Du er her
Hjem > Annonser 2 > Grønne jobber og det globale kunnskapsgapet

Grønne jobber og det globale kunnskapsgapet

Deichmansgate klimatilpasning

Foto: Overvann fra problem til ressurs med regnbed i Oslo og omegn. Les rapport.

Nasjonale beslutningstakere og internasjonale organisasjoner vedtar politikk for en inkluderende grønn arbeidsstyrke. De vil realisere de økonomiske og sosiale sammenhengene mellom klimaendringer og sysselsetting. Denne stien har imidlertid noen svinger og brudd, skriver CleanTechnica.

Den grønne økonomien påvirker veksten for menneskelig velvære og sosial likestilling samtidig som miljøtrusler og bruk av naturressurser reduseres. Land som ser for seg økonomiene sine innenfor et grønt paradigme, skaper nå nye betingelser for å støtte denne transformasjonen. Innovasjonsoverføring og samfunnsansvar er i samsvar med de overordnede målene for bærekraftsovergangen og kan lede an til grønne jobber – karriereveien for mange i Generasjon Alpha.

Naturbaserte løsninger er lønnsomt

Naturbaserte løsninger er nøkkelen til å fremme klimatilpasning og sparer oss for milliarder. Dette er tilnærminger som fungerer med naturen, ikke mot den – fra å gjenopprette våtmarker, som kan beskytte mot stormer, til å bevare skoger som stabiliserer jord og langsom vannavrenning.

Naturbaserte løsninger tilbyr et «trippelutbytte», ifølge Global Commission on Adaptation, men er for tiden underfinansiert. Dette inkluderer å unngå tap av klimapåvirkninger, samtidig som økonomiske gevinster og levering av både sosiale og miljømessige fordeler. Mangroveskoger sparer anslagsvis $ 80 milliarder per år i unngått tap fra kystflom globalt og kan bidra til å beskytte opptil 18 millioner mennesker. I tillegg kan naturbaserte løsninger gi mange fordeler – for natur, økonomier, lokalsamfunn, kultur og helse.

Naturbaserte løsninger gir også økonomiske gevinster gjennom umiddelbar jobbskaping, økt forretningsproduktivitet og turisme. Sammenlignet med tradisjonell infrastruktur gir disse løsningene ofte høyere økonomisk avkastning, og er raskere å implementere og mer bærekraftig på lang sikt.

I tillegg kan de levere andre sosiale og miljømessige fordeler, fra renere luft som forbedrer menneskers helse til karbonfangst til mer habitat for truede arter. De fleste tiltak som reduserer klimapåvirkningen øker også karbonopptaket og lagringen – naturlige klimaløsninger kan for eksempel gi en tredjedel av klimareduksjonen som trengs fra nå til 2030 for å holde oppvarmingen under to grader Celsius. World Economic Forum.

Les om Verdens skoger – mer enn karbonbinding.The Guardian.

Grønne jobber krever grønne ferdigheter, men folk føler seg ikke skikket

Riksrevisjonen kritiserer det offentlige for å ikke gjøre innkjøp i tråd med egne klimamål. Manglende miljøkompetanse er blant de største barrierene for å få offentlige innkjøp over på grønne alternativer, hevder Cathrine Pia Lund som er administrerende direktør i Miljømerking Norge. Det er ikke bare norske kommuner og fylker som sliter. Selv Miljødirektoratet er bekymret over egen kapasitet for å håndtere lover og regler som kommer fra EUs nye grønne giv. Vårt Land.

«Global Learner Survey: Climate Change» fra Pearson i 2021, avslørte at 59% av mennesker i USA føler at de har lite eller ingen kunnskap om «grønne ferdigheter».

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Kilden Barnehage med overvannshåndtering på bygget og uteområdene

Kilden Barnehage er et Futurebuilt og Breeam-Nor Excellent prosjekt med naturbasert overvannshåndtering. Les mer.

Mens mange av de 1000 voksne som ble spurt, forklarte at utdanningen deres inkluderte grunnleggende klimafag som «været», var det et økende behov for dypere miljø- og klimakunnskap, spesielt med mange næringer som forventer betydelig vekst i grønne jobber de neste 10 årene.

  • 77% tror de trenger å bygge forskjellige ferdigheter eller fullføre ytterligere opplæring for å jobbe på et grønt jobbfelt.
  • 77% sier de vil støtte regjeringens innsats for å omskolere folk til miljøvennlige jobber.

Dyp kunnskap, analytisk kapasitet og en iboende motivasjon for livslang læring er nødvendig for å håndtere komplekse klimatiltak og miljøspørsmål. Siden institusjoner for høyere utdanning er godt kjent med opplæring og omskolering av studenter i disse ferdighetene, er de gode nettsteder som bransjemodeller, avslutter CleanTechnica..

Men skal vi tro forskere, må løsninger på naturkrisen og klimakrisen skaleres raskere enn tiden utdanningsinstitusjoner bruker på å utdanne elever. Noen kompetente aktører har jobbet en årrekke med forbedringer og disse løsninger må synliggjøres mer slik at andre kan trekke lærdom av deres erfaringer.

World Economic Forum anbefaler naturbaserte løsninger for myndigheter og utviklingsbanker

For å møte barrierene anbefaler World Economic Forumat bilaterale givere og multilaterale utviklingsbanker handler etter følgende:

Øke mobiliseringen av offentlig finansiering. I forkant av COP26 i november kunne utviklingspartnere identifisere strategiske muligheter til å vurdere naturbaserte tilnærminger når de formulerer nye forpliktelser innen tilpasningsfinansiering. Mer offentlig finansiering kan også bidra til å katalysere sårt tiltrengte investeringer i privat sektor. For eksempel støttet amerikanske og kanadiske myndigheter prosjektet Natural Infrastructure for Water Security i Peru for å skalere opp investeringer i forvaltning og restaurering av vannskiller med sikte på å sikre vannforsyning og øke klimasikkerheten. Investeringene deres har utnyttet mer enn $ 30 millioner samlet inn av den peruanske regjeringen fra verktøy og andre vannbrukere som en del av et regjeringsprogram for å styrke vannsikkerheten.

Forbedre sporing og rapportering av finansiering for å muliggjøre mer nøyaktige og konsistente vurderinger av hvor mye finansiering som skal støtte naturbaserte løsninger for tilpasning. Giverland og multilaterale institusjoner rapporterer allerede sine bidrag til OECDs utviklingshjelpskomité (DAC), og kan samarbeide med DAC for å utvikle felles veiledning om hvordan man kan merke finansiering knyttet til naturbaserte løsninger.

Identifisere bedre måter å måle fordelene med naturbaserte løsninger for tilpasning. Kapasitetsbyggingsstøtte bør gis for å hjelpe land med å utvikle, ta i bruk og akselerere felles tilnærminger for å kvantifisere og verdsette disse fordelene på måter som kan informere politikk og investeringsbeslutninger. Ellers vil det fortsatt være vanskelig for investorer og andre beslutningstakere å sammenligne naturbaserte løsninger med konvensjonelle tilnærminger til for eksempel infrastrukturutvikling.

Støtt hovedstrømmen av naturbaserte løsninger i utviklingsarbeid. Teknisk bistand og kapasitetsbyggingsstøtte kan gis for å hjelpe land med å vurdere kostnadene og fordelene ved slike løsninger og innlemme disse tilnærmingene i sine langsiktige nasjonale tilpasnings- og utviklingsplaner. I tillegg bør land gis støtte til utvikling av lokalt ledede prosjekter som gir disse fordelene direkte til lokalsamfunn.

Verifiserte forbedringer av produkter og prosjekter

Det er mange ulike miljøaspekter ved tilvirkning av produkter og prosjekter. Ulike typer produkter og prosjekter har ulike vesentlige utfordringer med ressursuttak fra naturen, klimagassutslipp, forurensning og avfall. Den mest miljøvennlige kvadratmeter er den som ikke bygges og ingenting er miljøvennlig, men noe er dokumentert og verifisert bedre enn annet.

Anerkjente Svanemerket/EU-Ecolabel illustrerer alle miljøaspekter til produkter (og prosjekter).

De største miljøpåvirkninger i i-land er ofte fra leverandørkjedene (scope 3 i Environmental Social Governance rapporter). PWC sin klimaindeksrapport for 2021viser at leverandørkjedene kan ha ti ganger så store utslipp som egen virksomhet.

Les Svanemerket bygging er billigere og gir bedre helse.

Fem steg til forbedring

1.Måle og stadig forbedre. Første steg til forbedring er å måle og dokumentere miljøproblemene aktiviteter forårsaker. Uavhengig part verifiserer dokumentasjonen og deretter forbedres vesentlige miljøaspekter i en kontinuerlig prosess.  Store endringer over natten for hver eneste virksomhet i verden er krevende, men bedre løsninger må skaleres raskt og ha riktig dokumentasjon.

Måling av klimagassutslipp og -reduksjoner er høyt prioritert, men klimakrisen og naturkrisen påvirker hverandre gjensidig og må løses samtidig, sier professor i biologi Dag O. Hessen til Nrk.

STAR -verktøyet fra IUNC dokumenterer bidraget fra spesifikke bevarings- og restaureringshandlinger på bestemte steder. STAR bidrar til å identifisere handlinger som har potensial til å gi fordeler for truede arter, og den støtter etableringen av vitenskapsbaserte mål for artsmangfold. Les mer

2. Kompetanseheving og uavhengig tilsyn. Noen av de største problem med naturkrisen og klimakrisen i dag er mangel på kompetanse om så vel problem som virkningsfulle tiltak, mangel på transparens og uavhengig tilsyn.

Til sammenligning er det strenge myndighetskrav til registrering av verdipapirprodukter, -transaksjoner og -beholdning i digitale system for kontroll av uavhengige Finanstilsynet. Verdipapirsentralen har eksistert siden 80-tallet og blitt stadig forbedret.
Varer i digitale system for å måle, sammenligne og kontrollere miljøaspektene og verdiene av framtidens ressurser burde være en selvfølge i 2022. Les mer om materialbanker i Norge.

Enhetlig Environmental Social Governance (ESG) rapportering er nødvendig for å vurdere ulike virksomheter og fotavtrykk. EU jobber med å rydde opp i «jungelen» av dokumentasjon. Les mer

3. Grønn finansiering. EU-taksonomi vil styre finansiering til grønne løsninger og avklare hva som kan defineres som grønt. Les mer

Åpenhetsloven krever åpenhet om menneskerettigheter og sosiale forhold i leverandørkjedene.

4. Innkjøp. Med Miljømerket bygging og produkter, er innkjøperne garantert at produktet møter de strengeste kravene til miljø- og klimapåvirkning, hevder Miljømerking Norge.

Over 460 ulike typer sertifiseringer, som har mer eller mindre grad av troverdighet, skaper frustrasjon. Byggevarer står for de største utslipp, ressursuttak og forurensning i verden, særlig gjelder dette betong produsert på kullkraftverk som transporteres fra andre siden av jordkloden. I tillegg må vi kontrollere ikke-fornybare ressurser som regnskogtømmer og problematiske kjemikalier i varene. Ingenting er miljøvennlig, men vi må dokumentere hva som er bedre enn annet og stadig gjøre forbedringer når ny informasjon foreligger.

Finn produkter og prosjekter med anerkjent miljødokumentasjon i våre nedtrekksmenyer for økt kunnskap og beskrivelser til innkjøp. Les mer

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Troldtekt curves akustikkplate Futurecem

Troldtekt lanserer akustiske plater med negativt karbonavtrykk.Er miljøsertifisering grønnvasking?

5. Kommunikasjon for å dele erfaringer. Raske forbedringer krever økt kommunikasjon for å lære av andre sine tiltak, suksesskriterier og fallgruver.

78% fokus på løsninger og 22% fokus på problemet som må løses er i tråd med den anerkjente klimapsykolog Per Espen Stoknes sine anbefalinger slik at flere tror det nytter med handling og ikke forsvinner inn i apatien. Apati forårsaker likegyldighet og handlingslammelse.

Bedre løsninger må få økt synlighet slik at andre kan lære av de. Grønnvaskingsanklager skaper frykt for å dele viktig informasjon og er bra for de som ikke gjør noen vesentlige miljøtiltak. Anerkjenn 3.parts verifisert dokumentasjon med stadige forbedringer!

Lindeberg sykehjem i Oslo er breeam excellent sertifisert og valgte glasopor som fyllingsmateriale for å oppnå miljømålene

Oslobygg KF miljøsertifiserer alle sine bygg på høyeste nivå.

Les. Annonse. Glasopor lettfyllingsmateriale med resikulert glass ble valgt til Lindeberg Sykehjem for å oppnå høye miljøkrav. 

Les Arter som forsvinner, sykdommer som sprer seg, vannmangel, matproduksjon og migrasjon vil stå i fokus i en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC). NTB.

Read Ecological Threat Report 2021. Earth.org. «…1.26 billion people across 30 countries, are suffering from both extreme ecological risk and low levels of resilience…»

Les om at EU har lansert ny veileder – elver som flyter fritt.  Les mer på Vannportalen. 

Les om at Finanstilsynet viser at Norge er langt bak i bærekraftig utvikling mot EU-taksonomi og hvordan virksomheter kan komme i gang med prosessen.

 

KONTAKT GREENBUILT

Vi deler informasjon om anerkjente miljøløsninger for å øke kunnskap og inspirere til en grønn framtid. Kun virksomheter med anerkjent helse- og miljødokumentasjon får plass på våre sider.

Miljøledelsekonsulent. Vi bistår gjerne med å finne hvilken sertifisering som passer din bedrift og EU-taksonomi. Vi har gode referanser som miljøledelseskonsulent.

Miljøkommunikasjon. Dersom din virksomhet allerede har anerkjent miljødokumentasjon kan du dele din kunnskap med riktig kommunikasjon. Vi har lang og bred erfaring med kommunikasjon om anerkjente miljøløsninger med innholdsproduksjon og plassering i digitale kanaler.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]

Top