Barnehage Futurebuilt – Fjell Barnehage, Drammen

KORTE FAKTA

 • Sted: Fjellsveien 5, Drammen
 • Prosjekttype: Barnehage nybygg/tilbygg
 • Miljødokumentasjon: Futurebuilt
 • Byggeperiode: Ferdigstilt 2010
 • Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 450 millioner kroner
 • Bruttoareal:  830 kvadratmeter
 • Utbygger: Drammen Eiendom KF
 • Prosjektledelse: Siv-Ing. Trond Thorvaldsen AF
 • Rådgivere: SINTEF Byggforsk, EM teknikk AS, Treteknisk institutt (massivtre)
 • Hovedentreprenør: Holtefjell Entreprenør AS
 • Arkitekt: Code Arkitektur AS – Hindhamar Landskapsarkitekter AS

I 2010 åpnet Fjell barnehage som et av de første ferdigstilte forbildeprosjektene i FutureBuilt. Passivhusbarnehagen har varmepumpe og energibrønner fra grunn. Den er bygd i massivtre, som er et robust og presist sandwich-byggesystem med stor grad av prefabrikasjon.

Prosess

Fjell barnehage ble gjennomført som totalentreprise. En konkurranse med forhandling og forslag om løsning har bidratt til at entreprenør og arkitekt har følt et eierskap for løsningen gjennom hele prosessen. Passivhus skulle prises som opsjon. Dette, supplert med tydelige krav om forventet miljøprofil og energibruk fra byggherre var den viktigste suksessfaktor for prosjektet.

Økonomi og finansiering

Barnehagen ble ferdigstilt i 2010. Med et bruttoareal på 830 m² var entreprisekostnadene på MNOK 21,3 inkl. mva og utomhuskostnader.

Drammen kommune KF regnet en kostnadsøkning på omkring 5 prosent for miljøtiltak i sine første passivhusprosjekter, Marienlyst skole og Fjell barnehage. I senere prosjekter har kostnadene blitt betydelig lavere. For Konnerud skole, som ble bygget i 2014, var merkostnaden beregnet til 2 prosent. Massivtre har ikke vært fordyrende for prosjektet. Tvert imot så regnet byggherren økonomi som en grunn til å velge massivtre. Viktige betraktninger var også at massivtre ville være tilnærmet vedlikeholdsfritt og ville gi god forutsigbarhet i byggeperioden.

Erfaringer

Bruken av klimagassregnskap har gitt ny kunnskap og bevissthet hos byggherren om klimagassutslipp og forholdet mellom energi, transport og materialer. Erfaringene har ikke umiddelbart ført til at det settes krav til lave klimagassutslipp i anbudsfasen utenom pilotprosjektene.

Det var få EPDer på markedet da Fjell barnehage ble bygget i 2010, og byggherren påpekte at flere produsenter må bruke systemet for at det skal bli enklere å stille miljøkrav i prosjekter.

Konstruksjoner og materialbruk

Drammen Eiendom KF har brukt deltagelsen i Futurebuilt til å teste nye materialer. Blant de nye materialene som ble testet er massivtre, naturgummi og sedumtak. Lave klimagassutslipp og godt inneklima har vært avgjørende for valg av materialer.

Fjell barnehage var det første massivtreprosjektet den kommunale byggherren gjennomførte. Prefabrikkerte massivtreelementer er brukt i vegger og tak som et robust og presist sandwichbyggesystem. Elementene er isolert med mineralull og ivaretar horisontal og vertikal bæring over terreng. De fungerer også som kledning i ytterveggene. Innvendig er alle bærende elementer synlige. Det gir solide flater som tåler røff bruk over lang tid. De eksponerte treflatene har også en gunstig effekt på inneklimaet ved at de utjevner luftfuktigheten. All overflatebehandling inne og ute er utført med diffusjonsåpne produkter. Det bidrar til en mer stabil og behagelig inneluft. Både overflatebehandlinger og massivtre er valgt med tanke på lave emisjoner.

Tre har et klimagassutslipp nær null, da materialet i seg selv er klimanøytralt og det kun er produksjon og transport som vil gi utslipp. Ved å velge massivtre som byggesystem var det forventet å komme ut med et vesentlig bedre klimagassregnskap enn normalt. Imidlertid viser klimagassregnskapet for ytterveggene for Fjell barnehage det motsatte. Ytterveggen i massivtre kommer faktisk dårligere ut enn det som er regnet som normal praksis (i dette tilfellet en stendervegg med vertikal bæring i stål, mineralullisolasjon og alminnelige bygningsplater (se detaljert beskrivelse i klimagassregnskapet under Mer informasjon).

Årsaken til økningen er at selv om selve massivtresjiktet har meget lave utslipp, så har de andre delene av sandwich-konstruksjonen høye utslipp, særlig trykkfast isolasjon og aluminiumsrammen. Når det gjelder innerveggene kommer massivtreveggene langt bedre ut. Hele innerveggposten i barnehagen kommer 35 prosent bedre ut enn referansebygget. Dette er naturlig siden innerveggene er mindre kompliserte og ikke har det samme behovet for ekstra sjikt med høye utslipp. Lærdommen fra dette regnskapet er ikke at massivtre ikke er et godt klimavalg, men at alle sjikt må tas med i vurderingen når en prosjekterer en bygningsdel med mål om lavt klimagassutslipp.

Byggherren forteller om en overordnet positiv erfaring med massivtre. De regner materialet som godt egnet for barnehager, fordi det er robust og har gode inneklimaegenskaper. De hadde ingen problemer med dokumentasjon i forhold til brann- og lydkrav, men barnehagen er en relativt enkel konstruksjon med bare en etasje og korte rømningsveier. Akustikken ble løst med akustiske plater på deler av veggene og himlingen. Ved å la platene danne mønstre på veggene klarte arkitekten å bruke de som et estetisk element i bygget.

Gummigulv:
Drammen kommune KF har brukt naturgummi i gulv i flere prosjekter og har gode erfaringer med dette. Fordelen med materialet er at det er et naturmateriale med lite emisjoner. Ulempen er at gummi ikke kan brukes i våtrom. Det gir et praktisk problem for renhold da våtrom og øvrige gulv ikke kan behandles på samme måte. Les mer hos Futurebuilt her.

Les også om Hollenderkvartalet boligprosjektet i Oslo, som er Breeam sertifiserit, her.

Les også om Sydskogen skole i Røyken kommune som er Svanemerket.

Mal for kostnadsfri publisering av ditt miljøambisiøse prosjekt finner du her.

KONTAKT OSS GJERNE

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no