Plusshus – Futurebuilt definisjon 2018

Hva er plusshus?

Definisjon basert på at «Et hus som produserer mer energi enn det forbruker».«FutureBuilt Plusshus» defineres som følger:

Energibruk relatert til drift av bygningen skal over året minst kompenseres gjennom produksjon av
fornybar energi. For å regnes som plusshus, må det produseres overskuddsenergi på 2 kWh/m2 BRA pr år.

Enhet for energibruk- og produksjon regnes i vektet levert energi i kWh/år (se spesifikasjon i notat).
Energibruk til drift omfatter alle energiposter gitt i NS 3031:2014.

Fornybar elektrisitet skal produseres lokalt, dvs. være integrert i bygningsmassen eller på
tomta/eiendommen, men energivarer som benyttes til produksjon av fornybar energi på stedet kan være produsert annensteds (f.eks. biobrensel). Termisk fornybar energiproduksjon kan skje på eller utenfor tomta1
. Fornybar elektrisitet som er produsert på tomta og som leveres inn på nettet, kommer til fratrekk i energiregnskapet med samme «verdi» som import av elektrisitet fra nettet, dvs. 1 kWh
eksportert til nettet = 1 kWh importert fra nettet. Eksport av fornybar varme kan også krediteres
energiregnskapet, men begrenset slik at «inntektsført» eksportert fornybar varme over året ikke kan
overstige årlig importert varme.

Netto energibehov og levert energi skal beregnes og dokumenteres iht. NS 3031:2014 og NS 3700:2013 eller NS 3701:2012.

Det skal utføres energiberegninger med et anerkjent dynamisk simuleringsprogram som er tilgjengelig på markedet og som er validert etter NS-EN 15265:2007. Eventuell eksport av energi til nettet skal dokumenteres iht. SN/TS 3031:2016. Hvis det benyttes nye og innovative systemer som ikke dekkes av NS 3031 eller NS 3700/NS3701, skal disse beregnes med anerkjente metoder og beregningsprogrammer, og dokumentasjon skal vedlegges.

Alle energiberegninger skal gjøres med utgangspunkt i statistiske klimadata for stedet eller nærmeste målestasjon («normalår»). Klimadata som er benyttet i beregningene skal dokumenteres med kilde.

For å godskrive fornybarandeler fra fjernvarme og biovarme benyttes forenklede vektingsfaktorer som multipliseres med levert energi iht. rapporten «Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg»

(Rambøll 2013):
Fjernvarme: 0,43
Biovarme: 0,37
Elektrisitet: 1,0

For fjernkjøling er det ikke oppgitt noen vektingsfaktor i (Rambøll 2013), men basert på
systemeffektfaktoren for fjernkjøling som benyttes i energimerkeordningen som er 2,7 (NVE, 2012),
settes denne til 0,37.

For dokumentasjon ift. plussenergiregnskapet benyttes standardiserte driftstider som gitt i NS
3031:2014. Ved beregning av netto energibehov skal det benyttes reelle prosjekterte
ventilasjonsluftmengder dimensjonert ut i fra materialbelastninger (emisjoner fra bygningsmaterialer,
inventar og installasjoner) og personbelastninger. Benyttede luftmengder og luftkvalitet skal
dokumenteres ut i fra valgte materialer og komponenter, ventilasjonsstrategi og behovsstyring, samt
dokumentert termisk komfort.

For utstyr og varmt tappevann benyttes det i beregningen normerte verdier iht. NS 3700:2013/NS
3701:2012, men endelig energiregnskap (basert på målt energi) korrigeres med faktisk bruk. Alle
inndata til energiberegninger skal dokumenteres, og inndatafiler samt resultatfiler skal være en del av leveransen.

Det er krav til måling og etterprøving av energibruken til drift av byggene. Bygget instrumenteres for
energimåling iht. formålsdeling i NS 3031.

Det er krav om tetthetsprøving og termografisk undersøkelse for å bekrefte beregningsforutsetninger mht. luftlekkasjer og varmeisolering av klimaskall.

KONTAKT GREENBUILT

Greenbuilt.no er portalen for anerkjente helse- og miljødokumenterte prosjekter og produkter.

  • Publiser og kommuniser din anerkjente miljøløsning hos oss og til fagpresse
  • Finn prosjekter og produkter med anerkjent helse- og miljødokumentasjon i nedtrekksmenyene
  • Vurderer du miljøsertifisering for din bedrift? Les mer om hvorfor og hvordan her.
Telefon: +47 47 84 77 74
Email: post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]