Du er her
Hjem > Uncategorized @nb > Grønne jobber og det globale kunnskapsgapet

Grønne jobber og det globale kunnskapsgapet

Deichmansgate klimatilpasning

Foto: Overvann fra problem til ressurs med regnbed i Oslo og omegn.

Nasjonale beslutningstakere og internasjonale organisasjoner vedtar politikk for en inkluderende grønn arbeidsstyrke. De vil realisere de økonomiske og sosiale sammenhengene mellom klimaendringer og sysselsetting. Denne stien har imidlertid noen svinger og brudd, skriver CleanTechnica.

Den grønne økonomien påvirker veksten for menneskelig velvære og sosial likestilling samtidig som miljøtrusler og bruk av naturressurser reduseres. Land som ser for seg økonomiene sine innenfor et grønt paradigme, skaper nå nye betingelser for å støtte denne transformasjonen. Innovasjonsoverføring og samfunnsansvar er i samsvar med de overordnede målene for bærekraftsovergangen og kan lede an til grønne jobber – karriereveien for mange i Generasjon Alpha.

Naturbaserte løsninger er lønnsomt

Naturbaserte løsninger er nøkkelen til å fremme klimatilpasning og sparer oss for milliarder. Dette er tilnærminger som fungerer med naturen, ikke mot den – fra å gjenopprette våtmarker, som kan beskytte mot stormer, til å bevare skoger som stabiliserer jord og langsom vannavrenning. Naturbaserte løsninger tilbyr et «trippelutbytte», ifølge Global Commission on Adaptation, men er for tiden underfinansiert. Dette inkluderer å unngå tap av klimapåvirkninger, samtidig som økonomiske gevinster og levering av både sosiale og miljømessige fordeler. Mangroveskoger sparer anslagsvis $ 80 milliarder per år i unngått tap fra kystflom globalt og kan bidra til å beskytte opptil 18 millioner mennesker. I tillegg kan naturbaserte løsninger gi mange fordeler – for natur, økonomier, lokalsamfunn, kultur og helse.

Naturbaserte løsninger gir også økonomiske gevinster gjennom umiddelbar jobbskaping, økt forretningsproduktivitet og turisme. Sammenlignet med tradisjonell infrastruktur gir disse løsningene ofte høyere økonomisk avkastning, og er raskere å implementere og mer bærekraftig på lang sikt.

I tillegg kan de levere andre sosiale og miljømessige fordeler, fra renere luft som forbedrer menneskers helse til karbonfangst til mer habitat for truede arter. De fleste tiltak som reduserer klimapåvirkningen øker også karbonopptaket og lagringen – naturlige klimaløsninger kan for eksempel gi en tredjedel av klimareduksjonen som trengs fra nå til 2030 for å holde oppvarmingen under to grader Celsius. World Economic Forum.

Grønne jobber trenger grønne ferdigheter, men folk føler seg ikke skikket

«Global Learner Survey: Climate Change» fra Pearson i 2021, avslørte at 59% av mennesker i USA føler at de har lite eller ingen kunnskap om «grønne ferdigheter».

Artikkelen fortsettter etter annonsen.

Kilden Barnehage med overvannshåndtering på bygget og uteområdene

Kilden Barnehage er et Futurebuilt og Breeam-Nor Excellent prosjekt med naturbasert overvannshåndtering. Les mer.

Mens mange av de 1000 voksne som ble spurt, forklarte at utdanningen deres inkluderte grunnleggende klimafag som «været», var det et økende behov for dypere miljø- og klimakunnskap, spesielt med mange næringer som forventer betydelig vekst i grønne jobber de neste 10 årene.

  • 77% tror de trenger å bygge forskjellige ferdigheter eller fullføre ytterligere opplæring for å jobbe på et grønt jobbfelt.
  • 77% sier de vil støtte regjeringens innsats for å omskolere folk til miljøvennlige jobber.

Dyp kunnskap, analytisk kapasitet og en iboende motivasjon for livslang læring er nødvendig for å håndtere komplekse klimatiltak og miljøspørsmål. Siden institusjoner for høyere utdanning er godt kjent med opplæring og omskolering av studenter i disse ferdighetene, er de gode nettsteder som bransjemodeller, avslutter CleanTechnica..

Men skal vi tro forskere, må løsninger på naturkrisen og klimakrisen skaleres raskere enn tiden utdanningsinstitusjoner bruker på å utdanne elever. Endel kompetente aktører har jobbet en årrekke med forbedringer og disse løsninger må synliggjøres mye mer slik at andre kan trekke lærdom av deres erfaringer.

EU har lansert ny veileder – elver som flyter fritt.  Les mer på Vannportalen. 

World Economic Forum har forslag til naturbaserte løsninger for myndigheter og utviklingsbanker

For å møte barrierene anbefaler World Economic Forum at bilaterale givere og multilaterale utviklingsbanker handler etter følgende:

Øke mobiliseringen av offentlig finansiering. I forkant av COP26 i november kunne utviklingspartnere identifisere strategiske muligheter til å vurdere naturbaserte tilnærminger når de formulerer nye forpliktelser innen tilpasningsfinansiering. Mer offentlig finansiering kan også bidra til å katalysere sårt tiltrengte investeringer i privat sektor. For eksempel støttet amerikanske og kanadiske myndigheter prosjektet Natural Infrastructure for Water Security i Peru for å skalere opp investeringer i forvaltning og restaurering av vannskiller med sikte på å sikre vannforsyning og øke klimasikkerheten. Investeringene deres har utnyttet mer enn $ 30 millioner samlet inn av den peruanske regjeringen fra verktøy og andre vannbrukere som en del av et regjeringsprogram for å styrke vannsikkerheten.

Forbedre sporing og rapportering av finansiering for å muliggjøre mer nøyaktige og konsistente vurderinger av hvor mye finansiering som skal støtte naturbaserte løsninger for tilpasning. Giverland og multilaterale institusjoner rapporterer allerede sine bidrag til OECDs utviklingshjelpskomité (DAC), og kan samarbeide med DAC for å utvikle felles veiledning om hvordan man kan merke finansiering knyttet til naturbaserte løsninger.

Identifisere bedre måter å måle fordelene med naturbaserte løsninger for tilpasning. Kapasitetsbyggingsstøtte bør gis for å hjelpe land med å utvikle, ta i bruk og akselerere felles tilnærminger for å kvantifisere og verdsette disse fordelene på måter som kan informere politikk og investeringsbeslutninger. Ellers vil det fortsatt være vanskelig for investorer og andre beslutningstakere å sammenligne naturbaserte løsninger med konvensjonelle tilnærminger til for eksempel infrastrukturutvikling.

Støtt hovedstrømmen av naturbaserte løsninger til tilpasningsarbeid. Teknisk bistand og kapasitetsbyggingsstøtte kan gis for å hjelpe utviklingsland med å vurdere kostnadene og fordelene ved slike løsninger og innlemme disse tilnærmingene i sine langsiktige nasjonale tilpasnings- og utviklingsplaner. I tillegg bør disse landene gis støtte til utvikling av lokalt ledede prosjekter som gir disse fordelene direkte til lokalsamfunn.

Dokumentert og verifisert forbedringer av produkter

Det er mange ulike miljøhensyn å ta ved tilvirkning av produkter og prosjekter. Ulike typer produkt (og prosjekter) har ulike vesentlige utfordringer med ressurser fra naturen, klimagassutslipp, forurensning og avfall. Den mest miljøvennlige kvadratmeter er den som ikke bygges og ingenting er miljøvennlig, men noe er dokumentert og verifisert bedre enn annet. Anerkjente Svanemerket illustrerer alle miljøaspekter til produkter (og prosjekter).

Virksomheter kan ha andre utfordringer som oppdrag for eller innkjøp fra  miljøversting selskap.

Steg til forbedring

Første steg til forbedring er å måle miljøproblemene aktiviteter forårsaker, verifisere dokumentasjonen med uavhengig part og deretter forbedre miljøaspektene ved sin virksomhet i en kontinuerlig prosess. Det er utopisk med ekstreme endringer over natten for hver eneste bedrift i verden, men bedre løsninger må skaleres raskt.

Noen av de største problem med naturkrisen og klimakrisen i dag er mangel på kompetanse om såvel problem som virkningsfulle tiltak, mangel på transparens og uavhengig tilsyn. Til sammenligning har verdipapirprodukter, -transaksjoner og -beholdning krav om registrering i elektroniske system for kontroll av uavhengige Finanstilsynet. Verdipapirsentralen har eksistert og blitt stadig forbedret fra 80-tallet.

Materialbanker med elektroniske system for å måle, sammenligne, vurdere og kontrollere miljøaspektene og verdiene burde være en selvfølge i 2022. Les mer.

STAR -verktøyet fra IUNC dokumenterer bidraget fra spesifikke bevarings- og restaureringshandlinger på bestemte steder. STAR bidrar til å identifisere handlinger som har potensial til å gi fordeler for truede arter, og den støtter etableringen av vitenskapsbaserte mål for artsmangfold. Les mer

Raske forbedringer krever økt kommunikasjon om løsninger

78% fokus på løsninger og 22% fokus på problem er i tråd med den anerkjente klimapsykolog Per Espen Stoknes sine anbefalinger slik at flere blir med på løsnings-laget og ikke forsvinner inn i apatien.

Forskere er sjokkert over hvor raskt klimaendringer og naturendringer skjer og advarer om katastrofer for menneskeheten. Bedre løsninger må øke synligheten slik at andre kan lære av de. Bedre løsninger kan ikke skjules for at miljøverstinger ikke mister konkurransefortrinn.

Grønnvasking med Grønnvaskingsplakaten er ikke løsningen

Grønnvaskingsplakaten er grønnvasking når selskap som aldri har har hatt en tanke om forbedringer signerer oppropet og får perfekt markedsføring. I mange kanaler ropes det høyt om at de som har jobbet med miljøtiltak en årrekke må fortelle om sitt miljøproblem og mindre om forbedringene andre kan lære av.

En skitten markedsføringsstrategi er når de som har jobbet i mange år med forbedringer blir redde for å synliggjøre sitt viktige arbeid. De største miljøsyndere som bruker store ressurser på å synliggjøre fortrinn med sine produkter, skaper redsel for å snakke om miljøtiltak som fungerer.

Det er et paradoks når Skfit sine medlemmer har utviklet Grønnvaskingsplakaten og kun roper høyt om klimatiltak, som nå er lønnsomt, ikke forbedring av naturkrisen som er mer akutt enn klimakrisen.

Selskap uten anerkjent miljødokumentasjon burde naturligvis ikke få markedsføringsplass på Grønnvaskingsplakaten når de ikke engang vet hva de snakker om.

Bedre løsninger må rope høyest

I tråd med forskere sine undersøkelser, må vi snakke høyest om de tiltak som fungerer bedre for å heve kunnskapsnivået og inspirere til handling.

Ingen skal ikke dekke over sannheten og de som ikke engang har startet prosessen med å tenke på problemet eller en eneste mulig forbedring utover egen profitt, må starte i eget hus. De som ikke har tenkt tanken om forbedring, kan starte med å synliggjøre sine miljøproblem før de markedsfører seg som bedre ved å ikke si noe fordi de ikke kan dokumentere vesentlige tiltak for forbedring.

Vikki Johansen, eier av Greenbuilt AS. Vi har brukt flere år på å få innsikt i anerkjente miljøløsninger og synliggjør anerkjente og verifiserte løsninger for bedre helse og miljø. Det gjør vi for å øke kunnskap om alle ulike miljøaspekt og for inspirasjon til å ta bedre løsninger i bruk. Vi vil oppfordre de som ikke har startet prosessen mot forbedring med å sette i gang for de anklager andre for grønnvasking.

Les om at Norge langt bak i bærekraftig utvikling mot EU-taksonomi og hvordan virksomheter kan komme i gang med prosessen.

KONTAKT GREENBUILT

Vi deler informasjon om anerkjente miljøløsninger for å øke kunnskap og inspirere til en grønn framtid.

Miljøledelsekonsulent. Vi bistår gjerne med å finne hvilken sertifisering som passer din bedrift og EU-taksonomi. Vi har gode referanser som miljøledelseskonsulent.

Miljøkommunikasjon. Dersom din virksomhet allerede har anerkjent miljødokumentasjon kan du dele din kunnskap med riktig kommunikasjon. Vi har lang og bred erfaring med kommunikasjon om anerkjente miljøløsninger med innholdsproduksjon og plassering i digitale kanaler.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]

Top