Naturbaserte løsninger: Forhindre klimakriser og samfunnsutfordringer

Foto: SABIMA. Myra. Hva gjør naturmangfold.

Nature-based Solutions (NbS), eller løsninger basert på naturen, anerkjennes for sitt potensial til å håndtere biodiversitets- og klimakrisene, og i mindre grad, andre samfunnsmessige utfordringer. Imidlertid blir dette forholdet mellom natur og samfunn stadig viktigere ettersom tilgjengelige mat- og vannressurser, inntekt og menneskers helse i økende grad påvirkes av miljøendringer.

Utviklingen og fremtiden for forskning på naturbaserte løsninger for å møte samfunnsutfordringer.

Publisert i Nature.com 15.mars 2024. Utdrag oversatt til norsk.
Forskere:

Thomas DunlopDanial KhojastehEmmanuelle Cohen-ShachamWilliam GlamoreMilad HaghaniMatilda van den BoschDaniela RizziPeter Greve & Stefan Felder 

Forskerne viser de syv viktigste samfunnsutfordringene som NbS tar sikte på ifølge International Union for Conservation of Nature, for å identifisere de primære temaene i forskningslandskapet for Nature-based Solutions fra 1990 til 2021.

De evaluerer hvordan disse temaene, med hensyn til samfunnsutfordringene, har utviklet seg over tid, og hvor. Deres funn fremhever den manglende representasjonen av fire samfunnsutfordringer i forskningslandskapet: økonomisk og sosial utvikling, menneskers helse, matsikkerhet og vannsikkerhet.

Forskerne foreslår seks forskningsveier for å fremme bevisene for Nature-based Solutions innenfor disse samfunnsutfordringene, og presenterer muligheter for fremtidige forskningsprogrammer for å prioritere samfunnets, miljøets og økonomiens behov.

Definisjon av Nature-based Solutions

Nature-based Solutions (NbS) er definert som tiltak for å beskytte, bærekraftig forvalte og gjenopprette naturlige og modifiserte økosystemer, som effektivt og tilpasningsdyktig adresserer samfunnsutfordringer, samtidig som de gir menneskelig velvære og biodiversitetsfordeler (grunnlaget for UNEA-5-definisjonen).

Historisk sett har konsepter innenfor NbS-paraplyen fokusert på forvaltning av naturressurser og forbedring av økosystemfunksjonen for å redusere habitatødeleggelse og øke tilbudet av økosystemtjenester.

Nyere forskning har imidlertid vist at NbS har en rolle i å svare på klimakrisen ved å redusere karbonutslipp, redusere risikoen for katastrofer knyttet til klima-induserte farer og reversere biodiversitetstap.

Syv samfunnsutfordringer naturbaserte løsninger kan håndtere

NbS vurderes nå formelt for sitt potensial til å håndtere en rekke samfunnsutfordringer utover klimatilpasning og -reduksjon og reversering av biodiversitetstap.

De syv samfunnsutfordringene som NbS kan adressere ifølge International Union for Conservation of Nature (IUCN) er:

  1. Klimatilpasning og -reduksjon
  2. Reduksjon av risiko for katastrofer
  3. Økonomisk og sosial utvikling
  4. Menneskers helse
  5. Matsikkerhet
  6. Vannsikkerhet
  7. Reversering av miljøødeleggelse og tap av biodiversitet

Disse samfunnsutfordringene fremhever det mangfoldige potensialet til NbS, som inkluderer støtte til økonomiske levebrød gjennom bærekraftig fiske, skape anstendig arbeid for lokalsamfunn med økoturisme, samtidig som de gir ekstra landbruksavlinger, legge til rette for sosialt velvære og menneskers helse og bygge motstandskraft mot matsikkerhet og vannsikkerhet. Denne sammenhengende forbindelsen mellom natur og samfunn er identifisert som kritisk for å takle globale kriser, der en enkelt NbS-intervensjon kan bidra til å adressere flere utviklingsmål samtidig som sammensmeltingen av globale kriser truer samfunnets eksistens.’

Regnskogfondet. Selvlysende sopp.

Foto: Regnskogfondet. Selvlysende sopp i regnskogen.

Vitenskapelig bevis på NbS-fordeler kan gi teknisk forsikring til investorer, samtidig som de utnytter støtten fra publikum og bredere bransjer midt i de fremvoksende klima- og biodiversitetskrisene. Eksisterende bevis har ført til økt forskningsfinansiering for NbS over en rekke samfunnskontekster siden 2011. Selv om NbS fremdeles er underfinansiert med tanke på krisene knyttet til arters utryddelse og landdegradering, har NbS-forsknings- og innovasjonsprosjekter sett betydelige investeringer siden 2015. Dette sammenfaller med utgivelsen av FNs bærekraftsmål og forhandlingene om Parisavtalen, der mange land nå spesifiserer NbS i oppdaterte klimaforpliktelser og nasjonalt bestemte bidrag. Denne økte finansieringen har ført til et betydelig antall vitenskapelige artikler de siste tre tiårene, som kan dra nytte av systematisk og stor-skala kartlegging for å identifisere forskningstrender.

Tidligere NbS-studier har brukt en kombinasjon av automatiserte maskinlæringsalgoritmer og skrivebordsvurderinger for å undersøke NbS-forskningslandskapet for spesifikke globale problemer, inkludert hydrometeorologisk risiko, sosial rettferdighet og menneskelig velvære på tvers av ulike kontekster og landskap. Imidlertid har få gjennomganger fokusert på hele NbS-forskningslandskapet, spesielt de samfunnsutfordringene som NbS kan adressere.

I denne studien ble det gjennomført en systematisk analyse for å identifisere de primære temaene i NbS-forskningslandskapet og evaluere hvordan disse temaene med hensyn til de samfunnsutfordringene har utviklet seg over tid og sted.

Disse forskere sin analyse fokuserer på syv samfunnsutfordringer som NbS-intervensjoner adresserer. Disse nå veletablerte kategoriene er identifisert og vedtatt av IUCN-samfunnet som de største utfordringene NbS kan adressere for å gagne miljøet og samfunnet.

De tilordnet disse utfordringene til individuelle forskningsklynger for å forstå hvordan NbS-forskning til dags dato har rettet seg mot globale problemer. De relaterte den geografiske distribusjonen av NbS-forskning til globale sårbarhetsindekser for å identifisere regioner der forskningsinnsatsene på NbS og samfunnsutfordringer bør prioriteres.

Til slutt foreslår de seks forskningsveier for å fremme NbS-forskning som kan adressere de pågående samfunnsutfordringene og dermed bidra til å prioritere og belyse samfunnets, miljøets og økonomiens behov.

Resultater Landskapet for forskning på naturens baserte løsninger

En systematisk analyse av eksisterende forskning på NbS indikerer at 14 av de 17 identifiserte forskningsklyngene som er presentert, har blitt relatert til forskning fokusert på klimaendringer og tap av biodiversitet.

Illustrasjon Naturbaserte løsninger for samfunnsutfordringer

 

Illustrasjon:

a) 17 forskningsklynger med årlige og kumulative sitat-trender (grønne stolper) og tilordnede samfunnsutfordringer (IUCN-ikoner). Klyngene er justert med perioder for bevaring (rosa, brun og blå paneler) og en økning i store europeiske forskningsfinansieringsprogrammer i 2015 (stiplet svart linje).
b) Andelen samfunnsutfordringer som er utbredt over alle 17 klynger i 4-års perioder fra 1990 til 2021 og som oppsto i løpet av perioden for ‘Mennesker og natur’ bevaring (sirklet med stiplet svart linje).

På den annen side har vitenskapelige publikasjoner om samfunnsutfordringene økonomisk og sosial utvikling, menneskers helse, matsikkerhet og vannsikkerhet, blitt blandet innenfor eksisterende forskningsklynger. Faktisk dannet disse fire samfunnsutfordringene bare den primære gjenstand for undersøkelse i én identifisert forskningsklynge. Som sådan anses disse fire samfunnsutfordringene for å være underundersøkte sammenlignet med de bredere forskningsklyngene.

Read the full article in Nature.com The evolution and future of research on Nature-based Solutions to address societal challenges | Communications Earth & Environment

Les bærekraft KPIer for Eiendomsforvaltere, -utviklere og -leverandører. Anbefaling Grønn Byggallianse.