Treklang – Oksenøya senter er en internasjonal nyskaper. Futurebuilt og Breeam Outstanding sertifisert

Foto: Treklang – Oksenøya senter Bærum kommune

Et Breeam Outstanding bygg er definert som en internasjonal nyskaper og under en prosent av alle bygg kan i teorien oppnå denne ekstremt høye klassifikasjonen. Dette prosjektet på Fornebu i Bærum kommune har oppnådd BREEAM-NOR Outstanding og forbildeprosjekt klassifisering med Futurebuilt.

Treklang – Oksenøya senter er det første og største prosjektet til Bærum kommune hvor formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme tomt. Her etableres en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, 9’er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg og bo- og behandlingssenter med 150 beboerenheter.

Alle de tre byggene er planlagt som nesten-nullenergibygg (nZEB) og for sertifiseringen BREEAM-NOR «Outstanding». Byggene har utstrakt bruk av tre og lavkarbonbetong i bærekonstruksjonene, skriver Futurebuilt.

24.januar 2024 kl 16 kan du besøke Treklang. Futurebuilt.

Utbygger: Bærum kommune

Arkitekter: Lille Frøen og Arkitema Architects

Landskapsarkitekt: Østengen og Bergo Landskapsarkitekter

Entreprenør og miljørådgiver: Veidekke

Status: Ferdigstilt

Areal BTA: 37852 kvm
Areal BRA: 32287 kvm

Prosess

Prosjektet ble lyst ut som en pris- og designkonkurranse der byggene skulle tilfredsstille BREEAM-NOR «Excellent» og nesten nullenergi (nZEB), med opsjon på å heve byggene til BREEAM-NOR «Outstanding» og plussenergibygg (plusshus).

Tiltakshaver har gjennom konkurransegrunnlaget spesifisert ønskede funksjoner, spesifikke rom med tilhørende areal og luftmengder samt nærhetsdiagrammer.

Miljøtiltak

Bymiljø og arkitektur

Ny skole, barnehage, flerbrukshall og bo- og behandlingssenter er utformet på en måte som vektlegger et godt totalgrep og naturlig sammenheng med omgivelsene. Arkitektonisk utforming, funksjonalitet og materialbruk skal stå seg over tid.

Det sentrale torget er anleggets hjerte. Dette er en viktig møteplass for folk i alle aldre og er her det god forbindelse til alle deler av anlegget.  Utearealene har rom for både rolige og aktive aktiviteter. Bo- og behandlingssenterets uteområde har en egen sansehage.

Treklang - Oksenøya senter av Bærum kommune er Futurebuilt og BREEAM Outstanding sertifisert

Overvann håndteres primært i åpne løsninger med renner, fordrøynings- og infiltrasjonsmagasiner. Etter lokal fordrøyning på egen grunn, ledes vannet til våtområdet i Fornebuparken. Hele barnehagen og deler av bo- og behandlingssenteret har grønne tak.

Treklang - Oksenøya senter har blå grønne uteområder og tak for å lede vannet til våtmarkene. Utbygger Bærum Kommune

Konstruksjoner og materialbruk

Prosjektet har benyttet «ekstrem-lavkarbonbetong» til all plasstøpt betong. I tillegg er det brukt lavkarbon betongelementer på skolen og i konstruksjoner under bakkenivå. Store deler av barnehagen er bygget i tre og det meste av bo- og behandlingssenteret benytter massivtre og annet treverk i stor grad.

Byggene har hatt fokus på demonterbarhet.

Treklang - Oksenøya senter med helse- og miljøkrav til materialer. Bærum Kommune

Areal og transport

Transportstrategien for Treklang – Oksenøya senter har tatt utgangspunkt i et ”omvendt transporthierarki” hvor gange, sykkel og kollektivtransport prioriteres.

Prosjektet har  hatt som intensjon å etablere et bilfritt område med god tilrettelegging for sykkel i henhold til FutureBuilts krav til sykkelvennlige bygg og anbefalinger til parkeringsdekning for bil. Det er vektlagt gode gang- og sykkelforbindelser internt i området som kobler seg på omkringliggende områder.

Energi

Miljøvennlig fjernvarme og -kjøling leveres med sjøvannsvarmepumper. Byggene er optimalisert med tanke på kompakthet, dagslys og arealeffektivitet. God tetthet og isolasjon sammen med energieffektive tekniske anlegg gir lavt energiforbruk. På taket av BBS og skolen monteres solceller som leverer fornybar og lokal energi. Solenergien lagres i en felles batteribank som distribuerer strøm til alle de tre formålsbyggene. Batteribanken bidrar til å fjerne toppene i energiforbruket.

Byggene er prosjektert i energiklasse A og bygges i henhold til passivhusstandarden.

Les: Metastudier viser signifikant miljøprestasjon med miljøledelsessertifiseringer.