Naturbaserte løsninger er mer gunstig enn teknologibiologi

Foto: Overvann fra problem til ressurs med regnbed i Oslo og omegn. Les rapport.

Naturbaserte løsninger er nøkkelen til å fremme klimatilpasning og sparer oss for milliarder. Dette er tilnærminger som fungerer med naturen, ikke mot den – fra å gjenopprette våtmarker, som kan beskytte mot stormer, til å bevare skoger som stabiliserer jord og langsom vannavrenning.

Naturbaserte løsninger tilbyr et trippelutbytte, ifølge FN’s Global Commission on Adaptation, men er for tiden underfinansiert. Dette inkluderer å unngå tap ved klimapåvirkninger, samtidig med økonomiske gevinster og levering av både sosiale og miljømessige fordeler. Mangroveskoger sparer anslagsvis $ 80 milliarder per år i unngått tap fra kystflom globalt og kan bidra til å beskytte opptil 18 millioner mennesker. I tillegg kan naturbaserte løsninger gi mange fordeler – for natur, økonomier, lokalsamfunn, kultur og helse.

I Norge jobber blant annet NIVA med naturbaserte løsninger og viser at naturbaserte løsninger er mer gunstig enn teknologibiologi som krever jevnlig vedlikehold med teknisk kompetanse (webinar 25.8.22). Måling av klimagassutslipp og -reduksjoner er høyt prioritert, men gir utfordringer når klimakrisen og naturkrisen påvirker hverandre gjensidig og må løses samtidig, sier professor i biologi Dag O. Hessen til Nrk.

Naturbaserte løsninger gir også økonomiske gevinster gjennom umiddelbar jobbskaping, økt forretningsproduktivitet og turisme. Sammenlignet med tradisjonell infrastruktur gir disse løsningene ofte høyere økonomisk avkastning, og er raskere å implementere og mer bærekraftig på lang sikt.

I tillegg kan de levere andre sosiale og miljømessige fordeler, fra renere luft som forbedrer menneskers helse til karbonfangst til mer habitat for truede arter. De fleste tiltak som reduserer klimapåvirkningen øker også karbonopptaket og lagringen – naturlige klimaløsninger kan for eksempel gi en tredjedel av klimareduksjonen som trengs fra nå til 2030 for å holde oppvarmingen under to grader Celsius. World Economic Forum.

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Equitone fasadeplater til resirkulerbart bygg i Hanover

Annonsørinnhold. Equitone fasadeplater med mål om minimalt klimaavtrykk og null avfall til deponi i 2030.

World Economic Forum anbefaler naturbaserte løsninger for myndigheter og utviklingsbanker

For å møte barrierene anbefaler World Economic Forumat at bilaterale givere og multilaterale utviklingsbanker handler etter følgende:

I forkant av COP26 i november kunne utviklingspartnere identifisere strategiske muligheter til å vurdere naturbaserte tilnærminger når de formulerer nye forpliktelser innen tilpasningsfinansiering. Mer offentlig finansiering kan også bidra til å katalysere sårt tiltrengte investeringer i privat sektor. For eksempel støttet amerikanske og kanadiske myndigheter prosjektet Natural Infrastructure for Water Security i Peru for å skalere opp investeringer i forvaltning og restaurering av vannskiller med sikte på å sikre vannforsyning og øke klimasikkerheten. Investeringene deres har utnyttet mer enn $ 30 millioner samlet inn av den peruanske regjeringen fra verktøy og andre vannbrukere som en del av et regjeringsprogram for å styrke vannsikkerheten.

Forbedret sporing og rapportering av finansiering vil muliggjøre mer nøyaktige og konsistente vurderinger av hvor mye finansiering som skal støtte naturbaserte løsninger for tilpasning. Giverland og multilaterale institusjoner rapporterer allerede sine bidrag til OECDs utviklingshjelpskomité (DAC), og kan samarbeide med DAC for å utvikle felles veiledning om hvordan man kan merke finansiering knyttet til naturbaserte løsninger.

Kapasitetsbyggingsstøtte bør gis for å hjelpe land med å utvikle, ta i bruk og akselerere felles tilnærminger for å kvantifisere og verdsette disse fordelene på måter som kan informere politikk og investeringsbeslutninger. Ellers vil det fortsatt være vanskelig for investorer og andre beslutningstakere å sammenligne naturbaserte løsninger med konvensjonelle tilnærminger til for eksempel infrastrukturutvikling.

Teknisk bistand og kapasitetsbyggingsstøtte kan gis for å hjelpe land med å vurdere kostnadene og fordelene ved slike løsninger og innlemme disse tilnærmingene i sine langsiktige nasjonale tilpasnings- og utviklingsplaner. I tillegg bør land gis støtte til utvikling av lokalt ledede prosjekter som gir disse fordelene direkte til lokalsamfunn.

Steg til forbedringer for virksomheter, produkter og prosjekter

Den mest miljøvennlige kvadratmeter er den som ikke bygges, men fullstendig omlegging av virksomheter over natten er krevende. En kontinuerlig prosess for forbedring er nødvendig for grønn omstilling. Over halvparten av fotavtrykket er fra de ti prosent rike sine innkjøp som viser det store forbedringspotensial (kilder).

Det er ulike vesentlige miljøaspekter for prosjekter, virksomheter og tilvirkning av produkter. Ulike typer virksomheter, produkter og prosjekter har ulike vesentlige utfordringer med arealbruk, ressursuttak fra naturen, klimagassutslipp, bruk av vann, forurensning og avfall. For eksempel har betong store klimagassutslipp i produksjon, trevirke må være fra bærekraftige områder, produsenter av overflatebehandling må ha kontroll på problematiske kjemikalier.

Illustrasjon miljøaspekter Svanemerket/EU-Ecolabel

Fem steg til forbedring

1.Måle og stadig forbedre med uavhengig attestasjon.

Første steg til forbedring er å måle, dokumentere og verifisere miljøproblemene aktiviteter forårsaker. Uavhengig part verifiserer dokumentasjonen og attestasjonen. Deretter forbedres miljøaspektene i en kontinuerlig prosess.

Ankerjente miljøsertifiseringer for kontinuerlig forbedring med miljøstyringssystem i virksomheter er Miljøfyrtårn, ISO14001 og EMAS.

Til sammenligning har verdipapirhandel strenge myndighetskrav til rapportering av produkter, -transaksjoner og -beholdning registrert i digitale system for kontroll av uavhengige Finanstilsynet. Verdipapirsentralen  for transparens og kontroll av verdipapirprodukter har eksistert siden 80-tallet og blitt stadig forbedret i en kontinuerlig prosess. I dag er det mulig for andre type varer å bli registrert i digitale system for å måle, sammenligne og kontrollere miljøaspektene og verdiene av framtidens ressurser. Les mer om materialbanker i Norge.

2. Kompetanseheving
Noen av de største problem med naturkrisen og klimakrisen i dag er mangel på kompetanse om virkningsfulle tiltak, transparens og uavhengig tilsyn. Kompetanseheving i eget hus og eksternt er et behov.
Grønne jobber og det globale kunnskapsgapet

3. Grønn finansiering
EU-taksonomi vil styre finansiering for å skalere grønne løsninger og avklare hva som kan defineres som grønt. Les mer

4. Påvirke verdikjedene
De største miljøpåvirkninger i i-land er ofte fra leverandørkjedene (scope 3 i Environmental Social Governance rapporter (ESG)). PWC sin klimaindeksrapport for 2021 viser at leverandørkjedene kan ha ti ganger så store utslipp som egen virksomhet.

I dag er det over 460 ulike typer sertifiseringsordninger, som har stor eller liten grad av troverdighet. Sertifisering er enkelt forklart krav og kontroll av kravene. EU har startet arbeidet med å rydde opp i «jungelen» av dokumentasjon for virksomheter (Organizational Environmental Footprint – OEF) og for produkter (Product Environmental Footprint – PEF). Les mer

Eksempler på anerkjent vitenskapsbasert ESG dokumentasjon i dag:
Virksomheter.
  Miljøstyringssystem med Miljøfyrtårn, ISO14001 eller EMAS
Produkter. Svanemerket og EU-Ecolabel garanterer at innkjøperne er garantert at produktet møter de strengeste kravene til miljø- og klimapåvirkning. Miljømerking Norge om Svanemerket og EU-Ecolabel.
Miljødokumentasjon for produkter er verifisert Environmental Product Declaration (EPD) etter ISO standard ISO14025 for sammenligning av fotavtrykk for samme type produkt.
Prosjekter. Anerkjent miljøsertifisering for byggeprosjekter er Breeam, Leed, DGNB og Svanemerket.
Rapportering. Enhetlig Environmental Social Governance (ESG) rapportering er nødvendig for å avdekke og sammenligne ulike virksomheter sitt fotavtrykk.
Naturbevaring. STAR -verktøyet fra IUNC dokumenterer bidraget fra spesifikke bevarings- og restaureringshandlinger på bestemte steder. STAR bidrar til å identifisere handlinger som har potensial til å gi fordeler for truede arter, og den støtter etableringen av vitenskapsbaserte mål for artsmangfold. Les mer

5. Offentliggjøring.
EU-Taksonomien stiller krav om offentliggjøring av miljørapporter. Kontinuerlige forbedringer med tredje parts verifisert dokumentasjon anbefales av EU.
Raske forbedringer krever økt kommunikasjon for å lære av andre virksomheter sine tiltak, suksesskriterier og fallgruver.

78% fokus på løsninger og 22% fokus på problemet som må løses, er i tråd med den anerkjente klimapsykolog Per Espen Stoknes sine anbefalinger. Stoknes mener at basert på psykologi vil flere tro på at det er nødvendig, at det nytter med miljøtiltak og unngå apati. Apati forårsaker ofte likegyldighet og handlingslammelse som vi vil unngå.

Lindeberg sykehjem i Oslo er breeam excellent sertifisert og valgte glasopor som fyllingsmateriale for å oppnå miljømålene

Oslobygg KF miljøsertifiserer alle sine bygg på høyeste nivå.
Finn produkter, prosjekter og virksomheter med anerkjent ESG dokumentasjon.

Les mer

Webinarserie med NIVA – naturbasert sone «er ikke dyrere enn teknologibiologi»

Sosiale aspekter Åpenhetsloven

Grønne jobber og det globale kunnskapsgapet

Verdens skoger – mer enn karbonbinding.The Guardian.

Arter som forsvinner, sykdommer som sprer seg, vannmangel, matproduksjon og migrasjon vil stå i fokus i en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC). NTB.

Ecological Threat Report 2021. Earth.org. «…1.26 billion people across 30 countries, are suffering from both extreme ecological risk and low levels of resilience…»

EU veileder – elver som flyter fritt. Vannportalen. 

Finanstilsynet viser at Norge er langt bak i bærekraftig utvikling mot EU-taksonomi og anbefaler hvordan virksomheter kan komme i gang med prosessen.

Professor i skogdrift har funnet løsning for bærekraftig skogbruk

KONTAKT GREENBUILT

Vi deler informasjon om anerkjente miljøløsninger for å øke kunnskap og inspirere til en grønn framtid. Kun virksomheter og prosjekter med anerkjent helse- og miljødokumentasjon får plass på våre sider.

Miljøledelsekonsulent. Vi bistår gjerne med å finne hvilken sertifisering som passer din bedrift og EU-taksonomi. Vi har gode referanser som miljøledelseskonsulent.

Miljøkommunikasjon. Dersom din virksomhet allerede har anerkjent miljødokumentasjon kan du dele din kunnskap med riktig kommunikasjon. Vi har lang og bred erfaring med kommunikasjon om anerkjente miljøløsninger med innholdsproduksjon og plassering i digitale kanaler.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]