GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Troverdig rapportering for EU-taksonomi og grønn finansiering

Foto:Troldtekt Akustikk A/S – er miljøsertifisering grønnvasking?

Fra 2021 styrer EU-taksonomi finansiering i en grønn retning og avdekker grønnvasking. Klimakrisen og naturkrisen forsterker hverandre og må løses samtidig. FNs klimapanel varslet kode rød for menneskeheten i 2021. Regjeringer og bedrifter setter nå klimamål utenkelig selv for bare tre til fire år siden, men Finanstilsynet viser i en rapport at norske virksomheter ligger langt bak i utviklingen. Så hvordan løser vi dette i praksis?

Hva er EU-taksonomi og klassifiseringsforordningen

Forordningen skal gjøre det lettere for investorer å sammenligne investeringsmuligheter og gi selskaper insentiver til å gjøre sine forretningsmodeller mer bærekraftige.

Klassifiseringssystemet skal blant annet danne grunnlag for en europeisk standard for grønne obligasjoner og en felleseuropeisk merkeordning for grønne finansielle produkter rettet mot forbrukere.

På denne måten kan bærekraftige investeringer synliggjøres, i tillegg til at muligheten for «grønnvasking», hvor finansielle produkter markedsføres som grønne uten å ha beviselige klima- eller miljøeffekter, kan reduseres.

For å kunne klassifiseres som bærekraftig må en økonomisk aktivitet bidra til ett eller flere av EUs miljømål fra 2022:

 1. Begrensning av klimaendringer
 2. Klimatilpasning
 3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
 4. Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
 5. Forebygging og kontroll av forurensning
 6. Beskyttelse av sunne økosystemer

Tekniske screening kriterier

For at en økonomisk aktivitet kan defineres som bærekraftig stiller klassifiseringsforordningen krav til at

 • den må oppfylle visse tekniske screening-kriterier.
 • den må bidra vesentlig til minst ett av seks definerte miljømål
 • den må ikke være til vesentlig skade for noen av de andre miljømålene.
 • aktiviteten må overholde minimumsvilkår til sosiale rettigheter

Små virksomheter slipper ikke unna, sier bærekraftsanalytiker Thina Saltvedt i Nordea. DNB gir dyrere lån til brun eiendom fra våren 2021. Les mer

Hvilken rapportering oppfyller EU-taksonomi kravene?

Næringsliv og myndigheter har behov for entydige rapporter for å styre finansieringen på like vilkår. Den mest sentrale indikatoren under EU-taksonomi for banker er den grønne brøken («Green Asset Ratio», GAR) som skal vise hvor stor andel av bankenes utlån som er gitt til aktiviteter som er grønne etter taksonomien. Det er fortsatt usikkerhetsmomenter for rapportering til EU-taksonomi og den grønne brøken. Finans Norge.

Forordningen Sustainability-related disclosure in the Financial services sector (SFDR) er et sentralt element i EUs handlingsplan for bærekraftig finans.

SFDR angir regler for finansmarkedsaktørene, og krever bærekraftsrelatert informasjon knyttet til de finansielle produktene aktørene tilbyr. Merk at reguleringen også vil ha en indirekte effekt på ikke-finansielle foretak. Dette fordi finansmarkedsaktørene må ha tilgang til underliggende data fra de ikke-finansielle foretakene som inngår i porteføljen for å imøtekomme kravene de er underlagt. PWC

EUs nye rapporteringsdirektiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), gjør et spektakulært hopp inn i fremtiden når det gjelder å ansvarliggjøre næringslivet.Ikke bare er kravene blitt mye tydeligere og mer konkrete, men det oppdaterte direktivet utvides også fra å treffe om lag 11.000 bedrifter i EU, til å inkludere 50.000.

Det nye direktivet vil innebære at bedrifter må rapportere om blant annet:

 • Strategi og forretningsmodell
 • Påvirkning på miljø og samfunn gjennom hele verdikjeden
 • Eksponering for bærekraftsrelatert risiko
 • Bærekraftsmål og status for måloppnåelsen
 • Eget bidrag til å oppnå 1,5 graders-målet samt risiko relatert til omstillingen

Informasjonen skal «tagges» slik at man automatisk kan analysere, gjenfinne og sammenligne informasjon. Ikke minst skal informasjonen bekreftes av en ekstern bærekraftsrevisor. Et sentralt ledd i å ansvarliggjørende bedrifter og øke kvaliteten på rapporteringen, er kravet om tredjepartsverifisering av bærekraftsinformasjon (limited assurance). Ernst & Young.

Troverdige rapporter

EU Environmental Footprint utvikler metoder for å harmonisere måling og rapportering for Produkt (PEF) og Organisasjon (OEF). Testperioden er gjennomført og overgangsfasen er i gang for store virksomheter.

CSRD  –  Corporate sustainability reporting | European Commission (europa.eu)

GRI – Global Reporting Initiative utvikler internasjonale standarder for ESG rapportering og er utnevnt som medvirkende aktør til EUs bærekraft rapportering standarder.

STAR – The Species Threat Abatement and Restoration fra IUNC er et vitenskapsbasert verktøy for å rapportere om vårt livsviktige naturmangfold.

TNFD – Taskforce on Nature-related Financial Disclosures vil sikre troverdig informasjon.

TCFD – Taskforce on Climate-related Financial Disclosures vil forbedre rapportering av klimarelatert finansiell informasjon

CDP – Disclosure Insight Action har utviklet et system for å rapportere om miljøavsløringer.

CBD – Convention on Biological Diversity arbeider for transparent implementering, rapportering, overvåkning

Datamaran – data-drevet vesentlighet og ESG risikostyring

Netto-null strategi

World Economic Forum har publisert en rapport som viser daglige ledere hvorfor og hvordan bedriften kan nå netto null mål. Regjeringer og bedrifter setter nå klimamål utenkelig selv for bare tre til fire år siden. En akselererende netto-null-overgang vil utfordre forretningsmodeller, men også skape muligheter. Denne rapporten illustrerer hvordan klimaledere kan gripe betydelige fordeler og viser hvordan deres lederskap kan ha en stor innvirkning. Et utdrag fra rapporten:

Netto-null Strategi: 1.Anslå ditt fotavtrykk 2. Forstå bedriftens klimarisiko 3. Definer netto null i din forretningsmodell 4. Form strategien for forbedring og tiltak 5. Sett ambisiøse mål

Netto-null tiltak: 1. Dekarboniser egen virksomhet 2. Dekarboniser leverandørkjedene 3. Bygg motstandsdyktighet

Netto-null portefølje: 1. Dekarboniser nedstrøms porteføljen 2. Klargjør for grønn vekst og innovasjon

Netto-null organisasjon: 1. Vær radikalt transparent 2. Mobiliser organisasjonen 3. Utvid mulighetene 4. Finansier transformasjonen 5. Bli talsmann til omgivelsene 6. Engasjer økosystemet deres

Stadig forbedring er en prosess

For de som opplever frustrasjon med store endringer på kort tid, kan vi vise til utviklingen av verdipapirhandel fra 80-tallet med minimal kontroll til sterk grad av uavhengig tilsyn fra myndigheter i dag. Etter bank- og finanskriser på 80- og 90-tallet ble det rask utvikling i finansnæringen. Verdipapirhandel har blitt stadig forbedret for en trygg samfunnsøkonomi med uavhengig Finanstilsyn og kontroll med transparente elektroniske systemer.

Vi forventer tilsvarende utvikling i en prosess for klima- og økosystemer tilsvarende finans for å forhindre de verste katastrofer med klimakrisen og naturkrisen.

Kom i gang med prosessen i styrerommene i dag!

Greenbuilt guider dere gjerne for en effektiv og positiv prosess til forbedringer og innovasjon.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale!

 • Miljøledelse konsulent med gode referanser
 • FINN byggevarer og -prosjekter med anerkjent miljødokumentasjon i nedtrekksmenyene på denne siden.
 • Innholdsproduksjon og annonser på denne siden er forbeholdt leverandører og produsenter med anerkjent miljødokumentasjon

+47 47847774 /  post@greenbuilt.no

logo Greenbuilt

Utvalgte referanser

Moelven logo

 

Troldtekt Logo

 

Glasopor logo

 

Steni logo

 

STS logo