Asko Oslofjord – Breeam Outstanding

Miljø og energi har stått sentralt under planlegging og bygging av ASKOs nye helautomatiserte plukklager i Sande.

Regionlageret, som er på cirka 44 500 kvm og med et fotavtrykk på 27 700 kvm hadde en målsetning om å være det første lagerbygget i norden som oppnår BREEAM Outstanding – og denne målsetningen ble innfridd.

Korte fakta

Sted: Hanekleiva 76, Sande Byggtype: Industribygg Prosjekttype: Nybygg  Bruttoareal: 44.536 kvadratmeter Byggherre: Oslo Pensjonsforsikring AS Entrepriseform: Delte entrepriser  Ferdigstilt 23.06.2022 ARK: Arkitektgruppen Drammen LARK: Rambøll Norge
Miljøsertifisering: Breeam-Nor Outstanding nivå– det nest høyeste nivå for miljøsertifiseringen av byggeprosjekt. Det krever at miljøtiltak over minimum myndighetsnivå er valgt på ni områder; materialer, energi, ledelse, helse- og innemiljø, økologi- og landskap, vann, forurensning, transport og avfall. En uavhengig revisor kontrollerer tiltakene før og etter at bygget er oppført.

Vesentlige miljøtiltak er:

BREEAM-NOR standarden stiller krav til god planlegging, analyser og gjennomføring innen 9 ulike områder. De bærekraftige tiltakene i lagerbygget og kontorlokalene handler om flere ulike ting: Blant annet om avfallshåndtering i byggeperioden, gjenvinning av varmeproduksjonen i kjølelageret til resten av bygningsmassen, bærekraftige materialvalg – eksempelvis bruk av lavkarbonbetong – minimering av støv- og støybelastninger og behovsstyrt ventilasjon. Egenproduksjon av energi er også en viktig faktor.

Arealbruk og økologi:
Biologisk mangfold og lokalt artsmangfold, sedumtak og «humlehotell». Takflatene er dekket av 5600 kvm sedumplanter.

ASKOs ambisjoner å være klimanøytrale og bærekraftige, og vil derfor at miljøpåvirkningen fra deres virksomhet skal være så liten som mulig. Derfor valgte selskapet en tomt som hverken var dyrket eller på dyrkbar mark. ASKO OSLOFJORD skulle bygges på en fast grunn / bergtomt, og opparbeidingen av tomten var et krevende arbeid. Blant annet ble 300.000 kubikkmeter fjell sprengt ut og gjenbrukt til planering av tomta. I tillegg er det kjørt bort 500.000 faste løsmasser til deponi. Tomten ble rensket ned til fjellet, steinmasser ble fylt på og komprimert for at bygget skulle stå støtt.

Det bevisste valget av tomt på en fjellgrunn som ikke beslaglegger verdifull matjord ble spesielt verdsatt av foreningen Vestfold Jordvern, som tildelte ASKO OSLOFJORD Årets Jordvernpris 2020.

Ledelse:
Tilrettelegging for god drift, entreprenørenes «orden i sysakene», LCC-beregninger og levetidskostnader, og byggeveileder for brukere og driftsteknikere,

Helse og innemiljø:
Lys, temperatur, akustikk og luftkvalitet, brukerkontroll/styring, samt redusere forurensning i inneluft.

Energi:
Energieffektivitet, måling, energieffektivt utstyr, energiforsyning med solceller og lagring/gjenbruk av overskuddsvarme. 13 200 kvadratmeter av bygget er dekket med solcellepaneler og solcellepanelet forsyner bygget med 1,6 – 2 gigawatt timer per år, noe som utgjør cirka 20 prosent av forbruket som kreves til drift av kjølemaskinene og automasjonsanlegget. Den resterende energien som trengs for å drifte bygget hentes fra ASKOs vindkraftanlegg i Rogaland og på Lista,

Transport
Tilrettelegging og sikkerhet for gående og syklister, varelevering og manøvrering på tomten,

Vann:
Reduksjon av vannforbruk med drikkevannskvalitet, vannmåler og lekkasjedeteksjon, håndtering av overvann

Materialer:
Reduksjon og minimalisering av mulige miljøgifter, livsløpsvurderinger, levetid, robusthet og ansvarlig innkjøp,

Avfall:
Avfallshåndtering i byggefasen og tilrettelegging for god avfallshåndtering i drift,

Forurensning:
Redusere og kontrollere lokale utslipp, CO2 som kuldebærer, NOx, redusere støy og lysforurensning, minimere mulighet for flom).

Leverandører med anerkjent miljødokumentasjon ….kommer
Kontakt oss

Meld deg på Nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert!

  • Publisere din anerkjente miljøløsning i våre digitale kanaler
  • Finn beskrivelser av anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyene.
  • Pressemeldinger, intervju, prosjektbeskrivelser med kompetent journalist fra byggenæringen.
  • Miljøledelse konsultent

Telefon: +47 47847774

E-post:  post@greenbuilt.no

logo Greenbuilt

Hvorfor velge miljøsertifiserte bygg?

Byggenæringen står for 40% klimagassutslipp, miljøgifter, energibruk og avfall i verden med stort potensial for å nå ni av FNs 17 bærekraftsmål. Miljøsertifiseringer er gode hjelpemiddel for å dokumentere og kontrollere troverdige helse- og miljøforbedringer i livsløpet til bygget.