«Bare entreprenøren kommer tidlig inn, så løser alt seg»? Innlegg

Foto: Ås videregående skole er BREEAM-NOR miljøsertifisert på Excellent nivå som har krav til dokumentasjon for blant annet kompetent ledelse fra designfasen til ferdigstilt bygg.

Regjeringen er på rett spor når de foreslår «skal»-krav til vekting av klima og miljø i anskaffelsesforskriften, men den bør ta større hensyn til planleggingsdelen av prosjektene, skriver Norconsults Egil Hogna, Arne Scott og Ketil Søyland i dette innlegget.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.

Artikkelforfatterne: Konsernsjef Egil Hogna, selskapsadvokat Arne Scott og prosjektdirektør bærekraft Ketil Søyland fra Norconsult.

De viktigste grepene for å lykkes med forbedringer innen klima og miljø, kostnadskontroll og risikoreduksjon gjøres tidlig i et prosjekts liv. Tidlig i prosjekter må særlig kompetanse innen klima og miljø inn for å videreutvikle, forbedre eller parkere ideene.

Regjeringens mål om å vekte klima og miljø høyere i offentlige anskaffelser vises i fremlagt høringsnotat fra Nærings- og fiskeridepartementet. Der er tre ulike forslag om «skal»-krav til vekting av klima og miljø i anskaffelsesforskriften presentert. Vi er bekymret for at prosjekters behov for kompetanse i tidligfase får for liten vekt dersom et av disse forslagene blir valgt.

Bærekraftig utvikling må være kunnskapsbasert. Alle parter i verdikjeden må bidra med sin kunnskap: Prosjekteiere, rådgivere, forskere, entreprenører, materialleverandører med flere. Dette er et samspill, en dans, som blir best om det offentlige fører an. I en totalentreprise er normalt kostnaden på planleggingsbiten en liten del av totalbudsjettet. Resten av kostnaden går til bygging. Entreprenørenes kompetanse og kunnskap må derfor tidlig på banen.

Men det er ikke hele løsningen. De som planlegger tidlig, må få rammer og muligheter til å planlegge godt før arbeider legges ut til offentlige anbudskonkurranser og sikre at prosjektene kommer rett ut av startgropen. Våre kunder setter gode mål for sine prosjekter, mål som er balansert ut fra prosjektets og omgivelsenes målsetting. En stor utfordring offentlige byggherrer møter er hvordan de skal oppnå disse målsettingene gjennom kontraktene på en effektiv, enkel, rettferdig og forståelig måte.

I regjeringens høring foreslås det tre alternative metoder for å vekte klima og miljø. I høringen benyttes ordet skal istedenfor bør.

Vi har to innvendinger til regjeringens forslag:

  1. En tydelig og kvalitetssikret anskaffelsesstrategitilpasset prosjektets målsettinger i form av kontraktskrav i anbudsdokumentene, er viktigere enn et absolutt krav om vekting av klima og miljø på 30 prosent i enhver kontrakt i prosjektet. I strategien må det derfor vurderes hvilke klima- og miljøtiltak som skal være kontraktskrav, og hvilke som skal være et tildelingskriterium i de ulike kontraktene som skal inngås gjennom prosjektets levetid.
  2. Tildelingskriterier må være enkle og lette å forstå. Vekting i kroner er bedre enn vekting i prosent. Dette vil gi leverandørene tydelig signal på hvor mye oppdragsgiver er villig til å betale for ekstra gode miljøløsninger i den aktuelle konkurransen. Dette vil sikre bedre forutsigbarhet og kostnadskontroll for bærekrafttiltak det offentlige bestiller.

Så hva med utsagnet om at «bare entreprenørene kommer inn tidlig, så løser alt seg»?

Vi mener at det er for enkelt.

Det er den kombinerte innsatsen av all planlegging med kompetanse fra byggherrer, rådgivingsbransjen, leverandører, forskning og selvfølgelig entreprenører som gir resultater. Anskaffelsesstrategien må sikre at alle anskaffelser i et prosjekt blir gode virkemidler for å nå klima- og miljømål.

Read Life Cycle Cost, Circular Ecodesign, Materials and The Valuechain by Chris Butters