26 takelement Blå Tak – Lett-Tak

Blå tak er et bærekraftig alternativ som kan bidra til å forbedre vårt bymiljø og utnytte ressursene mer effektivt.

Blå tak bidrar til å redusere belastningen på byens avløpssystemer ved å forsinke regnvannet, redusere oversvømmelsesrisiko og forbedre vannkvaliteten.

Regnvannshåndtering

Blå tak bidrar til å redusere belastningen på byens avløpssystemer ved å begrense mengden regnvann som går direkte i avløpet. Det monteres en restriktor i sluket, slik at vannet magasineres på taket en stund før det renner sakte ut. Dette forebygger oversvømmelser og avrenning av forurensninger i nærliggende vannkilder, og kan forbedre vannkvaliteten og beskytte økosystemene. Samtidig reduseres behovet for oppgraderinger og utvidelser av avløpssystemet, noe som sparer kostnader for kommunen og samfunnet.

Vannressursbevaring

Ved å fange og bruke regnvannet kan blå tak bidra til å bevare vannressursene. I stedet for å bli avledet, kan regnvannet samles opp og brukes senere til vanning av planter, toalettspyling eller andre ikke-drikkevannsformål. Dette bidrar til å redusere vannforbruket og avlaste det offentlige vannforsyningssystemet.

Energieffektivitet

Blå tak kan også bidra til å forbedre bygningens energieffektivitet. Vann er med på å redusere varmeabsorpsjonen, og kan bidra til å redusere kjølebehovet om sommeren. Dette kan resultere i lavere energikostnader og redusert bruk av klimaanlegg.

Biologisk mangfold og estetisk appell

I kombinasjon med beplantning, blir det et blågrønt tak som skaper et grønt og naturlig utseende. Blågrønne tak gir et utvalg av mikrohabitater og tilbyr næring og ly for ulike insekter, som i sin tur kan bidra til å opprettholde et komplekst økosystem. I tillegg til de miljømessige og funksjonelle fordelene kan blå tak tilføre estetisk appell til bygninger og byområder.

Miljødokumentasjon Lett-tak

ISO14001 – sertifisert miljøledelsessystem