur, som snevrer inn mulighetsrommet og teknisk krevende nøkkelområder med blant annet lite fall. Men kommunen og interessenter viste stor vilje til naturbaserte løsninger.

Storstilt tverrfaglig samarbeid

Et storstilt samarbeid mellom flere instanser medførte at deler av Hovinbekken ble gjenåpnet i 2017 og flere områder ned til Klosterenga vil åpnes fremover. Det var engasjerte fagpersoner som Terje Nordeide i Vann- og avløpsetaten og den frivillige organisasjonen Oslo Elveforum som gjorde at omfanget av åpningen ble langt større. De engasjerte Snøhetta og Interconsult, noe som resulterte i rapporten Hovinbekken, skisseprosjekt, som ifølge Tallak Moland, forfatteren av Bortgjemt bekk, er det viktigste dokumentet som ble utarbeidet i tilknytning til gjenåpningen. Det var her det ble skissert at vannet skulle renses i en langstrakt dam der Hovin teglverk tidligere hadde ligget, før det ble ledet inn i Ensjøbyen. ArkitekturN.

Naturbaserte rensedammer

NIBIO og NIVA har utført undersøkelser etter gjenåpningen som viser at vannkvaliteten er på bedringens vei i området Hasle og Ensjøbyen.  I og med at vannet i Hovinbekken renner i nær kontakt med gangstier, fortau og boligområder, er det viktig at vannkvaliteten blir bedre.

Anlegget Teglverksdammen ved Ensjø har dammer og våtmarker som renser bekken.  Det gir en estetisk bedre kvalitet og egner seg for rekreasjon, dog ikke bading. Dessverre viser prøver vi har tatt at vannet holder svært varierende badevannskvalitet, og store deler av året ligger innholdet av tarmbakterier over det vi kan kalle for et akseptabelt nivå for slike aktiviteter, sier forsker Trond Mæhlum fra Nibio.

Bekken renner gjennom private hager, dammer, bolig- og og industriområder til Oslofjorden. Tiltak mot forurensningskildene, spesielt etter kraftige regnskyll forventes iverksatt og da vil bekken egne seg bedre til rekreasjon og bading, er forskere sitt håp. Lekkasjer fra avløpsledninger og avføring fra fugl utpekte seg som de antatt vanligste årsakene til såkalt fokal forurensning som kan medføre virus, parasitter eller bakterier. Enkelte steder lenger opp fant de fekalier fra hest. Analysene gjør at det kan settes inn tiltak langs bekken som begrenser årsaken til forurensningen. Når vannet løftes fram i dagen, vil det synliggjøre behov for tiltak for å få bukt med lekkasjer fra avløp , fuglemating og mangel på informasjon, tror Mæhlum.

Badedammen på Årvoll fylles i dag opp med drikkevann hver sommer grunnet store lekkasjer i dambunnen. Oslo kommune vil i stedet tilføre vann fra Hovinbekken og eventuelt transformere den til en økologisk dam tilrettelagt for bading.

Lokalbefolkningen er usikre på om dagens avløpssystem vil ødelegge badedammen ved gjenåpning av Hovinbekken. Les om opprop om bevaring av Årvolldammen som badedam.

Flomdemping

Store nedbørsmengder har ført til at flere steder i byen har flommet over. Flomtilstandene skyldes blant annet at lange strekninger av byens bekke- og elveløp er lukket i rør. Mange av disse rørene er snart over hundre år gamle og har ikke nok kapasitet til å håndtere såpass store mengder vann. Nibio.

Klimaendringene vil medføre at ekstremregn vil øke i styrke og omfang, ifølge FNs klimapanel. Nye løsninger for å håndtere dette er under oppseiling flere steder. Klimatilpasning og sunne økosystemer er hete tema i EU som vil være verdensledende i det grønne skiftet ved å styre finansieringen med EU-taksonomi.

Forsker Kim Haueland Paus har utformet formelverk og sjablongverdier for håndtering av overvann i ulike scenario til kommuner. Les mer.

Erfaringer fra forsknings- og utviklingsprosjekter for håndtering av overvann i oslo-området fra Asplan Viak er her.

KONTAKT GREENBUILT

Miljøledelsekonsulent. Vi bistår gjerne med å finne hvilken dokumentasjon som passer den unike bedrift og har gode referanser som miljøledelseskonsulent.

Miljøkommunikasjon.Greenbuilt deler erfaringer med miljøtiltak for inspirasjon og økt kunnskap om bedre løsninger.

Dersom din virksomhet allerede har anerkjent miljøsertifisering kan du få konkurransefortrinn med riktig kommunikasjon. Vi har lang og bred erfaring med kommunikasjon om anerkjente miljøløsninger med innholdsproduksjon og plassering i digitale kanaler.

+47 47847774
post@greenbuilt.no