SAPA 4150 SX Superisolert glass fasadesystem – Hydro

4150 SX Fasadsystem består av isolerte, 50 mm brede aluminiumprofiler.

De nylig utviklede isolatorene, sammen med indre tetningsbånd, gir høye isolasjonsegenskaper (såkalt High Insulated).

Profilene er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonerende belastninger og sammenføyes med skjulte forbindelser. Systemet kan enkelt suppleres med åpningselementer. U-verdiene for fasaden skal rapporteres for hele fasaden.

Dette produktet er laget av Hydro CIRCAL® resirkulert aluminium.

REFERANSEBYGG

Horten videregående skole :BREEAM-NOR Outstanding sertifisert

DOKUMENTASJON SAPA 4150

Produktinformasjon

De fleste fabrikker til Hydro er ISO14001 ( sertifisert miljøledelsessystem).

Be produsenten om sertifikat og produktspesifikk EPD.

Environmental Product Declaration (EPD)

Biologisk mangfold

Hydro Aluminimu sin mest betydelige innvirkning på det biologiske mangfoldet er ved gruven i Paragominas i delstaten Pará i Nord-Brasil, hvor skogen ryddes for bauxittgruvedrift. Et rehabiliteringsprogram er for tiden på plass for å overvåke den lokale floraen og faunaen og gradvis rehabilitere gruveområdene når de frigjøres fra operasjoner. Rehabiliteringsprogrammet støttes av forskning på biologisk mangfold utført av et konsortium av lokale brasilianske universiteter i samarbeid med Universitetet i Oslo og Hydro.

Mål:
  • 1:1 rehabilitation of available mined areas within two hydrological seasons after release from operations.
  • No net loss of biodiversity in new projects
  • No net loss of biodiversity at Paragominas bauxite mine, from a 2020 baseline

 

Avfall

Avfall er et biprodukt av aluminiumproduksjonsprosessen og genereres i alle ledd i verdikjeden. Vår tilnærming til avfallshåndtering er basert på reduksjonshierarkiet: finne måter å unngå, minimere og resirkulere avfall i stedet for å sende det til deponi. I 2020 ble 67% av det farlige avfallet i Hydro gjenvunnet og 84 % av det ikke-farlige avfallet, unntatt intern lagring av avgangsmasser og bauksittrester.

Et stort bidrag til Hydros totale avfallsproduksjon er knyttet til vår gruve- og raffineringsvirksomhet. Den utvunne bauxitten må vaskes før videre prosessering, noe som genererer avgangsmasser som lagres i dedikerte avgangsdammer ved vår gruvedrift. Bauksittrester er et biprodukt av aluminiumoksydraffineringsprosessen. Dette vaskes, avvannes og lagres i egne lagringsområder for bauksittrester.

En ny metode for lagring av bauxittavgangsmasser, kalt Tailings Dry Backfill, legger etterbehandlingsavfallet tilbake dit bauxittmalmen opprinnelig ble utvunnet, og erstatter dermed behovet for nye avgangsdammer.

Produksjon og avhending av farlig brukt Spent Potlining (SPL) er en utfordring for primæraluminiumsprodusenter i hele vår bransje. I Hydro søker vi å resirkulere så mye av denne SPL som mulig, og ansvarlig deponere resten på en trygg og sikker måte.

Mål:
  • Implement the Tailings Dry Backfill methodology in our mining operations, to eliminate the need for future tailings storage facilities (TSFs).
  • Utilize 10% of bauxite residue output by 2030, and eliminate the need for new permanent bauxite residue storage from 2050.
  • Landfill <35% of spent pot lining, from 2030.
  • Eliminate landfilling of recoverable waste by 2040.

 

Luftutslipp

Utslipp til luft er også et biprodukt av aluminiumproduksjonsprosessen og genereres i alle ledd i verdikjeden. Viktige luftutslipp generert av vår virksomhet inkluderer fluorider, svoveldioksid, nitrogenoksider, polysykliske aromatiske hydrokarboner og partikler. Utslipp til det ytre miljø minimeres gjennom behandling av avløpsgassene før de slippes ut i miljøet.

Mål:

Reduce material non-GHG emissions by 50% by 2030, from a 2017 baseline