GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Spor X er et av Nordens mest bærekraftige kontorbygg

Foto. Spor-X i Drammen. Fotograf: Thomas Mellbye / Zinc

Dette er et innlegg fra DARK Arkitekter.  Greenbuilt har forhåndskvalifisert miljødokumentasjonen.

Prosjektet i Drammen er utviklet av Vestaksen Eiendom AS, i nært samarbeid med Betonmast Buskerud-Vestfold, Degree of Freedom, Rambøll m Zinc interiørarkitekter og Dark arkitekter, og er et resultat av målrettet miljøfokus og høyt ambisjonsnivå med hensyn til bærekraft og innovasjon innen trebyggeri.

Spor X er sertifisert BREEAM-NOR Outstanding som er høyeste klassifisering.
Prosjektet ble også nominert i kategorien «Årets BREEAM-NOR nybygg» i BREEAM-konferansen 2024.

Innovativ og spennende trebruk

Spor X er det nyeste prosjektet som er realisert i forbindelse med en større utvikling av området ved og rundt Drammen Stasjon.

Bygget rager hele 10 etasjer over bakken, innehar ca. 6800 kvm. og har et konstruktivt bæresystem utelukkende utført i treverk fra bakkeplan og opp.

Artikkelen fortsetter etter foto.

Spor-X i Drammen. Dark Arkitekter

Fotograf: Thomas Mellbye / Zinc

Konstruksjonssystemet består av en søyle- og bjelkekonstruksjon i limtre, med gjennomgående søyler og doble dragere, og med avstivende massivtreskiver i fasade, dekker og trappe- og heiskjerner.

Flere bygningsmessige detaljer slik som trapper og tekniske innkassinger er også utført i massivtre.

Artikkelen fortsetter etter foto.

Spor-X Drammen. Dark arkitekter

Fotograf: Thomas Mellbye / Zinc

Høy arkitektonisk kvalitet

Det arkitektoniske hovedgrepet består av en dobbelhøy, transparent og utadrettet base som bærer en todelt bygningskropp med en glassforbindelse mellom.

Den utadrettede basen og glassforbindelsen knytter hovedvolumene sammen, og i kontoretasjene oppover er det her plassert felles og sosiale funksjoner.

Byggets hovedvolumer har varierte høyder som gir en oppdelt og vertikal silhuett som spiller på lag med geometrien til de øvrige nybyggene langs den nye bygaten Dr. Hansteins gate..

Nedtrappingen av hovedvolumene muliggjør også takterrasser der adkomst og overhøyde for heis inngår i bygningskroppens hovedgeometri, uten behov for separate takoppbygg.

Artikkelen fortsetter etter foto

Spor-X Drammen. DARK Arkitekter

Fotograf: Thomas Mellbye / Zinc

Byggets arkitektoniske visjon har vært å synliggjøre mest mulig eksponert treverk interiørt, og at treverket med sitt konstruktive system skal spille hovedrollen i arkitekturen.

Byggets base, som inneholder restaurant, co-workarealer og møterom, har utstrakt bruk av dobbelthøye arealer. Dette gir varierte romforløp, og knyter plan 1 og 2 sammen visuelt, så vel som fysisk med interntrapper.

Artikkelen fortsetter etter foto.

Spor-X. Dark Arkitekter.

Fotograf: Thomas Mellbye / Zinc

Himlingen i den utadrettede basen er oppgradert spilehimling i furu, som følger limtredragernes konstruktive form og danner en kontinuerlig «bølge» i tre gjennom arealene.

I kontorlokalene er det ikke benyttet nedsenkede himlinger. I stedet ligger tekniske installasjoner åpent, og føres gjennom utsparinger i trekonstruksjonen. Dette gjør at undersiden på massivtredekkene kan eksponeres, samtidig som det gir kontorplassene en høyere opplevd romhøyde.

Det er direktemonterte treullitt-plater under massivtredekkene som ivaretar god romakustikk.

Kombinasjonen av det eksponerte treverket og de tekniske føringene gir en spennende romlig kontrast mellom det tekniske og det naturlige.

Bærekraftig og ressurseffektivt byggeri

Bygget har hatt en gjennomgående bærekraftstankegang fra prosjektoppstart til ferdig bygg.

SporX er sertifisert til BREEAM Outstanding med en endelig score på 92, der 85 er kravet.

Det nevnes også at bygget ble nominert til Byggenæringens klimapris 2021 som eneste byggeprosjekt.

Forenklet kan en dele de bærekraftige aspektene inn i tre hovedkategorier:

Materialvalg; Bygget er oppført i treverk fra skogene rundt Drammen. Limtreet er produsert og foredlet på fabrikken til Splitkon i Åmot som ligger en halvtimes kjøretur oppover langs Drammenselva fra Spor X, og er derfor både svært kortreist og lokalt.

Fotograf: Einar Aslaksen/ Pudder Agency

I prosjekteringen av Spor X har man hele veien etterstrebet å maksimere bruken av tre, og minimere bruken av mindre bærekraftige materialer. Der det ikke har vært mulig å bruke tre har en gjort bevisste valg rundt detaljeringen mtp bærekraft. For eksempel i gulvet i plan 1 der det har vært behov for en mer robust bygulvoverflate har man benyttet en betongstøp med resirkulert tilslag – knust glass levert av Norsk gjenvinning.

Artikkelen fortsetter etter foto.

Fotograf: Einar Aslaksen/ Pudder Agency

Grønn mobilitet; Det andre aspektet som er viktig å nevne er det kompromissløse fokuset på grønn mobilitet. Bygget er sentralt plassert rett ved Drammen stasjon som er et viktig knutepunkt i regionen, som gjør prosjektet svært tilgjengelig ved hjelp av kollektivtransport.

I prosjektet er det ikke etablert en eneste parkeringsplass for bil. I stedet er det implementert et raust sykkelparkeringsanlegg med tilhørende støttefunksjoner, som vask, vedlikeholdssone og garderobeanlegg.

Sykkelparkeringen ligger i kjelleretasjen med en dedikert sykkelheis koblet direkte på sykkelveien utenfor bygget.

Fleksibilitet; Det tredje hovedaspektet er at bygget er designet rundt en gjennomgående fleksibilitetstankegang.

I kontoretasjene der det er åpen teknikk er alt plassert innenfor et strengt grid slik at en med letthet kan endre planløsning på de forskjellige etasjene uten omfattende ombygginger. Dette fører til at bygget er tilpasningsdyktig og med letthet kan ta innover seg fremtidens krav til arbeidsplassen.

Artikkelen fortsetter etter foto

Fotograf: Einar Aslaksen/ Pudder Agency

Det er også lagt opp til ustrakt sambruk på møteromsfunksjoner slik at arealer blir brukt mest mulig effektivt.

Kompetanseheving og digital tvilling

Kompetanseutvikling hos involverte aktører Entreprenør og prosjekteringsgruppen har hatt svært høye krav til BIM for å realisere bygget med dets tilhørende høye ambisjoner.

Det ble utarbeidet en tverrfaglig Digital Tvilling før bygget ble oppført. Dette fører til at en har full kontroll på helheten, reduserer byggefeil, og forkorter byggetid. Som oppfølging under bygging har bygget på det meste blitt scannet med punktskyteknologi flere ganger i uken hvor det har blitt kontrollert at det er 100 % samsvar mellom kart og terreng.

Byggets fremtidsrettede gjennomføringsmetode sikret høy presisjon i alle ledd og har hevet kompetansen til de prosjekterende, samt de utførende.

Bidratt til leverandørutvikling

Prosjektet har møtt på flere større utfordringer underveis, og har søkt å løse disse på nye innovative måter for å sikre at ambisjonsnivået blir nådd.

Systemgulv

Et konkret eksempel er kreativ bruk av systemgulvet fra leverandøren Granab. Ved hjelp av systemet har en klart å sikre trinnlyd, ensidig brannbeskyttelse av KLT-dekker og en betydelig andel teknikk i forbindelse med gulvoppbyggingen. Løsningen muliggjør eksponerte tredekker i himling, som ytterligere forsterker opplevelsen av å være i et trebygg.

Fotograf: Einar Aslaksen/ Pudder Agency

Dekkekonstruksjon

Hele dekkekonstruksjonen består kun av KLT-dekker og systemgulvet med 1. platelag, uten tilleggskomponenter som sprinkling, påstøp, pukk eller flerlagsoppbygging med ubrennbare materialer.

Systematisk gridsystem for vann- el- og dataoverføringer

Sammen med et systematisk gridsystem for vann-, el- og dataføringer kan det gjøres omfattende tilpasninger av arealene ved å etablere og lukke åpninger med kun enkelt håndverktøy.

Prefabrikert konstruksjon

Alle komponenter i konstruksjonen er prefabrikert, og gir minimal avfallsproduksjon og er i stor grad demonterbart for resirkulering/ ombruk.

Lydmålinger langt innenfor krav

Etter gjennomførte lydmålinger er det dokumentert resultater langt innenfor krav og hva som var forventet i ferdig bygg.

Erfaringene herfra benyttes nå konkret i nye prosjekter både hos entreprenør, rådgivere og leverandør.

Revolusjonerende innovasjon med brannvegg i massivtre

Det mest revolusjonerende eksempelet på innovasjon og leverandørutvikling i prosjektet er utviklingen av løsningen som muliggjør at en brannvegg kan bygges i massivtre.

Fotograf: Einar Aslaksen/ Pudder Agency

Som følge av at SporX er plassert i eiendomsgrense, er det påkrevd at bygget skal ivareta brannsikringen mot nabo. I praksis betyr det en vegg med REIM120 krav. I de fleste prosjekter ville det vært ensbetydende med at nevnte vegg måtte bygges i betong i hele byggets høyde, men dette var ikke i tråd med prosjektgruppens overordnede mål om å bygge et trebygg med bærekraft i fokus.

I prosjektet ble funksjonskravet utfordret opp mot forskningsmiljøet for brannteknikk ved NTNU, SINTEF og RISE.

Gjennom forskningsprosjektet FRIC, som blant annet har som mål til å oppmuntre til evidensbasert dokumentasjon av branntekniske løsninger, ble det igangsatt en fullskala branntest av isolert massivtreskive utført som brannvegg REIM120.

Testveggen bestod av den bærende massivtreveggen, med det utenpåliggede isolasjonssystemet Rockwool RedAir, i kombinasjon med ubrennbare fasadeplater fra Cembrit.

Leverandørene Splitkon og Rockwool var sentrale i oppbyggingen og finansieringen av testen. Testen ble utført ved brannlaboratoriet hos RISE i Trondheim og isolasjonssystemet bestod testen.

Som følge av testen er løsningen kommersialisert ved at Rockwool har utarbeidet en egen montasjeanvisning for RedAir vegg med 120 min. på grunnlag av den eksakte oppbyggingen av testveggen som ble benyttet. Dette produktet var tidligere tiltenkt utelukkende som et isolasjonprodukt, men som følge av den gjennomførte testen har den fått utvidet bruk og kan beviselig motstå en 120 min. standarisert brann.

En rapport vil også utarbeides i samarbeid med Sintef for å tilgjengeliggjøre kunnskapen rundt løsningen til hele bransjen. Gjennom prosjektet har vi bidratt til en ny bruk av et leverandørprodukt, som kan fremme bruken av tre, på steder det tidligere var utenkelig.

Fremtidens tette og bærekraftige by kan nå kanskje bygges i tre?

Greenbuilt har ikke bidratt til dette innholdet og har ikke ansvar for innholdet.

DARK Arkitekter og Design Group er Miljøfyrtårn sertifisert bedrifter.

KONTAKT DARK Arkitekter Hjemmeside.

KONTAKT: Zinc interiørarkitekter

Les også: Metastudier viser positive resultater med miljøsertifisert ledelsessystem tilsvarende Miljøfyrtårn.