Skole Futurebuilt – Brynseng, Oslo

Brynseng skole er bygd med en solcellefasade på 1046 m² og er Oslos første nær-nullenergiskole (nNEB). Brynsengfaret 10. Googlemaps.

Utbygger

Undervisningsbygg Oslo KF

Arkitekt

HRTB Arkitekter AS MNAL

Status

Ferdigstilt (2017)

Landskapsarkitekt

Bjørbekk & Lindheim AS

Kostnader og støtte

Prosjektstøtte Enova: 4,5 MNOK

Miljøtiltak

Bymiljø og arkitektur

Det er forventet en sterk transformasjon av området, fra småindustri til boligområde, og i denne prosessen spiller skolen en viktig rolle. Skolens plassering på tomta skjermer uteområdet mot T-banen og etablerer en overgang til det viktige grøntdraget ned mot Alnaelva.

De arkitektoniske elementene synliggjør en bevisst holdning til miljø og energi. Solcellene leder prosjektet inn i framtiden, mens teglen understreker det solide og bestandige. I flerbrukshallen viser okalux-fasaden energieffektiviseringen, samtidig som materialbruken synliggjør aktivitetene i hallen, både på dagtid som gymsal for skolen og på kvelden som utleielokale for idrettsklubber i nærmiljøet.

Klimagassutslipp

Prosjekt Brynseng skole ble prosjektert etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard. Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene transport i drift, stasjonær energi og materialbruk.
Det er utarbeidet klimagassberegninger for fasene prosjektert, som bygget og i drift.

Følgende beregningsmodeller er anvendt:
• Simien og klimagassregnskap.no for energi
• ISY Calcus versjon 7.3 og klimagassregnskap.no versjon 5.0 for materialer
• Klimagassregnskap.no for transport

Klimagassregnskap «prosjektert» viser en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 49 prosent og «som bygget» på 51 prosent sammenlignet med et tilpasset referansebygg. Det tilpassede ligger tett opp til prosjektert når det gjelder geometri og materialmengder, men med standard utvalg av materialer.
Beregningen utført med klimagassregnskap.no viser at man oppnår en reduksjon av klimagassutslipp fra transport på 80 prosent ved de tiltak som er gjennomført for transport.

Det er to forhold som bidrar til reduksjonen:
• Parkeringsbegrensninger for ansatte ved Brynseng skole gir en nedgang i bilreiser og en økning i kollektivbruken i forhold til referanse som til sammen gir nedgang i utslipp fra bil og buss.
• Kortere reiseavstander for følgereiser fører til mindre utslipp fra bilreiser i forhold til referanse.

For skolebygget er klimagassutslipp fra energi redusert med 76 % fra referansebygget til «prosjektert» og «som bygget», for flerbrukshallen med 60 prosent. Energiforbruket på skolen reduseres ved å bygge etter passivhus-standarden. 90 prosent av oppvarming- og varmtvannsbhovet dekkes av varmepumpe (vann-vann, geotermiske brønner på egen tomt). Integrerte solcellepaneler på 1100 m2 på den sørvendte fasade vil kunne produsere elektrisitet på rundt 105.000 kWh per år.

Klimagassutslipp fra materialer er 30 prosent for «prosjektert» og 35 prosent for «som bygget». Her har man valgt lavkarbonklasse B i alle betongarbeider, 100 prosent resirkulert armeringsstål, økt resirkulert stål i stålprofiler, redusert andelen betongvegger både yttervegger og innervegger, redusert andelen keramiske fliser, bruk av innvendige glassfelt, redusert betongmengdene ved å velge huldekker i stedet for plasstøpte hele dekker. Vinyl er byttet ut med linoleum i store arealer. Mengdene av betongarbeider i grunn og fundamenter ble ytterligere optimalisert og utslippene dermed noe mer redusert. Les hele prosjektbeskrivelsen hos Futurebuilt.

Meld deg på vårt Nyhetsbrev under for oppdateringer!
Om miljøsertifisering for bygg

Breeam

Leed

DGNB

Svanemerket

Andre miljødokumenterte bygg

Futurebuilt

ZEB – Zero Emission Buildings

ZEN – Zero Emission Neighbourhoods

Miljøsertifisering for byggevarer (kan bidra til poeng i Breeam, Leed, DGNB)

svanemerket ecolabel_logo

Svanemerket & EU Ecolabel

ecoproduct

 ECOproduct

m1_logo

M1

Inneklimamerket. Måler avgassing til inneklima – strengest i Euorpa.

FSCLogo2013

FSC

Stiller miljøkrav til råvareproduksjonen, men ikke til foredling, bruk og avfallsbehandling. (Vi anerkjenner ikke dette som et tilstrekkelig godt miljøprodukt da Regnskogfondet mener at man ikke kan stole på at tropisk trevirke som er FSC-sertifisert er hogd bærekraftig grunnet korrupsjonsskandaler.)

Miljøledelse

Sier noe om at bedriften tar miljøansvar i særdeleshet energibruk og avfallshåndtering, men ingenting om hvor god miljøprestasjon hvert produkt har. Kan bidra til poeng for ansvarlig innkjøp i Breeam, Leed, DGNB.

ISO14001

Internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes miljømål.

EMAS

Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med.

Miljøfyrtårn

Norsk standard for 3.parts vurdering av miljøledelse inkludert i HMS systemet. Endel må krav og noen bør krav. Bedriften må vise årlige forbedringer. Oftest benyttet av små og mellomstore bedrifter.
Les mer her.

 MER OM MILJØDOKUMENTASJON PRODUKT

Svanemerket – sertifisert produkt for miljøkrav etter en internasjonal standard.
EPD- Norge – kortfattet informasjon om produktets miljøbelastning i et livsløp.
Eco-Product sammenlignet EPD med tilsvarende produktgruppe
M1 – Sertifisering for bygningsprodukter med lav emittering av skadelige stoffer til inneklima
Miljøfyrtårn Sertifisert miljøledelsessystem
ISO14001 – Sertifisert miljøledelsessystem
EMAS – Sertifisert miljøledelsessystem

Hvorfor?

Byggenæringen står for 40% CO2 av utslipp, energibruk og avfall i verden. I 2013 ble det brukt ca. 136 tonn av de verste helse- og miljøgifter i byggematerialer ifølge erdetfarlig.no.

dame-med-barn

Barnerommet er ofte det giftigste rommet i hele huset.

«Å finne ut om kjemikalier i byggevarer er et detektivarbeid» Miljøsjef Omsorgsbygg.

Miljødirektoratet har ansvaret for kontroll og konsekvens, men mener det er opp til markedet og bestillere å kontrollere varene for giftstoffer i henhold til Substitusjonsplikten i Produktkontroll loven. Det er over 100.000 helse- og miljøfarlige stoffer i Norge i dag, over 55.000 byggematerialer, hundrevis av sertifiseringer, og myndighetene har ikke ressurser til å kontrollere alle varer. Forbrukere og innkjøpere kan ikke finne hva byggematerialenes totale miljøbelastning.

Det er krevende å finne beste løsning fra ressursuttak i naturen (vuggen) – transport til produksjon med varierende tilsetningsstoffer og energibruk – transport til byggevareutsalget (porten) og byggets varighet til avfall og tilbake til naturen (vuggen).

Mindre skadelige produkter er ikke nødvendigvis mer kostbart og du sparer helsen, tid, frustrasjon, penger og miljøet ved god rådgivning og planlegging. Vi holder inspirerende arrangementer for å gi utfyllende kunnskap om bærekraftige løsninger. Vi er også Miljøfyrtårn-konsulenter som hjelper deg i arbeidsprosessen for å bli sertifisert, få økt miljøbevissthet og økt lønnsomhet i din bedrift.

Ønsker du en presentasjon på ditt kontor? Du bestemmer selv varighet fra 20 minutter til  1 time.

Kontakt oss på post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

 Visste du at?

  • Vi bruker 90% av tiden vår innendørs
  • Byggevarer kan inneholde giftige usynlige kjemikalier. Les Aftenposten 18.09.2016
  • Byggenæringen står for 40% av ressursuttak, energibruk, CO2 utslipp og avfall i verden
  • Miljøbygg er lønnsomme
  • Du kan spare mye (frustrasjon, tid, helse, miljø og penger) ved å få hjelp til en helhetlig vurdering . God planlegging er raskt lønnsomt.

KONTAKT OSS

Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no