Hvordan bidrar Futurebuilt til bærekraftig utvikling i kommuner? Ordfører i Bærum kommune

Foto: Fornebu kjøpesenter i Bærum kommune

Dette er et intervju med Lisbeth Hammer Krogh ordfører i Bærum kommune av  Futurebuilt. 

Lisbeth Hammer Krogh. Foto: Elena Garm/Studio E
Hva er det viktigste du som byråd kan gjøre for å bidra til bærekraftig byutvikling?

Bærekraftig byutvikling handler om menneskene som bor og lever der, i tillegg til utforming av de fysiske omgivelsene. Ordførere har en viktig rolle knyttet til å engasjere og involvere innbyggerne, og skape en felles forståelse og retning for bærekraftig byutvikling. Ordførerens rolle som ordstyrer med talerett i politiske organer, bidrar til kontinuitet i arbeidet for bærekraftig byutvikling generelt, men også at bærekraftforventningene til kommuneadministrasjonen blir innfridd.  Som kommunens fremste folkevalgte, kan jeg bidra til å fremme samarbeid mellom kommunen, innbyggere, næringsliv og forskning og tilrettelegge for at vi sammen skaper fremtiden.

– Hvordan kan FutureBuilt være et redskap i dette arbeidet?

Ved å utforske mulighetsrommet, bidrar FutureBuilt til en omforent forståelse av hva bærekraftig byutvikling innebærer, samtidig som offentlige og private utbyggere og byggenæringen dras i en bærekraftig retning. Bærum kommune står ovenfor flere store utbyggingsprosjekter i årene som kommer. De må bli gode forbildeprosjekter og utgjøre en arena for læring og innovasjon i samarbeid med FutureBuilt. Gjennom FutureBuilt kan vi løfte muligheter og problemstillinger for tverrfaglig og innovativt arbeid i samarbeid med næringsliv og forskning.  Dette vil tilrettelegge for effektive samarbeid og gode prosesser i tiden videre.

Finn helhetlig verktøy for bærekraftig utvikling av Chris Butters.