Miljøprestasjon med finansiell tilnærming

Foto: Glasopor har produktspesifikk EPD verifisert av tredjepart levert til flere miljøsertifisert bygg.

Bygging av broer mellom miljøprestasjon og finansielle tilsynsmodeller: En tverrsektoriell tilnærming.

Av Vikki Johansen. Meninger står for forfatterens regning.

En metastudie viser at miljøledelsessystemer som ISO 14001 og EMAS gir prisverdige miljøresultater i produksjonen av varer (*). Dersom disse kombineres med livssyklusvurderinger av varer for klimagassreduksjon i byggets levetid, kan disse miljøprestasjonene valideres av flere eksperter.

Livssykluskostnaden (LCC) avdekker store variasjoner for holdbarhet av varer som gir betydelige forskjeller i kostnaden for bygninger i deres levetid. LCC bør inkluderes i vurderinger av byggevarer til bygninger.

Byggevarer spiller en avgjørende rolle i fremme av bærekraftig utvikling, da de utgjør omtrent 40% av verdens fotavtrykk. Alvorlige feil vedvarer imidlertid i beslutningsgrunnlaget for livsløpsvurderinger (EPD*)  og må rettes. Generiske EPD-er og de som mangler tredjeparts verifisering kan inneholde betydelige feil som resulterer i feil måloppnåelse.

Byggeiere kan adressere utfordringen med feilaktige vurderinger og pålegge bruk av tredjepartsverifiserte, produktspesifikke miljøproduktdeklarasjoner (EPD). Dette vil sikre et riktig grunnlag for sammenligning av miljøprestasjonene.

Miljøprestasjon i lys av finansiell tilsynsmodell: Et kall til handling for myndigheter

Parallelt med dette er det nødvendig å etablere en uavhengig instans for miljøovervåkning, etter en modell lignende den som anvendes av Finanstilsynet.

Alle aktører innen finanssektoren har i 35 år betalt årlig omsetningsavgift til Finanstilsynet og infrastruktursystemet for finansielle produkter.

Hvordan arbeider Finanstilsynet

For å sikre relevant og effektivt tilsyn med en stadig mer integrert finanssektor, utarbeider internasjonale organer felles prinsipper og regler for finansindustrien og finansielt tilsyn. Samtlige enheter innenfor finanssektoren bidrar med årlige omsetningsavgifter til finansielle tilsynsmyndigheter og lovpålagt digital verdipapirproduktsentral (VPS Euronext).

Et eksempel på finanstilsynets lovpålagte effektivitet er oppbevaringen av samtlige telefonsamtaler i aksjemeglerselskaper, inkludert de som går gjennom sentralbordet, i 5 år. Dette gjøres for å muliggjøre Finanstilsynets uavhengige kontroll av innsidehandel og andre ulovlige aktiviteter.

På samme måte er det rimelig å forvente at en tilsvarende struktur og lovverk bør anvendes for miljøet, spesielt midt i den pågående klimakrisen og den presserende naturkrisen.

Dette synspunktet deles nok også av de seriøse aktørene innen byggebransjen, som opplever betydelig frustrasjon over de feil som oppstår i forbindelse med LCA/EPD.

Biblio

Metastudie: Signifikant miljøprestasjon med ISO14001 og EMAS.

A Call for Parallels: Bridging Environmental Performance with Financial Supervisory Models Life Cycle Cost (LCC).

Financial supervisory authorities in the EEA on supervision and regulatory development and global supervisory activity. Finanstilsynet Norway.https://www.finanstilsynet.no/en/about-us/international-cooperation/

DNV ISO14001 miljøledelse sertifisering