Grønne jobber og det globale kunnskapsgapet

Foto: Overvann fra problem til ressurs med regnbed i Oslo og omegn. Les rapport.

Nasjonale beslutningstakere og internasjonale organisasjoner vedtar politikk for en inkluderende grønn arbeidsstyrke. De vil realisere de økonomiske og sosiale sammenhengene mellom klimaendringer og sysselsetting. Denne stien har imidlertid noen svinger og brudd, skriver CleanTechnica.

Den grønne økonomien påvirker veksten for menneskelig velvære og sosial likestilling samtidig som miljøtrusler og bruk av naturressurser reduseres. Land som ser for seg økonomiene sine innenfor et grønt paradigme, skaper nå nye betingelser for å støtte denne transformasjonen. Innovasjonsoverføring og samfunnsansvar er i samsvar med de overordnede målene for bærekraftsovergangen og kan lede an til grønne jobber – karriereveien for mange i Generasjon Alpha.

Naturbaserte løsninger er lønnsomt

Naturbaserte løsninger er nøkkelen til å fremme klimatilpasning og sparer oss for milliarder. Dette er tilnærminger som fungerer med naturen, ikke mot den – fra å gjenopprette våtmarker, som kan beskytte mot stormer, til å bevare skoger som stabiliserer jord og langsom vannavrenning. Naturbaserte løsninger tilbyr et «trippelutbytte», ifølge Global Commission on Adaptation, men er for tiden underfinansiert. Dette inkluderer å unngå tap av klimapåvirkninger, samtidig som økonomiske gevinster og levering av både sosiale og miljømessige fordeler. Mangroveskoger sparer anslagsvis $ 80 milliarder per år i unngått tap fra kystflom globalt og kan bidra til å beskytte opptil 18 millioner mennesker. I tillegg kan naturbaserte løsninger gi mange fordeler – for natur, økonomier, lokalsamfunn, kultur og helse.

Naturbaserte løsninger gir også økonomiske gevinster gjennom umiddelbar jobbskaping, økt forretningsproduktivitet og turisme. Sammenlignet med tradisjonell infrastruktur gir disse løsningene ofte høyere økonomisk avkastning, og er raskere å implementere og mer bærekraftig på lang sikt.

I tillegg kan de levere andre sosiale og miljømessige fordeler, fra renere luft som forbedrer menneskers helse til karbonfangst til mer habitat for truede arter. De fleste tiltak som reduserer klimapåvirkningen øker også karbonopptaket og lagringen – naturlige klimaløsninger kan for eksempel gi en tredjedel av klimareduksjonen som trengs fra nå til 2030 for å holde oppvarmingen under to grader Celsius. World Economic Forum.

Grønne jobber trenger grønne ferdigheter, men folk føler seg ikke skikket

«Global Learner Survey: Climate Change» fra Pearson i 2021, avslørte at 59% av mennesker i USA føler at de har lite eller ingen kunnskap om «grønne ferdigheter».

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Kilden Barnehage med overvannshåndtering på bygget og uteområdene

Kilden Barnehage er et Futurebuilt og Breeam-Nor Excellent prosjekt med naturbasert overvannshåndtering. Les mer.

Mens mange av de 1000 voksne som ble spurt, forklarte at utdanningen deres inkluderte grunnleggende klimafag som «været», var det et økende behov for dypere miljø- og klimakunnskap, spesielt med mange næringer som forventer betydelig vekst i grønne jobber de neste 10 årene.

  • 77% tror de trenger å bygge forskjellige ferdigheter eller fullføre ytterligere opplæring for å jobbe på et grønt jobbfelt.
  • 77% sier de vil støtte regjeringens innsats for å omskolere folk til miljøvennlige jobber.

Dyp kunnskap, analytisk kapasitet og en iboende motivasjon for livslang læring er nødvendig for å håndtere komplekse klimatiltak og miljøspørsmål. Siden institusjoner for høyere utdanning er godt kjent med opplæring og omskolering av studenter i disse ferdighetene, er de gode nettsteder som bransjemodeller, avslutter CleanTechnica..

Men skal vi tro forskere, må løsninger på naturkrisen og klimakrisen skaleres raskere enn tiden utdanningsinstitusjoner bruker på å utdanne elever. Endel kompetente aktører har jobbet en årrekke med forbedringer og disse løsninger må synliggjøres mye mer slik at andre kan trekke lærdom av deres erfaringer.

World Economic Forum anbefaler naturbaserte løsninger for myndigheter og utviklingsbanker

For å møte barrierene anbefaler World Economic Forum at bilaterale givere og multilaterale utviklingsbanker handler etter følgende:

Øke mobiliseringen av offentlig finansiering. I forkant av COP26 i november kunne utviklingspartnere identifisere strategiske muligheter til å vurdere naturbaserte tilnærminger når de formulerer nye forpliktelser innen tilpasningsfinansiering. Mer offentlig finansiering kan også bidra til å katalysere sårt tiltrengte investeringer i privat sektor. For eksempel støttet amerikanske og kanadiske myndigheter prosjektet Natural Infrastructure for Water Security i Peru for å skalere opp investeringer i forvaltning og restaurering av vannskiller med sikte på å sikre vannforsyning og øke klimasikkerheten. Investeringene deres har utnyttet mer enn $ 30 millioner samlet inn av den peruanske regjeringen fra verktøy og andre vannbrukere som en del av et regjeringsprogram for å styrke vannsikkerheten.

Forbedre sporing og rapportering av finansiering for å muliggjøre mer nøyaktige og konsistente vurderinger av hvor mye finansiering som skal støtte naturbaserte løsninger for tilpasning. Giverland og multilaterale institusjoner rapporterer allerede sine bidrag til OECDs utviklingshjelpskomité (DAC), og kan samarbeide med DAC for å utvikle felles veiledning om hvordan man kan merke finansiering knyttet til naturbaserte løsninger.

Identifisere bedre måter å måle fordelene med naturbaserte løsninger for tilpasning. Kapasitetsbyggingsstøtte bør gis for å hjelpe land med å utvikle, ta i bruk og akselerere felles tilnærminger for å kvantifisere og verdsette disse fordelene på måter som kan informere politikk og investeringsbeslutninger. Ellers vil det fortsatt være vanskelig for investorer og andre beslutningstakere å sammenligne naturbaserte løsninger med konvensjonelle tilnærminger til for eksempel infrastrukturutvikling.

Støtt hovedstrømmen av naturbaserte løsninger til tilpasningsarbeid. Teknisk bistand og kapasitetsbyggingsstøtte kan gis for å hjelpe utviklingsland med å vurdere kostnadene og fordelene ved slike løsninger og innlemme disse tilnærmingene i sine langsiktige nasjonale tilpasnings- og utviklingsplaner. I tillegg bør disse landene gis støtte til utvikling av lokalt ledede prosjekter som gir disse fordelene direkte til lokalsamfunn.

Dokumentert og verifisert forbedringer av produkter (og prosjekter)

Det er mange ulike miljøhensyn å ta ved tilvirkning av produkter og prosjekter. Ulike typer produkter og prosjekter har ulike vesentlige utfordringer med ressursuttak fra naturen, klimagassutslipp, forurensning og avfall. Den mest miljøvennlige kvadratmeter er den som ikke bygges og ingenting er miljøvennlig, men noe er dokumentert og verifisert bedre enn annet.

Anerkjente Svanemerket/EU-Ecolabel illustrerer alle miljøaspekter til produkter (og prosjekter).

Virksomheter kan ha de største utfordringer i oppdrag for eller innkjøp fra selskap uten miljøambisjoner (scope 3 i ESG rapporter). PWC sin klimaindeksrapport for 2021 viser at leverandørkjedene kan ha ti ganger så store utslipp som egen virksomhet.

Les Svanemerket bygging er billigere og gir bedre helse.

Steg til forbedring

Første steg til forbedring er å måle miljøproblemene aktiviteter forårsaker, verifisere dokumentasjonen med uavhengig part og deretter forbedre miljøaspektene ved sin virksomhet i en kontinuerlig prosess. Det er utopisk med ekstreme endringer over natten for hver eneste virksomhet i verden, men bedre løsninger må skaleres raskt.

Noen av de største problem med naturkrisen og klimakrisen i dag er mangel på kompetanse om så vel problem som virkningsfulle tiltak, mangel på transparens og uavhengig tilsyn. Til sammenligning har verdipapirprodukter, -transaksjoner og -beholdning krav om registrering i elektroniske system for kontroll av uavhengige Finanstilsynet. Verdipapirsentralen har eksistert siden 80-tallet og blitt stadig forbedret.

Materialbanker med elektroniske system for å måle, sammenligne, vurdere og kontrollere miljøaspektene og verdiene burde være en selvfølge i 2022. Les mer.

STAR -verktøyet fra IUNC dokumenterer bidraget fra spesifikke bevarings- og restaureringshandlinger på bestemte steder. STAR bidrar til å identifisere handlinger som har potensial til å gi fordeler for truede arter, og den støtter etableringen av vitenskapsbaserte mål for artsmangfold. Les mer

EU har lansert ny veileder – elver som flyter fritt.  Les mer på Vannportalen. 

EU-taksonomi vil styre finansiering til grønne løsninger og avklare hva som kan defineres som grønt. Les mer

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Troldtekt curves akustikkplate Futurecem

Troldtekt lanserer akustiske plater med negativt karbonavtrykk.Er miljøsertifisering grønnvasking?

Raske forbedringer krever økt kommunikasjon om løsninger

78% fokus på løsninger og 22% fokus på problemet som må løses er i tråd med den anerkjente klimapsykolog Per Espen Stoknes sine anbefalinger slik at flere tror det nytter med handling og ikke forsvinner inn i apatien. Apati forårsaker likegyldighet og handlingslammelse.

Forskere er sjokkert over hvor raskt klimaendringer og naturendringer skjer og advarer om katastrofer for menneskeheten (BBC). Bedre løsninger må få økt synlighet slik at andre kan lære av de. Bedre løsninger kan ikke skjules for at noen vil kunne miste konkurransefortrinn.

Grønnvasking med Grønnvaskingsplakaten er ikke løsningen

Hovedproblemet med klimakrisen og naturkrisen er virksomheter som ikke gjør noen forbedringer kontrollert av uavhengig part, ikke selskap som sier noe om sine vesentlige miljøtiltak. I mange kanaler ropes det høyt om at de som har jobbet med miljøtiltak en årrekke må fortelle om sitt miljøproblem og mindre om forbedringene andre kan lære av. Byggenæringens Landsforbund hevder sågar at kommunikasjon om troverdig miljødokumentasjon er markedsvridende. Er ikke hele hensikten til EU-taksonomi at markedet skal vris i en grønnere retning mye raskere?

Grønnvaskingsplakaten er utviklet av klimaledere i Skift-nettverket. Det er grønnvasking når selskap, som ikke har tatt steget mot å verifisere forbedringer på naturkrisen og klimakrisen, får perfekt markedsføring. Selskap uten anerkjent miljødokumentasjon får sin logo på Grønnvaskingsplakaten ved å signere oppropet mot grønn kommunikasjon sammen med anerkjente miljømerkeordninger som Svanemerket /EU-Blomsten.

Varer så ærlighet lengst?

Å skape frykt, er en velkjent markedsføringsstrategi fordi frykt er en av de sterkeste følelser hos mennesker og er svært velegnet som salgsverktøy. Som eksempel fikk salg av SUV biler i USA et markert oppsving etter 9/11 til tross at en bil uansett størrelse gir en falsk trygghet mot bomber. Å skape frykt for å bli arrestert for grønnvasking, ved å måtte servere argumenter om forbedringspotensial på sølvfat til konkurrenter eller motstandere, er til hinder for å skalere bedre løsninger.

Satt på spissen: Skal all markedsføring bli forbudt fordi det fremmer fordeler med produkter, tjenester eller prosjekter? Skal dagsaviser forbys fordi de umulig kan gi innsikt i den hele og fulle sannhet fra alle vinkler? Skal alle vise åpenlyst alt miljøskadelig innhold de har i sine produkter? Det ville vært fint, men konkurransehensyn stanser full åpenhet. Konkurransehensyn medfører at Svanemerket ikke kan ha transparent dokumentasjon om kjemikalier. Det er naturligvis utopisk at alle miljøforbedringspotensial og – mål vises åpenlyst, når det er en evig prosess for forbedring og ofte er del av innovasjonsprosesser i kjernevirksomheten til selskap med anerkjent miljøledelsessystem.

Krav om fullstendig ærlighet blir dermed et paradoks som forhindrer helt nødvendig markedsvridning mot forbedring.

Det største problemet med nødvendige forbedringer er manglende oppmerksomhet, vilje, kunnskap og evne. Dette må tas fatt i før knebling av informasjon. Se ADKAR endringsledelsesmodell.

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Lindeberg sykehjem i Oslo er breeam excellent sertifisert og valgte glasopor som fyllingsmateriale for å oppnå miljømålene

Oslobygg KF valgte Glasopor for å oppnå høye miljøkrav. 

Som et minimumskrav kan ikke selskap uten anerkjent miljødokumentasjon få markedsføringsplass på Grønnvaskingsplakaten.

Nok et paradoks er når Skfit sine medlemmer har utviklet Grønnvaskingsplakaten og ofte roper høyt om klimatiltak, som nå er lønnsomt, ikke om naturkrisen som er mer akutt enn klimakrisen.

Read Ecological Threat Report 2021. Earth.org. «…The main finding is that the most vulnerable countries in the world, home to 1.26 billion people across 30 countries, are suffering from both extreme ecological risk and low levels of resilience…»

Rop for vår syke mor

Moder jord er alvorlig syk og trenger ny medisin. Vi må rope høyest om bedre medisin enn den giftige i prosessen mot bedring, og i alle tilgjengelige kanaler for å nå fram til pasienten i tide. Ingenting produsert i dag er 100% til hjelp for den syke pasienten, men noe er verifisert bedre enn annet i prosessen mot bedring.

I tråd med forskere sine anbefalinger, må vi snakke høyest om de tiltak som fungerer for å heve kunnskapsnivået og inspirere til handling. De som ikke har startet prosessen med forbedring må starte i eget hus før de anklager andre og forhindrer skalering av viktige tiltak.

Greenbuilt har siden 2014 jobbet med å få innsikt i anerkjente løsninger for å forhindre klimakrisen og naturkrisen. Vi synliggjør anerkjente og verifiserte løsninger for bedre helse og miljø. Det gjør vi for å øke kunnskap om mange vesentlige miljøaspekt og for inspirasjon til å ta bedre løsninger i bruk. 

Les om at Norge langt bak i bærekraftig utvikling mot EU-taksonomi og hvordan virksomheter kan komme i gang med prosessen.

KONTAKT GREENBUILT

Vi deler informasjon om anerkjente miljøløsninger for å øke kunnskap og inspirere til en grønn framtid. Det er kun virksomheter med anerkjent miljødokumentasjon som kan annonsere på våre sider.

Miljøledelsekonsulent. Vi bistår gjerne med å finne hvilken sertifisering som passer din bedrift og EU-taksonomi. Vi har gode referanser som miljøledelseskonsulent.

Miljøkommunikasjon. Dersom din virksomhet allerede har anerkjent miljødokumentasjon kan du dele din kunnskap med riktig kommunikasjon. Vi har lang og bred erfaring med kommunikasjon om anerkjente miljøløsninger med innholdsproduksjon og plassering i digitale kanaler.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]