Treklang-Breeam Outstanding/Futurebuilt prosjekt i Bærum

Foto: Treklang – Oksenøya senter Bærum kommune

Treklang på Fornebu i Bærum kommune har oppnådd BREEAM-NOR Outstanding og forbildeprosjekt klassifisering med Futurebuilt.

Treklang – Oksenøya senter er det første og største prosjektet til Bærum kommune hvor formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme tomt. Her etableres en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, 9’er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg og bo- og behandlingssenter med 150 beboerenheter.

Alle de tre byggene er planlagt som nesten-nullenergibygg (nZEB) og for sertifiseringen BREEAM-NOR «Outstanding». Byggene har utstrakt bruk av tre og lavkarbonbetong i bærekonstruksjonene, skriver Futurebuilt.

Et Breeam Outstanding bygg er definert som en internasjonal nyskaper og under en prosent av alle bygg kan i teorien oppnå denne ekstremt høye klassifikasjonen.

Korte fakta

Utbygger: Bærum kommune

Arkitekter: Lille Frøen og Arkitema Architects

Landskapsarkitekt: Østengen og Bergo Landskapsarkitekter

Entreprenør og miljørådgiver: Veidekke

Status: Ferdigstilt

Areal BTA: 37852 kvm
Areal BRA: 32287 kvm

Prosess

Prosjektet ble lyst ut som en pris- og designkonkurranse der byggene skulle tilfredsstille BREEAM-NOR «Excellent» og nesten nullenergi (nZEB), med opsjon på å heve byggene til BREEAM-NOR «Outstanding» og plussenergibygg (plusshus).

Tiltakshaver har gjennom konkurransegrunnlaget spesifisert ønskede funksjoner, spesifikke rom med tilhørende areal og luftmengder samt nærhetsdiagrammer.

Utvalgte miljøtiltak

Bymiljø og arkitektur

Ny skole, barnehage, flerbrukshall og bo- og behandlingssenter er utformet på en måte som vektlegger et godt totalgrep og naturlig sammenheng med omgivelsene. Arkitektonisk utforming, funksjonalitet og materialbruk skal stå seg over tid.

Det sentrale torget er anleggets hjerte. Dette er en viktig møteplass for folk i alle aldre og er her det god forbindelse til alle deler av anlegget.  Utearealene har rom for både rolige og aktive aktiviteter. Bo- og behandlingssenterets uteområde har en egen sansehage.

Torget på Treklang prosjektet i Bærum kommune.
Treklang Oksenøya senter i Bærum kommune er Breeam Outstanding og Futurebuilt prosjekt

Overvann håndteres primært i åpne løsninger med renner, fordrøynings- og infiltrasjonsmagasiner. Etter lokal fordrøyning på egen grunn, ledes vannet til våtområdet i Fornebuparken. Hele barnehagen og deler av bo- og behandlingssenteret har grønne tak.

Konstruksjoner og materialbruk

Prosjektet har benyttet «ekstrem-lavkarbonbetong» til all plasstøpt betong. I tillegg er det brukt lavkarbon betongelementer på skolen og i konstruksjoner under bakkenivå. Store deler av barnehagen er bygget i tre og det meste av bo- og behandlingssenteret benytter massivtre og annet treverk i stor grad.

Foto: Treklang formålsbygg i Bærum kommune. Fotograf: Tove Lauluten

Byggene har hatt fokus på demonterbarhet.

Areal og transport

Transportstrategien for Treklang – Oksenøya senter har tatt utgangspunkt i et ”omvendt transporthierarki” hvor gange, sykkel og kollektivtransport prioriteres.

Prosjektet har  hatt som intensjon å etablere et bilfritt område med god tilrettelegging for sykkel i henhold til FutureBuilts krav til sykkelvennlige bygg og anbefalinger til parkeringsdekning for bil. Det er vektlagt gode gang- og sykkelforbindelser internt i området som kobler seg på omkringliggende områder.

Treklang sykkelparkering. Fotograf: Tove Lauluten
Energi

Miljøvennlig fjernvarme og -kjøling leveres med sjøvannsvarmepumper. Byggene er optimalisert med tanke på kompakthet, dagslys og arealeffektivitet. God tetthet og isolasjon sammen med energieffektive tekniske anlegg gir lavt energiforbruk. På taket av BBS og skolen monteres solceller som leverer fornybar og lokal energi. Solenergien lagres i en felles batteribank som distribuerer strøm til alle de tre formålsbyggene. Batteribanken bidrar til å fjerne toppene i energiforbruket.

Byggene er prosjektert i energiklasse A og bygges i henhold til passivhusstandarden.

Foto: Treklang prosjekt med solceller på tak. Fotograf: Tove Lauluten

Les: Mangel på kunnskap hindrer bærekraftige bygg. Byarkitekt Stavanger.