Nedre Sem Låve Asker. Futurebuilt innovasjon

Ved Semsvannet i Asker er en 130 år gammel låve gitt nytt liv. Den gamle låven er demontert, siden gjenoppbygget til et nytt og moderne anlegg med arbeidssenter, gårdsbutikk og omsorgsboliger.

Futurebuilt innovative kriterier

I tillegg til å være en av de første til å teste ut FutureBuilts sirkularitetsindeks, har den nye låven på Nedre Sem også vært pilot for FutureBuilts kriterier for plast i bygg, med mål om minst mulig bruk av plast. Byggeplassen var tilnærmet 90% utslippsfri, og bygget har mål om nær-null-energi standard, blant annet gjennom en godt isolert bygningskropp, geotermiske energibrønner og solceller på tak.  Som bærende konstruksjon er det benyttet massivtreelementer, og kjeller består av ekstrem lavkarbonbetong med resirkulert betong som tilslag.

Nedre Sem låve er innovativt gjennom summen av prosjektets forbildeegenskaper. Prosjektet hadde mål om 50 prosent sirkularitet gjennom ombruk og re-design av materialer fra eksisterende låve og andre bygg, samt prosjektering for ombruk av bygningsdeler i framtid. Det har også vært et mål om 100 prosent ombrukte materialer i uteområdene. Prosjektet har vært blant de første til å ta i bruk FutureBuilts sirkularitetsindeks.

Nedre Sem Låve i Asker FuturebuiltFoto: Futurebuilt

Naturmangfold, naturbaserte løsninger og overvann

Asker kommune er utbygger og prosjektet har hatt som mål å bidra til betydelig økt lokalt naturmangfold. I byggefasen var det stort fokus på å ivareta landskapsvernområdet på best mulig måte. Nedenfor er de viktigste tiltakene oppsummert:

 • Kartlegging av naturmangfold og fremmede arter
 • Låven er plassert pål tidligere utbygget areal
 • Opprinnelig grønnsaks- og bærhage gjenoppbygges
 • Tiltaksplansom sikrer kontroll på fremmede arter
 • Innhenting av lokale frø/vekster for revegetering
 • Toppjorden fra tomten ombrukes
 • Omkringliggende trær ble beskyttet med anleggsgjerder i anleggsperioden
 • Det ble utarbeidet en landskapsplanen som inkluderer minst 30 % vegetert areal,  natureng og plantefelt som inkluderer minst 30 arter med høy verdi for lokalt naturmangfold.
 • Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som bidro til innspill til planlegging av hagen slik at kulturarv og historie fra området ble godt ivaretatt
 • Lokal produksjon av kompost til bruk i dyrking på tomten
 • Regnvann samles lokalt for bruk i vanning
 • Forvaltningsplan sikrer langsiktig bevaring av naturmangfold

Etter prinsipper fra tretrinnsstrategien og naturbaserte løsninger skal overvann i størst mulig grad håndteres på tomten. Det er utarbeidet en rapport som dokumenterer grunnforhold, flomveier, nedbør og avrenning som grunnlag for strategi for overvannshåndtering. Landskapsplanen viser hvordan takvannet skal samles opp og brukes til vanning på plantefelt/dyrkningsareal.

Landskapsplan Nedre Sem Låve. Sweco

Samspillsentreprise og etiske handel

Entreprisen er gjennomført som en samspillentreprise som gjør at Asker kommune har hatt fullt innsyn i alle innkjøp og kunne påvirke valg av leverandører og materialer. Prosjektet har fulgt Asker kommunes retningslinjer for etisk handel og materialer er sjekket iht. krav fra Svanemerket – ILO konvensjoner.

Kilder og korte fakta

https://www.futurebuilt.no/Forbildeprosjekter#!/Forbildeprosjekter/Nedre-Sem-laave

Ferdigstilt: April 2024

Utbygger: Asker kommune Låven Nedre Sem | Asker kommune

Type prosjekt: Ombruk / rehabilitering / transformasjon Funksjon/bygningstype: Arbeidssenter, gårdsbutikk, omsorgsboliger BRA: 2000 kvm ARK: Ola Roald Arkitektur LARK: Sweco ISO14001 sertifisert miljøledelsessystem Entreprenør, prosjekt- og prosjekteringsleder: Veidekke ISO14001 sertifisert miljøledelsessystem Nedre Sem låve (veidekke.no) Miljørådgiver: Asplan Viak ISO|4001 sertifisert miljøledelsessystem Samfunnsansvar – Asplan Viak

 

Les også: Metastudie viser positiv miljøprestasjon ISO14001